AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE      

nevladina Udruga izabranih znanstvenika medicinskih znanosti Hrvatske i promicatelj je narodnog zdravlja u Hrvatskoj i nacionalnog doprinosa svjetskoj medicinskoj znanosti s 378 članova, sveučilišnih nastavnika i znanstvenika;

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

nezavisna i neprofitna udruga građana koji se bave pravnom znanošću i koji se udružuju radi institucionaliziranja nezavisnog autoriteta hrvatske pravne znanosti sa 163 člana, sveučilišnih nastavnika i znanstvenika;

AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI

udruga koja se bavi promicanjem šumarskih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih šumarskih i srodnih znanstvenih ogranaka u zajedničkom cilju podupiranja djelatnog i gospodarskog razvitka Hrvatske s 59 članova, sveučilišnih nastavnika i znanstvenika;

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

znanstvena organizacija koja se bavi promicanjem tehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i drugih područja radi podupiranja djelotvornog znanstvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti s 318 članova, sveučilišnih nastavnika i znanstvenika

 

koje djeluju već više desetljeća, a Akademija medicinskih znanosti Hrvatske već 54 godine

 

dalje u tekstu - Akademije

 

izražavajući krajnju zabrinutost zbog dugogodišnjeg zanemarivanja sustava visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj koji je podcijenjen od državnih organa na svim razinama od upravljanja kvalitetom do potrebnog i povećanog financiranja koji su nužni preduvjet općeg društvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, a potaknute aktualnim političkim najavama i prijedlozima reformi u svim područjima društvenog života

 

upućuju svim političkim strankama, koalicijama stranaka, izabranim zastupnicima u Hrvatski sabor i javnosti

 

I  Z  J  A  V  U

 

O AKTUALNIM PRIORITETIMA U RAZVITKU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

1. Akademije opravdano smatraju da su visoko obrazovanje i znanost javna dobra Republike Hrvatske za koja je prema Ustavu država dužna skrbiti vodeći računa o Ustavom zajamčenoj autonomiji sveučilišta, sastavnica sveučilišta i svih sveučilišnih nastavnika;

 

2. Akademije ukazuju na nužnost da se u budućim strateškim i proračunskim dokumentima i njihovoj implementaciji osiguraju povećana i selektivna izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje u visini barem 2% BDP-a, koja bi u razmjeru s konkretnim mogućnostima bila barem približno sukladna s razinom tih izdvajanja u većini država Europske unije;

 

3. Akademije posebno i izričito upozoravaju na neodložnu potrebu pojačane aktivnosti u stvaranju odgovarajućih poticajnih radnih i materijalnih uvjeta za zadržavanje mladih i priznatih znanstvenika u Republici Hrvatskoj;

 

4. Akademije se zalažu za promicanje znanstvene izvrsnosti, inovativnosti i međunarodne prepoznatljivosti kao primarnog kriterija za znanstveno napredovanje uz uvažavanje specifičnosti svih područja, polja i grana znanosti;

 

5. Akademije naglašavaju da je, u cilju afirmacije znanstvene izvrsnosti i inovativnosti, potrebno zakonima i drugim relevantnim pravnim izvorima propisati jasne i stabilne uvjete za kontinuirano znanstveno napredovanje za sve koji udovoljavaju propisanim uvjetima i osigurati financijska  sredstva za ostvarenje tih napredovanja;

 

6. Akademije se zalažu za cjeloživotno obrazovanje u svim područjima djelovanja u čemu će trajno i aktivno sudjelovati sa svojim članstvom;

 

7. Akademije ukazuju na potrebu jačeg državnog poticanja međunarodne suradnje i mobilnosti znanstvenika, nastavnika i studenata kao važnog čimbenika u međunarodnom rangiranju institucija u znanosti i obrazovanju;

 

8. Akademije pozivaju nadležna državna tijela na osiguravanje stručne i administrativne podrške institucijama znanosti i zdravlja te visokog obrazovanja prilikom prijave međunarodnih projekata;

 

9. Akademije podsjećaju na potrebu jačanja partnerskog odnosa akademskih i znanstvenih institucija s privatnim sektorom i gospodarstvom kroz transfer znanja, tehnologija i vještina radi povećanja kompetitivnosti i rasta nacionalnog gospodarstva.

 

 

Akademije su spremne osigurati potrebna pojašnjenja i pružiti svu potrebnu pomoć u realizaciji aktualnih prioriteta navedenih u ovoj Izjavi.

 

 

 

U Zagrebu, 30. studenog 2015.

 

 

 

Predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić v.r.

 

Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Prof.emerit.dr.sc. Željko Horvatić v.r.

 

Predsjednik Akademije šumarskih znanosti

Akademik Igor Anić v.r.

 

Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prof.dr.sc. Vladimir Andročec v.r.

 

Popis obavijesti