5. 10. 2015. u 08:04
Uređeno: 16. 10. 2015. u 13:59

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. rujna 2015.

 

ad. 1.
Donosi se studijski program te imenuju nositelji izbornih nastavnih predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo u akad. god. 2015/2016.:

 • Ekonomska analiza prava doc. dr. sc. Ozren Pilipović, doc. dr. sc. Nenad Rančić

 • Economic analisys of lawdoc. dr. sc. Ozren Pilipović, doc. dr. sc. Nenad Rančić.

 

ad.2.

            Na temelju članka 2. stavka 4. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, 118/2012) i članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj sjednici održanoj 30. rujna 2015. donijelo je

Pravilnik

o izjednačavanju stručnog naziva

I.

Stručni naziv socijalni radnik stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju od četiri semestra na Višoj stručnoj školi za socijalne radnike u Zagrebu, odnosno Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu, te završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju od pet semestara na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izjednačava se sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) socijalnog rada.

II.

            Osobe koje su završile studije iz točke I. ovoga Pravilnika mogu odgovarajući stručni naziv koristiti i bez izdavanja posebne isprave.

III.

Osobama koje su na fakultetu i njegovim pravnim prednicima stekle stručni naziv prema prethodno važećim propisima, fakultet će na njihov zahtjev izdati potvrdu da ranije stečeni naziv odgovara stručnom nazivu iz točke I. ovoga Pravilnika.

IV.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu, po pribavljenom pozitivnom mišljenju Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama fakulteta.

Obrazloženje

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pravni je slijednik Više stručne škole za socijalne radnike u Zagrebu i Više škole za socijalne radnike u Zagrebu, te mu je odlukama nadležnih sveučilišnih tijela povjeren nastavak i završetak međufakultetskog studija za socijalni rad, sveučilišnog interfakultetskog studija za socijalni rad i zajedničkog studija za socijalni rad.

Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 2. srpnja 2008. donijelo je (između ostaloga) predmetnu odluku o izjednačavanju stručnog naziva i proslijedilo je u daljnji nadležni postupak. Međutim, predmetno izjednačavanje nije uvršteno u Popis stručnih naziva i njihovih kratica koji su donijeli Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor, budući da fakultet nije bio u mogućnosti priložiti usporedni studijski program i to iz razloga jer se u Republici Hrvatskoj već  duži niz godina ne izvode stručni studiji socijalnog rada.

Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine 118/2012), stekli su se uvjeti da fakultet Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje podnese zahtjev za izjednačavanje predmetnog stručnog naziva., što je fakultet i učinio 13. svibnja 2013.

Svojim odgovorom od 9. lipnja 2014., koji je fakultet zaprimio 10. srpnja 2015., Nacionalno vijeće za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj zatražilo je da mu fakultet dostavi prijedlog općeg akta kojim će se utvrditi stručni naziv s kojim će se izjednačiti stručni naziv stečen završetkom predmetnih studijskih programa.

 

ad.3.

Studenti kojima je odobreno mirovanje studentskih obveza oslobođeni su obveze plaćanja participacije u akademskoj godini na koju se mirovanje studentskih obveza odnosi.

Studenti kojima je mirovanje akademskih obveza bilo odobreno za akademsku 2014/15. godinu, oslobođeni su obveze plaćanja participacije u akademskoj 2015/16. godini.

Ova se odluka primjenjuje od 1. listopada 2015.

 

ad.5.

Mitja Ružojčić izabire se za mladog istraživača (doktoranda) na projektu „Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu“ u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda, na određeno vrijeme.

 

ad.6.

Boris Milošević, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavne predmete Lokalna samouprava i Upravljanje decentralizacijom.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.7.

Josip Bienenfeld, ponovno se izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Građevinsko upravno pravo.

 

ad.8.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u  znanstvenom polju polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u  znanstvenom polju sociologija i socijalne djelatnosti, prof. emeritus Vlado Puljiz,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija.

 

ad.9.
a)
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,             redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, doc. dr. sc. Mirela Krešić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Josip Vrbošić,redoviti  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar,      redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,    redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija

 

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, akademik Davor Krapac,            redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

e) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Gordan Ježić, redoviti profesor u znanstvenom polju elektrotehnika, znanstvena grana telekomunikacije i informatika.

 

f) Raspisuje se natječaj za izbor tri zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava,  izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,       izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

g) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Petar Miladin,           redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, professor emeritus u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

 

h) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava,   doc. dr. sc. Frane Staničić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

i) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandra Bravar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

 

ad.10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, na Katedri za sociologiju.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Mirjana Kasapović, redovita profesorica u znanstvenom polju politologija, znanstvena grana komparativna politika.

 

ad.11.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, na određeno vrijeme.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada,  prof. dr. sc. Marina Ajduković,       redovita profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada,  prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.


ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Maje Laklija u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

 

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivane Bajakić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vedr redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija,  prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Jure Šimović,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

 

ad.14.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Nenada Rančića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu:  prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija, prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Jasna Omejec,   redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku reizbora jedne osobe u nastavno zvanje višeg predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Zdravstvenom veleučilištu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Marko Baretić,  izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo,  izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić,  izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

 

ad.16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u  zimskom semestru akad. god. 2015/2016.: Nataša Đurović, dr. sc. Ivan Glavić, Gordana Mihela Grahovac, Lidija Horvat, mr. sc. Danka Hržina, Zorislav Kaleb, Darko Klier, Renata Miličević, dr. sc. Oliver Mittermayer, Rajko Mlinarić, Ljubo Pavasović Visković, Helenca Pirnat Dragičević, Renata Pražetina Kaleb, Marta Šamota Galjer, Krešimir Škarica, Tanja Vranjican Đerek.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Kaznenopravnog modula u zimskom semestru akad. god. 2015/2016.:
Kriminalistika: doc. dr. sc. Željko Karas, dr. sc. Josip Pavliček
Human Rights and Criminal Justice – Ljudska prava i kazneno pravosuđe: Štefica Stažnik.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Milovanu Kubatu, prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki i doc. dr. sc. Davoru Mayeru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2015/2016.

 

ad.17.

Daje se suglasnost Erni Stančić za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo i predmeta Osnove upravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad te Tatjani Holjevac za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo u akad. god. 2015/2016.

 

ad.18.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2015/2016. iz nastavnih predmeta:

Pravo industrijskog vlasništva: doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, Jasminka  Adamović

Pravo konkurencije – Competition Law: mr.sc. Marijana Liszt, mr. sc. Olgica Spevec, Mladen Cerovac, Vesna Patrlj, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, dr. sc. Nikola Popović.

Sportsko pravo: Antonio Zujić, Ivica Veselić, Sara Sanela Butorac, dr. sc. Marija Zuber, Damir Vrbanović, dr. sc. Marko Ivkošić, Petar Ceronja, dr. sc. Krešimir Šamija, dr. sc. Vanja Smokvina, prof. Dag Modrić, prof. dr. sc. Ivica Drinković, dr. sc. Ivica Franjko.

 

ad.19.

Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave stranih jezika u akad. god. 2015/2016. vanjskim suradnicima:

Francuski jezik pravne struke: Jasna Horn, prof.

Engleski  jezik pravne struke: Eamonn Shanahan, MA

 

ad.20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2015/2016.:

            1.) Menadžment u socijalnom sektoru                     

                        Mr. sc. Domagoj Račić,

            2.)  Socijalni rad i ovisnosti                                       

                        Prof. dr. sc. Vlado Jukić,

                        Doc. dr. sc. Ante Bagarić,

             3.) Socijalna psihijatrija                                             

                        Prof. dr. sc. Vlado Jukić,

Doc. dr. sc. Draženka Ostojić,

dr. sc Tihana Jendričko

4.)  Socijalna medicina                                                                               

Prof. dr. sc. Vesna Jureša,

Prof. dr. sc. Gordana Pavleković,

             5.) Uvod u socijalnu pedagogiju                               

            Prof. dr. sc. Dejana Bouillet,

            dr. sc. Dora Dodig,

6.) Socijalni marketing                                             

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić,

            7.) Psihijatrija u lokalnoj zajednici                             

Prof. dr. sc. Lana Mužinić,

dr. sc. Igor Mandić,

             8.) Europska socijalna politika          

Suzana Jedvaj                                              

9.) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja   

            Ines Fabijanić,                                                                                             

Nataša Kranjčec,                                                                             

Mr.sc. Snježana Šalamon,                           

Andrea Radić,                                              

Anita Matijević,                                                                    

Mr.sc. Đurđa Petran,

             10.) Socijalni rad s pojedincem                                                                              

                        Mr. sc. Nataša Jelača,                                                                    

            Marija Gorički,                                                          

Milica Gregurić,                                                        

Jelena Zbiljski Matić,                                                           

Mr. sc. Sunčana Kusturin,                                                   

Mr. sc. Mirko Čorlukić,                     

Mr. sc. Maca Cicak,                                                            

            Denis Marijon,                                                             

            Kristina Duvančić,                                                    

            Nataša Bjelić,

            Anita Džombić,          

            Josipa Topolko,            

11.) Socijalni rad s obitelji                                                                                       

                        Valerija Kanđera,                                             

Božena Horvat Alajbegović,

Ivana Vlahek Teskera,          

Aida Handžić 

            12.) Osnove savjetovanja                                        

Marijana Filipović                                                     

                        Valentina Novak Žižić,                                                                                

                        Dunja Lačan

                        Božica Vukmanović                                                                                     

13.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom           

Milica Gregurić,                                            

Marina Kmet                                                            

14.) Socijalni rad u organiziranju zajednice                  

            Nedjeljko Marković,

Suzana Jedvaj                                                          

15.) Metodologija istraživanja u socijalnom radu

            Ivana Jugović,

            Barbara Brdovčak

            Divna Blažev

            Tamara Obrvan

Katarina Gorše                      

16.) Uvod u psihologiju i Socijalna psihologija          
            Jelena Matić

            Davorka Osmak Franić                                                       

17.) Socijalna gerontologija

            Cvita Šimić, Hrvatska           

18.) Socijalna politika i socijalni razvoj                                                                    

                        prof. dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović,    

                        prof. emeritus Vlado Puljiz                                                                                      
19.)  Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Nikolina Škrlec,                                

            20.) Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca

                        Maja Erenčić,

            21.) Socijalni rad i ljudska prava

                        doc. dr. sc. Ivana Radačić

                        doc. dr. sc. Dražen Šimleša

                        Višnja Ljubičić

                        mr. sc. Klaudija Kregar,

Vlade Republike Hrvatske

                        Kristina Jandrić

22.) Metode supervizije

            dr.sc. Irena Bezić,

            mr. sc. Sunčana Kusturin,

            Nikica Hamer

23.) Dramsko-pedagoški postupci u socijalnom radu

            Ivana Marijančić

24.) Duhovnost u socijalnom radu

            Marinela Primorac

25.) Odabrana područja socijalnog rada osoba sa invaliditetom

            Silvija Kancijan

26.) Odabrane metode istraživanja

            Mitja Ružojčić

 

ad.21.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2015/2016. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:

 

STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE

 1. Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):

  dr. sc. Mladen Andrlić,

  dr. sc. Silvija Babić,

  Slavica Banić,

  Josip Bienefeld,

  doc. dr. sc. Sandro Gerić,

  prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak,

  dr. sc. Sanja Maleković,

  Neven Pelicarić,

  prof. dr. sc. Zdravko Petak,

  dr. sc. Zoran Pičuljan,

  dr. sc. Nikola Popović,

  mr.sc. Davor Rajčić,

  Dr. sc. Koraljka Sansović,

  dr. sc. Duška Šarin,

  prof. dr. sc. Diana Šimić,

  dr. sc. Sanja Tišma,

  prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

  dr. sc. Igor Vidačak,

  prof. dr. sc. Neven Vrček,

  dr. sc. Tihomir Žiljak,

  Tomislav Vračić,

  dr.sc. Alen Rajko,

   

 2. Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:

  Jasna Barberić,

  doc. dr. sc. Domagoj Bebić,

  Krešimir Beljak,

  Mr.sc. Dubravka Bevandić,

  Jagoda Botički,

  dr. sc. Mihaela Bronić,

  Tatjana Budimir,

  doc. dr. sc. Marijana Grbeša,

  dr. sc. Damir Jurčić,

  mr. sc. Dragica Kemeter,

  Izv. prof. dr. sc. Polona Kovač,

  Igor Lekić,

  Željka Leljak Gracin,

  Anita Markić,

  Tomislav Mičetić,

  Boris Milošević,

  Dr. sc. Stanka Pejaković,

  Prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović

  Sanda Pipunić,

  Sanja Pintar Gotal,

  Branimir Posavec,

  Dubravka Prelec,

  dr. sc. Jakša Puljiz,

  dr. sc. Miroslav Rajter,

  Kristina Ratković,

  Desanka Sarvan, 

  Zlatko Sokolar,

  Štefica Stažnik,

  Mr. sc. Tena Šimonović Einwalter,

  Marina Škrabalo,

  Mirjana Vergaš,

  mr. sc. Franka Vojnović,

  Boris Zelenika,

  STRUČNI POREZNI STUDIJ

 3. Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):

  prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

  dr. sc. Martina Dragija,

 4. Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja

  Ilija Braovac, Braovac

  Ksenija Cipek,

  Marijan Filković,

  Renata Kalčić,

  Dražen Nimčević,

  Marija  Peranić,

  Hrvoje Škrtić,

  Tajana Vrban,

  Danko Špoljarić,

  Tatjana Ricijaš,

  Marijana Vuraić-Kudeljan,

  Marijana Jurčec Crljen.

  ad.22.
  Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marku Šikiću, doc. dr. sc. Lani Ofak i doc. dr. sc. Frani Staničiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u akad. god. 2015/2016.

   

  ad.23.
  Daje se suglasnost doc. dr. sc. Ivani Bajakić za sudjelovanje u izvođenju dijela nastave iz nastavnog predmeta „Upravljanje financijskim institucijama i tržištima u EU“ u akad. god. 2015/2016. na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

   

  ad.24.
  Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta „Medicina i kazneni postupak“ na poslijediplomskog specijalističkom studiju „Medicina i pravo“ Pravnog fakulteta Sveučilištu u Splitu u akad. god. 2015/2016.

   

  ad.25.
  Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, prof. dr. sc. Zdravki Leutar, izv. prof. dr. sc. Nini Žganecu, izv. prof. dr. sc. Zdenku Babiću, izv. prof. dr. sc. Silvii Rusac i doc. dr. sc. Maji Lakliji za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2015/2016.

   

  ad.26.
  Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Maje Ernečić s naslovom „Odrednice reakcija stručnjaka na manipulaciju djetetom u procesu razvoda braka“.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Maje Ernečić s naslovom „Odrednice reakcija stručnjaka na manipulaciju djetetom u procesu razvoda braka“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ninoslav Pećnik, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

   

  ad.27.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Aleksandra Maršavelskog s naslovom „Responsibility of Political Parties for Criminal Offences”/”Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht, doc. dr. sc. Vanja Ivan Savić, doc. dr. sc. Igor Martinović.

   

  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Zorana Šinkovića s naslovom „Financiranje vjerskih zajednica“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Renata Perić.

   

  ad.28.
  Sanji Otočan polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Djelotvornost zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima u Republici Hrvatskoj i poredbenom pravu.

  Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Marko Šikić.

   

  Ivani Oršulić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Pravni problemi i perspektive uporabe elektroničkih prijevoznih isparava u prijevozu robe morem“.

  Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Jasenko Marin.

   

ad. 29.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Stjepana Gadže s naslovom „Zahtjevi povezanosti pri oporezivanju dohotka od poslovanja nerezidenata: normativna analiza u kontekstu globalne ekonomije“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Renata Perić.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Danijela Baturine s naslovom „Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvij Hrvatske“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, dr. sc. Drago Čengić.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Rutvice Rusan Novokmet s naslovom „Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čini“ u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.

 

ad.30.

Karlu Ressleru odobrava se plaćeni dopust od 21. rujna 2015. do 21. studenog 2015. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

ad.31.

Pisani rad Andree Gubić s naslovom „Gospodarenje komunalnim otpadom u Republici Hrvatskoj s osvrtom na iskustvo iz Švedske“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Anamarije Kovač s naslovom „Put bez povratka – integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

ad.32.

Pisani rad Amalije Bojić s naslovom „Transparentnost trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske“,  priznaje se kao završni rad.

Pisani rad Darije Brnić s naslovom „Transparentnost trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske“,  priznaje se kao završni rad.

Pisani rad Tihane Žabek s naslovom „Transparentnost trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske“,  priznaje se kao završni rad.

                                                                                                                                                   

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana