FISKALNI SUSTAV I FISKALNA POLITIKA:
Nastavni plan
Fiskalni sustav i fiskalna politika

Kolegiji smjera

Prvi semestar
Nastavnik Kolegij
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović
 
Fiskalna politika
Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 
Institucije hrvatskog upravnog prava
Doc. dr. sc. Sonja Cindori
 
Oporezivanje prometa

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Porezno pravo

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Dr. sc. Predrag Bejaković

Razvoj javnih financija

 

Drugi semestar 
Nastavnik Kolegij
Prof. dr. sc. Lajoš Žager
 
Financijska kontrola
Doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
 
Oporezivanje dobiti 
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
 
Oporezivanje dohotka
Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
 
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba
Prof. dr. sc. Katarina Žager
 
Računovodstvo 

 

Treći semestar 
Nastavnik Kolegij
Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
 
Fiskalni federalizam
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović
 
Javni dug i upravljanje javnim dugom

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Prof. dr. sc. Jure Šimović

Doc. dr. sc. Sonja Cindori

Javnofinancijsko pravo Europske unije

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević

Međunarodni aspekti oporezivanja
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
 
Porezni postupak

 

Izborni kolegiji
Nastavnik Kolegij

Dr. sc. Predrag Bejaković

Prof. dr. Hrvoje Arbutina

Ekonomika javnog sektora
Prof.dr.sc. Josip Kregar Financijska sociologija i psihologija

Prof.dr.sc. Alen Stojanović

Doc.dr.sc. Jakša Krišto

Financijske institucije i tržišta

Dr. sc. Predrag Bejaković

Prof. dr. Jure Šimović

Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike
Prof.dr.sc. Nikola Mijatović  Imovinski porezi

Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Dr. sc.Predrag Bejaković

Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima 
Doc.dr.sc. Jasna Bogovac Oporezivanje trgovačkih društava
Prof.dr.sc. Aleksandar Bravar Pravo osiguranja 

Prof.dr.sc. Ivan Koprić

Prof. dr. sc.Gordana Marčetić

Doc.dr.sc. Anamarija Musa

Doc.dr.sc. Vedran Đulabić

Doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak

Doc.dr.sc. Mihovil Škarica

Doc.dr.sc. Jasmina Džinić

Suvremena javna uprava