Mole se seminaristi da najkasnije do 31. listopada 2019. ispune obrazac na sljedećem linku. Studenti hospitaciju mogu obaviti na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Trgovačkom sudu u Zagrebu te u drugom sudu ili u odvjetničkom uredu po svojem izboru. 

Hospitacije studenata započet će u tjednu nakon izvanrednog ispitnog roka u studenom, prema obavijesti koja će nakadno biti objavljena na stranicama Katedre.

U okviru seminara iz Građanskog procesnog prava studenti su dužni hospitirati na sudu ili u odvjetničkom uredu u trajanju od dva tjedna. Tijekom hospitacije studenti su dužni bilježiti svoje dojmove te pribaviti jedan, u pravilu okončan, parnični predmet i obraditi ga u svojim seminarskim radovima prema dobivenoj uputi. Od studenata se također traži da dadu i sintezu dojmova koje su stekli za vrijeme hospitacija.

Popis obavijesti