SLUŠAČKI KOLOKVIJ:
Organizacija porezne službe
Obavijesti
1. Uvjeti za izlazak na slušački kolokvij Za studente koji redovito pohađaju nastavu održavaju se  dva kolokvija. Pravo pristupiti prvom kolokviju (26. ožujka) imaju redoviti studenti koji su redovito pohađali predavanja  do  kolokvija (student može izostati s jednog predavanja). Uvjet za izlazak na drugi kolokvij ( 7. svibnja ) je položen prvi kolokvij te redovito pohađanje predavanja između prvog i drugog kolokvija (student može izostati s jednog predavanja). Mogućnost polaganja kolokvija imaju studenti koji ispit polažu po prvi, drugi ili treći put. Za studente koji imaju više od dozvoljenog broja izostanaka s predavanja, ne postoji mogućnost izlaska na kolokvije,  bez obzira na razlog  (bolest, druge obveze na i izvan studija, itd.). Za dopušteni broj izostanaka s predavanja studenti ne trebaju opravdanje (ispričnice i slično). Izvanredni studenti imaju pravo pristupiti kolokvijima ako prisustvuju na oba predavanja za izvanredne studente (svih 10 nastavnih sati).  Izvanredni studenti mogu pohađati predavanja za redovite studente. Prilikom svakog predavanja provjeravat će se prisutnost studenata. U slučaju da se na listi upisanih nalazi student koji nije na predavanju, isključit će se iz mogućnosti polaganja slušačkog kolokvija. Studenti imaju pravo pristupiti kolokviju samo jednom, odnosno ponavljanje kolokvija nije predviđeno. Uspješno položeni kolokviji oslobađaju studenta polaganja ispita. Studenti koji ne polože prvi ili drugi kolokvij na ispitu polažu cjelokupno gradivo. Ukupna ocjena se formira na temelju ocjene iz prvog i drugog kolokvija, a student koji želi višu ocjenu može izaći na usmeni ispit na ljetnim ispitnim rokovima, bez polaganja pismenog ispita. Student koji je uspješno položio oba kolokvija mora prijaviti ispit na jednom od tri ljetna ispitna roka. Ako to ne učini, ocjena iz kolokvija neće važiti.   2. Format slušačkog kolokvija Slušački kolokvij je test znanja s otvorenim odgovorima poluesejskog tipa. Sastoji se od 5 grupa pitanja s 2 potpitanja, a odgovor na svako potpitanje boduje se sa 2, 1 ili 0 bodova. Za pozitivan test potrebno je sakupiti najmanje 8 bodova (8/20) i imati najmanje 6 točnih odgovora (6/10), što znači da je student na najmanje 6 pitanja dobio 1 ili 2 boda.   3. Literatura za slušački kolokvij Kolokvij I Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilšta u Zagrebu (2014), str. 79-104; Kolokvij II Brčić R.; Organizacijski modeli ubiranja poreza. U: Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države; Zagreb: HAZU (2000), str. 293-308 Giljević T.; Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje.; Fondacija Centar za javno pravo/Stiftung Kompetenzzentrum fur Offentliches Recht. (2017), str. 66-72 Zakon o Poreznoj upravi, NN 115/16, 98/19; Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19; Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19; Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave, NN 76/09