Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
   
   
SADRŽAJ
 
Predgovor ................................................................................................................................................ V

Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa
„Osobna kaznena odgovornosti u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju“ ..... 1
 
PRILOG

Wolfgang Schomburg
Jurisprudence on JCE – Revisiting a Never Ending Story About a Judge Made Mode of Criminal
Liability Before Some International Criminal Tribunals ............................................................................ 59
 
Popis obavijesti