OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u javni menadžment
Uvod u javni menadžment
Studij: Organizacijsko-menadžerski - 5. semestar
Šifra: 123663
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u javni menadžment Organizacijsko-menadžerski - 5. semestar
5.0 123663
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Perko-Šeparović, Inge; Izazovi javnog menadžmenta - dileme javne uprave; Golden marketing/Tehnička knjiga (2006)
Perko- Šeparović, Inge; Upitnost transfera rizika u javno-privatnom partnerstvu; Hrvatska javna uprava (2007), str. 949-966 (dijelovi 2. do 6.)
Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đualbić, V., Novak Lalić, G.; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu.; Zagreb: Pravni fakultet (2014), str. 104.-132
Opis predmeta
Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h)
Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick W. Taylor i drugi) (3h)
Klasični menadžerski pristup: L. Gulick, Urwick; Chester Barnard, Mary Parker Follett (3h)
Racionalnost pristupa s naglaskom na procese odlučivanja: preskriptivni modeli odlučivanja; formalizirani modeli odlučivanja; heuristički modeli odlučivanja (3h)
Reforma javnog sektora kao dimenzija globalizacije. Klasifikacija modela reforme s obzirom na dominantni princip upravljanja i doktrine na kojima se temelje (3h)
Privatizacija i tržište (analiza promjena u strukturama i procesima javne uprave te posljedice sa stanovišta distributivne pravde) (3h)
Menadžment putem rezultata (MbyR); decentralizacija i devolucija; kompetitivni mehanizmi (analiza promjena u strukturama i procesima javne uprave te posljedice sa stanovišta distributivne pravde) (3h)
Evaluacija rezultata koji se pojedinim modelom reforme postižu (3h)
Formiranje portfolia modela reformi javne uprave (3h)
Relevantnost menadžerskog modela reforme za hrvatski javni sektor (3h)
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.