Predavanja u Turnusu A (1. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022.)  održavaju u dvorani III na Trgu RH 3 od 8 do 12 sati.

Studentima se preporučuje da pri pripremi za predavanja uz relevantne dijelove udžbenika Triva, S.; Dika, M., Građansko  parnično procesno pravo, 2004., prouče i odgovarajuće članke Zakona o parničnom postupku koji zbog zakonskih promjena mogu sadržavati pojedina odstupanja u odnosu na stanje opisano u udžbeniku.

1. prosinca 2021.

srijeda                                                                       prof. dr. sc. Alan Uzelac               

 

Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo

 • Uvod u kolegij
 • Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo (§ 1)
 • Parnični, izvanparnični, ovršni i stečajni postupak (§ 11)
 • Pravozaštitni zahtjev (§ 4)
 • Načelo pravnog interesa (§ 25)
 • Procesne pretpostavke (§ 6)

 • Pravo na pošteno suđenje u razumnom roku (§ 36)

2. prosinca 2021.

četvrtak                                                              prof. dr. sc. Jasnica Garašić  

Sudovi

 • Načelo ustavnosti i zakonitosti (§ 23)
 • Nadležnost sudova u parničnom postupku (§§ 49–60)
 • Sastav suda (§ 40)

Stranke

 • Stranke u parnici (§ 61)
 • Stranačka sposobnost (§ 62)

3. prosinca 2021.

petak                                                        prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

Parnična sposobnost i procesna legitimacija

 • Parnična sposobnost (§ 63)
 • Procesna legitimacija za vođenje parnice (§ 64)
 • Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja (§ 35)

Zastupanje

 • Zastupnici stranaka (§ 65–69)
 • Načelo pružanja pomoći neukim strankama (§ 34)

6. prosinca 2021.

ponedjeljak                                                                       dr. sc. Juraj Brozović

Tužba

 • Parnične radnje stranaka (§ 71)
 • Tužba uopće (§ 81)
 • Sadržaj tužbe (§ 86), Predmet spora (§ 87)
 • Pravne posljedice podnošenja tužbe sudu (§ 88)

 • Deklaratorna, kondemnatorna i konstitutivna tužba (§§ 82-83, 85)
 • Stupnjevita tužba (§ 84)

7. prosinca 2021.

utorak                                                  izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

Komunikacija između suda i stranaka

 • Načelo saslušanja stranaka (§ 27)
 • Dostava: konvencionalna i elektronička (§ 76)
 • Uredba (EU) br. 1393/2007 (o dostavi)
 • Pravne posljedice dostave tužbe tuženiku (§ 89)

Rokovi i ročišta

 • Načelo usmenosti i pismenosti (§ 31)
 • Podnesci (u konvencionalnom i elektroničkom obliku) (§ 74)
 • Rokovi: pojam, vrste i računanje (§ 77)
 • Ročišta (§ 78)
 • Zapisnici (§ 75)
 • Povrat u prijašnje stanje (§ 80)

8. prosinca 2021.

srijeda                                                              doc. dr. sc. Marko Bratković 

Načela dispozicije i oficioznosti te raspravno i istražno načelo

 • Načelo dispozicije i oficioznosti (§ 24)
 • Raspravno i istražno načelo (§ 29)

Isticanje više tužbenih zahtjeva, promjena identiteta i povlačenje tužbe

 • Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva (§ 90)
 • Preinaka tužbe (§ 91)
 • Povlačenje tužbe (§ 92)

9. prosinca 2021.

četvrtak                                                                             dr. sc. Juraj Brozović

Opći tijek i priprema parničnog postupka

 • Načelo ekonomičnosti (§ 26)
 • Formalno i materijalno upravljanje postupkom, case management i time management
 • Prethodno ispitivanje tužbe (§ 118)
 • Pisani odgovor na tužbu (§ 119)
 • Pripremno ročište (§§ 120–121)
 • Obvezatni postupak mirnog rješavanja spora

Tuženikove obrambene strategije

 • Propuštanje i njegove posljedice (§ 79)
 • Upuštanje tuženika u parnicu (§ 93)
 • Prigovor radi prebijanja (§ 94)
 • Protutužba (§ 95)

10. prosinca 2021.

petak                                                                        prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Glavna rasprava

 • Glavna rasprava kao središnji stadij parničnog postupka: pojam i značenje (§ 122)
 • Načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave (§ 32)
 • Načelo javnosti (§ 33)
 • Izuzeće sudaca (§ 41)

Privremene i trajne obustave aktivnosti u parnici

 • Prekid (§ 123)
 • Prethodna pitanja (§ 19)
 • Zastoj i obustava postupka (§§ 124-125)

13. prosinca 2021.

ponedjeljak                                                                prof. dr. sc. Alan Uzelac

Dokazivanje: osnovni pojmovi

 • O dokazivanju (§§ 104-107, 109-111)
 • Teret tvrdnje i teret dokaza (§ 108)
 • Načelo neposrednosti (§ 30)
 • Načelo traženja istine (§ 28)

Dokazna sredstva

 • Isprave, svjedoci, vještaci, saslušanje stranaka (§ 112–116)
 • Uredba (EZ) br. 1206/2001 (o izvođenju dokaza)

14. prosinca 2021.

utorak                                                izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

Sudske odluke i sudska nagodba

 • Načini okončanja parničnog postupka (§ 127)
 • Parnične radnje suda (§ 72)
 • Presuda (§§ 129-143)
 • Rješenje (§ 144)
 • Sudska nagodba (§ 128)

Res iudicata

 • Pravomoćnost (§ 145–149)

15. prosinca 2021.

srijeda                                                          prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

             Sudjelovanje više osoba u istim stranačkim ulogama

 • Suparničarstvo (§ 96)

Sudjelovanje trećih u parnici

 • Umješači: vrste i značenje (§ 97)
 • Intervencijski učinak (§§ 97–100)

16. prosinca 2021.

četvrtak                                                                doc. dr. sc. Marko Bratković

Žalba

 • Pravni lijekovi uopće: pojam i tipologija (§ 150)
 • Žalba protiv presude (§ 151)
 • Žalba protiv rješenja (§ 157)
 • Žalbeni razlozi (§§ 152–153)

17. prosinca 2021.

petak                                                            prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

            Žalbeni postupak

 • Postupak u povodu žalbe (§ 154)
 • Granice ispitivanja prvostupanjske presude (§ 155)
 • Odluke drugostupanjskog suda o žalbi (§ 156)

20. prosinca 2021.

ponedjeljak                                                         doc. dr. sc. Marko Bratković

Revizija

 • Izvanredni pravni lijekovi – pojam i vrste
 • Revizija (§§ 158–159)

Troškovi

 • Troškovi parničnog postupka (§§ 101, 103)

21. prosinca 2021.

utorak                                                           prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

Ogledni postupak i ponavljanje postupka

 • Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava (Glava 32.b ZPP-a)
 • Ponavljanje postupka (§ 160)

22. prosinca 2021.

srijeda                                                                              dr. sc. Juraj Brozović

Posebni postupci: sumarni i malični sporovi

 • Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda (§ 169)
 • Platni nalozi (§ 170) i ovrha na temelju vjerodostojne isprave (OZ)
 • Postupak u sporovima male vrijednosti (§ 171)
 • Europski postupak za sporove male vrijednosti i europski platni nalog

Kolektivna pravna zaštita

 • Tužba za zaštitu kolektivnih interesa i prava (Glava 32.a ZPP-a)
 • Potrošačka i antidiskriminacijska individualna i kolektivna pravna zaštita

23. prosinca 2021.

četvrtak                                                  izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

Posebni postupci u drugim specifičnim odnosima

 • Posebni postupak u trgovačkim i radnim sporovima

Posebni postupci u statusnim i obiteljskim stvarima

 • Općenito o osobitostima građanskih postupaka u obiteljskim stvarima
 • Posebni postupci u obiteljskim sporovima (§ 163)

7. siječnja 2022.

petak                                                                           prof. dr. sc. Alan Uzelac

Uvod u alternativno rješavanje sporova

 • Arbitraža i drugi alternativni načini rješavanja sporova (§ 177)
 • Osnovni pojmovi arbitražnog prava i razvoj arbitraže (§ 178)
 • Arbitražni pravorijeci te njihovo priznanje i ovrha (§ 178)
 • Medijacija (mirenje) (§ 180)
 • Medijacija unutar parničnog postupka (ZPP)

Popis obavijesti