TEORIJA ORGANIZACIJE:
Teorija organizacije
Teorija organizacije
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166993
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Teorija organizacije Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166993
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Pusić, E.; Organizacija kao teorijski problem.; Rad HAZU br. 480. (2000)
OBVEZNA: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-60, 87-150, 204-322
OBVEZNA: Pusić, E.; Upravljanje u suvremenoj državi.; Društveno veleučilište (2002), str. 1-40
OBVEZNA: Perko-Šeparović, I.; Teorije organizacije (odabrana poglavlja); Školska knjiga (1975)
PREPORUČENA: Christensen, Tom, Peer Laegreid, Paul G. Roness i Kjell Arne Rovik; Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth; Routledge (2007)
PREPORUČENA: March, James G.; The Ambiguities of Experience (Messenger Lectures); Cornell University Press (2010)
PREPORUČENA: Senge, Peter M.; Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. 3. izdanje.; Mozaik knjiga. (2009)
PREPORUČENA: Giljević, Teo; Okolina upravne organizacije; Pravni vjesnik, 31 (3-4); (2015), str. 213-236
PREPORUČENA: Giljević, Teo; Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja. Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(4); (2015), str. 875-908
PREPORUČENA: Denhardt Robert B.; Theories of Public Organization, Fifth Edition; Wadsworth Publishing Company (2008)
PREPORUČENA: Džinić, Jasmina; Correlation between the administrative leadership style and inclination towards organizational learning in local administrative organizations. Ekonomska misao i praksa, XXIV: 1; (2015), str. 3-26
PREPORUČENA: Džinić Jasmina; Organizacijsko učenje u javnoj upravi, Pravni vjesnik, 30: 3-4; (2014), str. 133-156
PREPORUČENA: Adizes, Ichak; Kako riješiti krizu upravljanja; Zagreb: Globus (1989)
PREPORUČENA: Tompkins, Jonathan R.; Organization Theory and Public Management; Cengage Learning (2005)
PREPORUČENA: 11. Heller, Frank, Eugen Pusić, George Strauss, Bernhard Wilpert; Organizational Participation: Myth and Reality.; Oxford University Press (1998)
PREPORUČENA: Reed, Michael I.; The Sociology of Organizations; Harvester Wheatsheaf (1992)
PREPORUČENA: Lynch, Thomas D., Todd J. Dicker (eds.); Handbook of Organization Theory and Management; The Philosophical Approach; Marcel Dekker Inc. (1998)
PREPORUČENA: Morgan, Gareth; Images of Organization.; Thousand Oaks etc.: Sage. (1997)
PREPORUČENA: Pusić, E.; Upravna znanost; Zagreb: Naprijed (1995)
PREPORUČENA: Pfeffer, Jeffrey; New Directions for Organization Theory; Oxford University Press (1997)
PREPORUČENA: Meyer, John W., W. Richard Scott; Organizational Environments; Ritual and Rationality; Newbury Park etc.: Sage. (1992)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Upoznati studente s razvojem teorije organizacije i različitim pravcima u okviru teorije organizacije, od početaka razmišljanja o organizaciji, pojavi teorije organizacije do postmodernih teorijskih pristupa.
- Upoznati studente s razmišljanjima o upravnoj organizaciji kao socijalnom sustavu, položajem i odnosima članova organizacije te drugim organizacijskim i kontekstualnim varijablama.
- Upoznati studente sa suvremenim razmišljanjima i stanjem teorije organizacije.

Sadržaj kolegija
1. Razvoj teorije organizacije
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organizacijska škola. Škola "ljudskih odnosa" (human relations). Integracija klasične škole i škole "ljudskih odnosa": C. I. Barnard i M. P. Follett. Teorija birokratske organizacije (birokratsko-monokratski tip) Maxa Webera. Funkcionalistička kritika Weberovog birokratskog modela (disfunkcije birokracije). Kritika racionalnosti organizacije. Teorija organizacijskog konflikta i moći. Teorija odlučivanja (decizionistički pravac). Teorija političke koalicije (interesno-politički pravac). Primjena teorije sustava na proučavanje organizacije. Teorija otvorenog sustava. Teorija samoreferentnih i autopoietskih sustava. Kibernetski pristup organizaciji. Komunikacijska teorija organizacije. Postmoderni teorijski pristupi: kulturološki pristup, institucionalni i neoinstitucionalni pristup, neoevolucionizam, teorija determinističkog kaosa, feministički pristup, etc.
2. Upravna organizacija kao socijalni sustav
Pojedinac u organizaciji. Ponašanje, uloga, sukob uloga. Motivi, potrebe, interesi, vrijednosti. Teorije motivacije i motivacijski modeli. Grupno ponašanje u organizaciji. Individualni motivi i grupni ciljevi. Kohezija i kontrola u grupi. Komunikacije u malim grupama. Vođenje i stilovi vodstva u grupi. Participacija i produktivnost u grupi. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna struktura. Utjecaj veličine, tehnologije, okoline, kulture i komunikacija na strukturu organizacije. Disfunkcije hijerarhijske strukture. Teorija razvoja kooperativnih odnosa. Novi strukturni oblici: od hijerarhije do mrežne strukture. Moć u organizaciji. Pojam utjecaja, moći i vlasti. Temelji i vrste moći. Intenzitet, područje i opseg moći. Kontrola neizvjesnosti kao izvor moći u organizaciji. Istraživanje moći u organizaciji. Sukob u organizaciji. Pojam i vrste sukoba. Različiti pogledi na sukobe. Sukob i suradnja. Načini rješavanja sukoba. Suvremeni teorijski modeli i empirijska istraživanja sukoba. Odlučivanje u organizaciji. Pojam i vrste odlučivanja. Klasični model odlučivanja i njegova kritika. Formalizirani postupci odlučivanja. Suvremeni deskriptivni modeli odlučivanja. Komunikacije u organizaciji. Komunikacijski kanali. Komunikacijski sustav i komunikacijska mreža. Osobine komunikacijske mreže. Komunikacijski stilovi i praksa. Komuniciranje i moć. Komuniciranje i upravljanje. Komunikacije i menadžment. Organizacijska kultura. Tipovi organizacijske kulture. Organizacijska kultura i komunikacije. Organizacijska kultura i javni menadžment. Vođenje u organizaciji. Teorijska podloga menadžmenta. Menadžment u javnoj upravi. Funkcije, uloge i stilovi menadžera.
3. Suvremeno stanje teorije organizacije
Diferencijacija i pluralizam pristupa proučavanju upravnih organizacija: elefantologija. Teorijska inventura: pluralizam pristupa kao teorijska i praktična prednost. Redukcionistički pokušaji. Teorija organizacije kao jedna od najuspješnijih društvenih znanosti. Teorija organizacije kao temelj znanstvenosti proučavanja javne uprave. Suvremeni pojam organizacije. Praktična primjena organizacijskog znanja: praktična pitanja procesa organiziranja. Organizacijsko konzultiranje. Organizacijska terapeutika. Organizacijski razvoj.
Ispitni rokovi
Obavijesti