Molim vas poslati na mail najkasnije do 15.12.2017. u 15 h

 

Ivana i Marija Matić podnijele su 10. ožujka 2014. godine kaznenu prijavu protiv više osoba: Marija Marića, bivšeg pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Novska, Josipa Burića, bivšeg načelnika Općine Novska, Mladena Konjića, člana Povjerenstva za uvođenje u posjed Općine Novska, Ivanke Nikić, člana Povjerenstva Općine Novska, Velimira Ivića, radnika u Šumariji Novska, Marina Marinovića, načelnika Policijske postaje Novska, Danice Muć, inspektorice šumarstva, nepoznate osobe iz Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu te Karla Simića.    

 

Kako slijedi iz prijave, Ivana i Marija Matić su izvanknjižne vlasnice dijela nekretnine označene kao zkč. br. 401, u naravi oranica Konak, upisane u zk. ul. 648, k.o. Seoce kod Općinskog suda u Kutini, te iako je kao vlasnik navedene čestice u zemljišnim knjigama upisana Republika Hrvatska, ista je u stvarnosti u jednom dijelu u naravi šuma kojom se prijaviteljice duži niz godina koriste. Predmetna čestica je 1968. godine bila obuhvaćena postupkom komasacije, koja prema navodima prijaviteljica, nije provedena niti im je isplaćena naknada, te ta čestica i dalje pripada prvotnim vlasnicima, odnosno Ivani i Mariji kao njihovim zakonskim nasljednicama. Prije ovoga nisu se obraćale općini Novska kako bi regulirale svoj vlansičkopravni status vezano za ovu česticu.

Međutim, Marijo Marić i Josip Burić su usprkos tome pripremili i zaključili ugovor sa Karlom Simićem, neistinito navodeći u istome kako je Republika Hrvatska vlasnik predmetne čestice u cijelosti te da ona u naravi predstavlja oranicu, pogodujući pri tome Karlu Simiću. Nadalje su, ističu prijaviteljice, Marijo Marić, Mladen Konjić i Ivana Nikić namjerno propustili obaviti primopredaju navedene nekretnine na terenu.

Nakon preuzimanja nekretnine Karlo Simić, koji je i ranije bio u posjedu dijela zkč. br. 401, te ju je obrađivao, pri čemu tvrdi da nije viđao druge ljude tamo, počeo je rušiti šumu zbog čega su prijaviteljice od Općinskog suda u Kutini ishodile dvije privremene mjere, no kako je Karlo usprkos zabrani nastavio s rušenjem šume, podnijeli su i kaznenu prijavu Policijskoj postaji Novska. Na očevid je od strane policije pozvana šumarska inspektorica Danica Muć koja je, kako navode prijaviteljice, suprotno stvarnom stanju na terenu iskazala kako se ne radi o šumi, te je o predmetnom očevidu sačinila zapisnik u kojem je neistinito navela da je vlasnik i tog dijela čestice Karlo Simić.

Zatim je i Velimir Ivić kao radnik Šumarije Novska, unatoč osobnim saznanjima izdao Karlu Simiću popratnicu kako bi isti mogao otuđiti drvnu masu, sve suprotno Zakonu o šumama i pravilima struke.

Osim toga, u prijavi se navodi kako Marin Marinović kao načelnik Policijske postaje Novska nije postupao po prijavama Ivane i Marije te nije proveo potrebne izvide. Osim njega, i nepoznata osoba u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, dala je suglasnost na sklapanje ugovora između Općine Noska i Karla Simića iako je u navedenom neistinito unesen sadržaj predmeta prodaje.

Slijedom svega navedenoga prijaviteljice smatraju da su im prijavljene osobe svojim postupanjima nanijele materijalnu štetu.

Uz  prijavu dostavljena je i dokumentacija iz spisa Općinskog suda u Novskoj posl. broj P-152/14, Ovr-1379/11 i Ovr-979/12, preslika ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Novska br. 17/2011. od 14. travnja 2011., izvadci iz zemljišnih knjiga i katastara, dopis PP Novska broj: 511-11-06-2/18-5842/11 od 15. prosinca 2011., prigovor upućen PP Novska od 27. prosinca 2011., dokumentacija iz spisa Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu, Služba inspekcija u područnim jedinicama, Odjel – područna jedinica Osijek, Ispostava Slavonski Brod klasa: 321-10/11-01/2104, zahtjev Karla Simića za izdavanje popratnice od 29. studenog 2011., te popratnice za drvo iz šume šumoposjednika od 14. i 16. srpnja 2012.    

Osim toga, pribavljena je i dokumentacija javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novska od 06. rujna 2010., klasa: 32001/101/16, spis Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu, Služba inspekcija u područnim jedinicama, Odjel – područna jedinica Osijek, Ispostava Slavonski Brod, klasa: 321-10/11-01/2104, te spise Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu broj M-DO-47/11, M-DO-34/11 i U-DO-2/12. Pribavljen je i povijesni izvadak za zkč. br. 401, k.o. Seoce te druga relevantna dokumentacija vezana za istu od Općinskog suda u Kutini, preslike isprava Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Novska, preslika rješenja Općinskog suda u Novskoj broj Z-830/69 od 26. ožujka 1969., te rješenja o komasaciji posjeda – tehnički dio od 09. srpnja 1968. Također je izvršen uvid u spis Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu broj K-DO-154/14, te su obavljeni razgovori sa svim prijavljenim osobama i drugim relevantnim zaposlenicima u Općini Novska.

 

Zadaci:

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

 

2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike

 

3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.