Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti

Dr.sc. Tomislav Karlović:
Prijenos vlasništva fiduciae causa i causa donationis........1

Dr.sc. Damir Primorac, dr.sc. Maja Buhovac, Marko Pilić, mag. forens.:
Teorijski i praktični aspekti pravosudne suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine
u postupcima izručenja vlastitih državljana
........15

Dr.sc. Nina Mišić Radanović:
Prijepori o kaznenoj odgovornosti medicinskih djelatnika za stručnu pogrešku........47

Dr.sc. Barbara Herceg Pakšić, Ivan Pakšić:
Izloženost mladih novim vrstama droga i izazovi prikladne pravne reakcije........63

Dr.sc. Dana Dobrić Jambrović, dr.sc. Nevenko Vranješ:
Zaštita nacionalnih manjina na lokalnoj razini u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini........79

Dr.sc. Mario Krešić:
Analiza europskog instituta privremene zaštite........97

Dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac, Petra Šprem, mag. iur.:
Kaznenopravno i kriminološko poimanje „delinkventnog“ nasilja u Hrvatskoj........119

Popis obavijesti