prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
prof. dr. sc.
Elizabeta Ivičević Karas

Elizabeta Ivičević Karas diplomirala je cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. 2001. godine magistrirala je na Europskim studijima na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine obranila je magistarski rad “Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom”, za koji joj je 2005. godine dodijeljena godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Le principe de l’égalité des armes en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé (croate, français)” obranila je 2007. godine u postupku stjecanja dvojnog doktorata na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit. 

Od rujna 2001. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 16. listopada 2018. godine redovita je profesorica na Katedri za kazneno procesno pravo. Na integriranom sveučilišnom pravnom studiju predaje predmete Kazneno procesno pravo, Penitencijarno pravo te Ljudska prava i kazneno pravosuđe, a predaje i na poslijediplomskim studijima. Do sada je vodila dva, a bila je suradnica na više znanstvenih i stručnih projekata. Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te se višekratno usavršavala, u razdobljima od mjesec dana do tri mjeseca, na Max-Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Izvršna je urednica Hrvatskog ljetopisa za kaznene znanosti i praksu. Objavila je četiri knjige (od kojih jednu kao koautorica), dva priručnika (kao koautorica), te tridesetak znanstvenih radova.

Od 2010. godine sudjelovala je u radu više stručnih radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu propisa iz područja kaznenog procesnog prava i penitencijarnog prava, a od 2015. do 2017. godine povjerena joj je uloga voditeljice dviju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također je članica Savjetodavnog panela pravnih stručnjaka (Legal Experts Advisory Panel) organizacije Fair Trials International, Hrvatskog pravnog centra, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu te Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. 

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2000

Godina magistriranja: 2004

Godina doktoriranja: 2007

Na katedri od: 2001

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 320
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Konzultacije:

Srijedom od 10 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array