OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 111411
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 14. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Lokalna samouprava Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
7.0 111411
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić, I. et al.; Javna uprava - nastavni materijali; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu (2006), str. 193-224, 299-319
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 247-318
Koprić, Ivan; Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori; Institut za javnu upravu (2013), str. 3-64
Koprić, Ivan; Suvremeni trendovi u razvoju lokalne samouprave i hrvatska lokalna i regionalna samouprava. U: Europeizacija hrvatske lokalne samouprave (ur. Ivan Koprić); Institut za javnu upravu (2018), str. 1-47
Ustav Republike Hrvatske, NN 6/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14; , str. čl. 4; 128-131
Europska povelja o lokalnoj samoupravi, NN - MU 14/97, 4/08;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17;
Zakon o Gradu Zagrebu, NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14; , str. čl. 1-21
Opis predmeta
Pojmovna i koncepcijska pitanja
Lokalna samouprava. Lokalna uprava. Lokalna jedinica. Lokalna zajednica. Koncepcije o ulozi lokalnih jedinica: upravna decentralizacija, politička decentralizacija, načelo supsidijarnosti, komunalna koncepcija. Elementi autonomije lokalnih samoupravnih jedinica. Koristi od političke decentralizacije. Koncepcija lokalne samouprave u Hrvatskoj. Međunarodni akti o lokalnoj samoupravi. Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Europska povelja o gradovima. Europska povelja o regionalnoj samoupravi.

Teritorijalna organizacija lokalne samouprave
Načela teritorijalne podjele. Čimbenici koji uvjetuju teritorijalnu podjelu. Dileme teritorijalne podjele. Opće i specijalne lokalne jedinice. Monotipska i politipska struktura (vrste lokalnih jedinica). Velike i male lokalne jedinice (problem veličine). Tradicionalne i moderne općine. Stupnjevanje i povezivanje lokalnih jedinica. Kriteriji za utvrđivanje područja lokalnih jedinica. Mijenjanje teritorijalne podjele i utjecaj lokalnog stanovništva. Komparativni primjeri teritorijalne organizacije. Teritorijalna podjela u Hrvatskoj.

Lokalni poslovi
Vertikalno razgraničenje javnih poslova. Različite europske tradicije vertikalnog razgraničenja. Značenje načela supsidijarnosti za vertikalno razgraničenje. Pravne tehnike određivanja lokalnog samoupravnog djelokruga: opća klauzula i enumeracija. Obvezatni i fakultativni djelokrug. Temeljne skupine lokalnih poslova. Komunalne službe. Inovacije u obavljanju lokalnih poslova. Tržišni mehanizmi i lokalne javne službe. Regionalni poslovi. Autonomija u obavljanju samoupravnih poslova. Razlika samoupravnog i prenesenog djelokruga. Uobičajeni preneseni djelokrug. Pravne tehnike prenošenja poslova državne uprave na lokalne jedinice. Preneseni djelokrug nasuprot teritorijalnim podružnicama tijela središnje državne uprave. Lokalni poslovi u Hrvatskoj.

Lokalni političko-upravni sustav
Lokalna tijela i procesi upravljanja lokalnom jedinicom. Oblici neposrednog odlučivanja građana (skupštine svih građana, zborovi građana, referendum, građanska inicijativa). Institucije sudjelovanja građana u lokalnim poslovima (decentralizirana tijela, kooptiranje građana, udruge građana). Lokalno predstavničko tijelo: stranački sustavi, lokalni izborni sustav, biračko pravo, mandat, odgovornost, sastav, nadležnosti, način rada. Izvršni sloj. Funkcije izvršnog sloja. Tipovi izvršnog sloja: jednostavni i razvijeni monokratski tip, odborski tip, komitetski tip (i njihove varijante). Suvremeni trendovi u izboru lokalnog vodstva: neposredni izbor načelnika, gradski menadžeri. Lokalne upravne organizacije: regulativne, koordinativne, servisne. Lokalna tijela u Hrvatskoj: predstavnička tijela, pojedinačna i kolegijalna izvršna tijela, upravne organizacije. Oblici neposredne demokracije i sudjelovanja građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi.

Odnosi središnje države i lokalne samouprave
Načela odnosa države i lokalne samouprave. Sredstva utjecaja središnjih tijela na lokalnu samoupravu: pravna regulacija lokalne samouprave, razdioba poslova, obavještavanje, pružanje pomoći, nadzor, intervencije, financijski instrumenti. Nadzor državnih tijela nad lokalnom samoupravom. Nadzor u samoupravnom i u prenesenom djelokrugu. Nadzor općih i pojedinačnih akata. Nadzor u financijskim pitanjima. Nadzor središnje izvršne vlasti, sudova i posebnih tijela (ombudsman). Zaštita lokalne samouprave. Konstitucionalizacija lokalne samouprave - pravo građana na lokalnu samoupravu. Zastupanje lokalnih interesa u tijelima središnje države. Sudska zaštita, ustavno-sudska zaštita, ombudsman za lokalnu samoupravu, nadzorni mehanizmi Vijeća Europe. Centralno-lokalni odnosi u Hrvatskoj.

Decentralizacija i društveni procesi
Lokalna samouprava i globalizacija. Uloga lokalnih institucija u svijetu koji se integrira i globalizira. Utjecaj urbanizacije na decentralizaciju. Urbanizacija i razvoj gradova (protourbanizacija, lokalizacija, industrijska urbanizacija, kontinuirana urbanizacija i metropolitanizacija). Gradovi i njihovi specifični problemi u sustavu lokalne samouprave. Veliki i glavni gradovi. Regionalizam, regionalna samouprava, regionalizacija i više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance). Europska unija i regionalizacija. Regionalne jedinice u svjetlu regionalne politike EU. Euro-integracija i harmonizacija lokalne samouprave. Djelovanje Vijeća Europe, Europske unije i drugih međunarodnih subjekata. Etnicitet i lokalna samouprava: manjinska samouprava.

Proces decentralizacije
Komparativni uvid u procese decentralizacije. Decentralizacija i suvremene reforme javne uprave. Decentralizacija u kontinentalnim zapadnoeuropskim zemljama. Decentralizacija u anglosaksonskim zemljama. Decentralizacija u tranzicijskim zemljama. Decentralizacija kao svjetski proces. Politika i provedba decentralizacije. Strategija decentralizacije. Ciljevi decentralizacije. Program i detaljni plan decentralizacije. Pravni temelji decentralizacije. Tijela i subjekti za provedbu decentralizacije. Faze decentralizacijskog procesa. Pretpostavke uspješne decentralizacije. Rizici decentralizacije.

Proces decentralizacije u Hrvatskoj
Razvoj lokalne samouprave na hrvatskim područjima. Početna pravna regulacija prava na lokalnu samoupravu početkom 1990-ih. Promjene pravne regulacije početkom 2000-ih. Koncepcijske promjene: od sustava lokalne samouprave i uprave prema sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvoj teritorijalne strukture. Mijenjanje kruga lokalnih poslova i ovlasti. Promjene lokalnih tijela upravljanja i njihovih odnosa. Razvoj centralno-lokalnih odnosa. Ocjena stanja i perspektive decentralizacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
14. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.