Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
   
   

SADRŽAJ

                                                    IZLAGANJA I RADOVI SA ZNANSTVENOG SKUPA
  „USUGLAŠAVANJE HRVATSKOG PRAVNOG SUSTAVA S EUROPSKOM PRAVNOM STEČEVINOM“
                                                               Lovran, 4.-5. listopada 2012.
 
Željko Horvatić
,,Pravni sustav“ Europske unije i pravni temelj njegovog utjecaja
na pravne sustave država članica Europske unije ………………………………......................….…9
 
Srećko Jelinić
Opća načela prava – kriteriji o pravnim vrijednostima
– pledoaje za dosljednu primjenu -…………………………………………………..............................17

Mira Alinčić
Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim
dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima …………………................….25
   
Aleksandra Korać Graovac

Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava ……………………….........…39

Damir Primorac
Istraga u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu de lege lata i de lege ferenda ………………....…53

Dubravka Hrabar
Nova procesna prava djeteta - europski pogled ………………………………………………...…….65
 
Irena Majstorović
Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo ………………….....77

Nikoleta Radionov
Transportna zajednica: pozadina i izazovi …………………………………………………....…….….93
 
Hrvoje Arbutina
Usklađivanje hrvatskog prava s pravom Europske unije u području razmjene
informacija  o izravnim porezima i porezima na premije osiguranja između poreznih
administracija zemalja članica ……………………………………………………............................…111
 
Maja Munivrana Vajda
Novi Kazneni zakon u svjetlu pristupanja Europskoj uniji: inkriminiranje
govora mržnje i nekih drugih oblika rasizma i ksenofobije …………………………………………...131
 
Emilia MIšćenić
Usklađivanje prava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj …………………………………......…145
 
RADOVI
 
Vanja-Ivan Savić
Pravne osobe u islamskom pravu ………………………………………………………......………….177
 
PRIKAZI
 
Tea Antolčić, Reana Bezić, Tamara Brbović, Tea Šimić
XXV. Redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu:
Novo hrvatsko kazneno pravo i pravosuđe pred vratima europske unije – novi izazovi i stari problemi
u kontekstu dovršenih pregovora i (još uvijek) nedovršene reforme
Opatija, 6.-8. prosinca 2012. …………………………………………………………...................……189
 
Emanuel Matešić, Ivana Zelić
I. Godišnji kolokvij o suzbijanju trgovanja ljudima:„Vae victi(m)s?
Izgrađivanje pristupa suzbijanju trgovanja ljudima s naglaskom na ljudskim pravima
Zagreb, 22. ožujka 2013. ………………………………………………………………….........……….197
 
Popis obavijesti