GRAĐANSKO PRAVO I: OPĆI DIO I OBVEZNO PRAVO (PREDMET):
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (predmet)

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

Građansko pravo 1: opći dio i obvezno pravo

-informacije o modularnoj nastavi -

PREDAVANJA

 • predavanja se održavaju uživo prema rasporedu predavanja objavljenom na web stranici katedre – mjesto održavanja predavanja (ako rasporedom nije drugačije određeno) je dvorana 3, Trg Republike Hrvatske 3
 • studenti su obvezni pratiti svoje studentske e-mail adrese i Merlin – sve eventualne promjene u nastavi i obavijesti tehničkog karaktera šalju se putem sustava Merlin
 • predavanja su obvezna
 • studenti na Merlinu imaju pristup i pomoćnim materijalima za pripremu – katalozima znanja i pitanjima za ponavljanje
 • u Merlinu su objavljeni i primjeri za raspravu
 • tijekom tjedna (u pravilu krajem tjedna – sukladno objavljenom rasporedu predavanja), u online formatu, održavaju se analize primjera za raspravu i repetitoriji za kolokvije i ispit (modulski rok) – studenti mogu, ali nisu dužni sudjelovati u analizama i repetitorijima – analizama se pristupa putem Google Meeta - link će biti objavljen na Merlinu za svaki susret posebno u odgovarajućoj kućici po datumu

SEMINARI

 • raspored seminara objavljuje se za svaku seminarsku grupu u sustavu Merlin
 • studenti temu seminarskog rada biraju u dogovoru s voditeljem seminara i pišu seminarski rad prema uputi voditelja seminara
 • seminaristi su obavezni sudjelovati na seminaru
 • smatra se da je student uredno sudjelovao u radu seminara ako je bio nazočan na najmanje tri četvrtine održanih sati rada seminara (članak 11. stavak 1. Pravilnika o studiju)
 • studenti su obvezni rješavati zadatke prema uputama voditelja seminara
 • studenti su ispunili svoju seminarsku obvezu ako su sudjelovali na najmanje tri četvrtine održanih sati te su ispunili seminarske zadatke prema uputi voditelja seminara
 • seminari se izvode uživo

KOLOKVIJI TIJEKOM MODULARNE NASTAVE

 • tijekom modularne nastave za studente aktualnog turnusa organizirat će se dva kolokvija radi provjere znanja u terminima objavljenima u rasporedu te će pitanja biti iz tema koje će biti definirane na predavanju
 • kolokvijima mogu pristupiti samo oni studenti koji su prvi put upisali predmet
 • kolokviji se održavaju putem sustava Merlin
 • svaki kolokvij se sastoji od 20 pitanja na koja je ponuđeno pet odgovora od kojih je samo jedan točan – pitanja je potrebno riješiti u roku od 20 minuta
 • za pozitivnu ocjenu student mora na svakom kolokviju ostvariti minimalno 11 bodova
 • uvjet za pristup drugom kolokviju je pozitivna ocjena iz prvog kolokvija
 • studenti koji su položili oba kolokvija oslobođeni su pisanog dijela ispita isključivo u ispitnom roku koji se organizira neposredno nakon završetka turnusa u kojem su pohađali predavanja
 • na usmenom ispitu uvijek se provjerava znanje iz cijelog gradiva predmeta

ISPIT

 • ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela
 • pisani dio ispita sadrži 30 pitanja s pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan
 • za pristup usmenom dijelu ispita student mora imati 19 točnih odgovora
 • pisani i usmeni ispit se održavaju uživo u prostorijama fakulteta
 • na ispitni rok nakon završetka modulske nastave mogu pristupiti studenti koji su slušali nastavu u tom modulu i studenti koji su ponovo upisali predmet
 • studenti koji su ponovo upisali predmet mogu ispitu pristupiti ispitu na svim rokovima

KONZULTACIJE

 • konzultacije se odvijaju uživo prema rasporedu konzultacija objavljenom na web stranicama katedre

Popis obavijesti