Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata

Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 29. listopada 2014. donijelo j

 

Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata
(pročišćeni tekst)

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se status iznimno uspješnog studenta i prava koja proizlaze iz statusa iznimno uspješnog studenta.

Članak 2.

Status iznimno uspješnog studenta u smislu ovog Pravilnika student stječe upisom u višu godinu studija, ako je u tijeku svake akademske godine položio ispite potrebne za upis u višu godinu studija s prosjekom ocjena 4,2 ili višim.

Članak 3.

Status iznimno uspješnog studenta student zadržava sve dok mu je prosjek ocjena svih položenih ispita 4,2 ili viši, s time da redovito upisuje višu godinu studija.
Status iznimno uspješnog studenta utvrđuje se i provjerava prigodom upisa u svaki naredni semestar.

Članak 4.

O statusu iznimno uspješnog studenta studentu se izdaje posebna potvrda, a prigodom Dana Fakulteta može mu se, u skladu s posebnom odlukom dekana, dodijeliti nagrada.

Članak 5.

Student sa statusom iznimno uspješnog studenta ima pravo:

izabrati seminare koje želi pohađati i nastavnike - voditelje seminarskih grupa, izabrati ispitivača kod kojega želi polagati ispit,
polagati ispite iz nastavnih predmeta upisane godine studija od početka akademske godine, uz uvjet da je prethodno ostvario 50 ECTS bodova iz prethodne godine studija,
dobiti nagradu prigodom Dana Fakulteta,
na posebna prava u korištenju bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke.

Članak 6.

Iznimno uspješnom studentu po završetku studija uz diplomu se izdaje i posebna diploma, i to:
studentu koji je sve ispite (uključujući i diplomski) položio s prosjekom ocjena 4,8 ili višim u vremenu od 6 godina ili kraćem – diploma summa cum laude,
studentu koji je sve ispite (uključujući i diplomski) položio s prosjekom ocjena 4,5 ili višim u vremenu od najduže 6 godina – diploma magna cum laude,
studentu koji je sve ispite (uključujući i diplomski) položio s prosjekom ocjena 4,2 ili višim u vremenu od najduže 6 godina – diploma cum laude.


Članak 7.

Svakom iznimno uspješnom studentu koji je dobitnik Dekanove odnosno Rektorove nagrade prosjek ocjena se, prilikom utvrđivanja uvjeta za izdavanje posebnih diploma iz članka 6. ovog Pravilnika uvećava za 0,2.
Svakom iznimno uspješnom studentu koji je dobitnik dvije ili više Dekanovih odnosno Rektorovih nagrada, prosjek ocjena se prilikom utvrđivanja uvjeta za izdavanje posebnih diploma iz članka 6. ovog Pravilnika uvećava za 0,3.
Troškove tiskanja diplome na hrvatskom i latinskom jeziku te posebne diplome snosi Fakultet na teret vlastitih sredstava.

Članak 8.

Dekan Fakulteta će studentima koji su stekli diplomu iz članka 6. ovoga Pravilnika, na njihov zahtjev izdati preporuku prigodom zapošljavanja.

Članak 9.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na studente upisane na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij i preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada.
Studenti koji se u prvu godinu studija iz stavka 1. ovog članka upisuju od akademske 2010/11. godine prava iz ovog Pravilnika ostvaruju na temelju prosjeka ocjena iz ispita po ECTS bodu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana