Fakultetsko vijeće i njegov sastav

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine:
- svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja,
- jedan predstavnik predavača i viših predavača,
- šest predstavnika asistenata i poslijedoktoranada,
- predstavnici studenata, i to 15% ukupnog broja članova Fakultetskog Vijeća, te
- jedan predstavnik zaposlenika.

Sjednice Vijeća saziva dekan i predsjedava im.

Raspored sjednica Vijeća u ak. god. 2018./2019. 

U ak. god. 2018./2019. održat će se deset redovitih sjednica Fakultetskog vijeća:

  • 24. listopada 2018.
  • 28. studenoga 2018.
  • 19. prosinca 2018.
  • 30. siječnja 2019.
  • 27. veljače 2019.
  • 27. ožujka 2019.
  • 24. travnja 2019.
  • 29. svibnja 2019.
  • 3. srpnja 2019.
  • 25. rujna 2019.

 Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, u 12,00 sati u dvorani III zgrade na Trgu Republike Hrvatske 14.