MEĐUNARODNO JAVNO I MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij
Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

Kolegiji smjera

 

Prvi semestar
Nastavnici Kolegiji

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio 

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Prof. dr. sc. Davor Lapaš

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Međunarodno pravo - izvori, subjekti 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Međunarodno privatno pravo - opći dio 

Prof. dr. sc. Davorin Lapaš

Prof. dr. sc. Marko Petrak

Povijest međunarodnog prava 

 

Drugi semestar
Nastavnici Kolegiji

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio 

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Prof. dr. sc. Davor Lapaš

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Međunarodno pravo - objekti i Ujedinjeni narodi

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Međunarodno pravo mora 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Međunarodno privatno pravo - posebni dio 

 

Treći semestar
Nastavnici Kolegiji

Prof. dr. sc. Davor Lapaš

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Europski i svjetski sustav zaštite prava čovjeka

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Europsko međunarodno građansko procesno pravo 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Međunarodno građansko procesno pravo 

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Prof. dr. sc. Davor Lapaš

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Međunarodno pravo - mirno rješavanje sporova i pravo oružanih sukoba 

 

Izborni kolegiji
Nastavnici Kolegiji

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Prof. dr. sc. Davor Lapaš

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Diplomatsko i konzularno pravo 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Međunarodna trgovačka arbitraža

Prof. dr. sc. Davor Lapaš

Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

Međunarodne organizacije

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Osobni statut fizičkih i pravnih osoba