prof. dr. sc. Lelija Sočanac
prof. dr. sc.
Lelija Sočanac

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Lelija Sočanac predstojnica je Katedre za strane jezike pravne struke. Na Pravnom fakultetu radi od 1. svibnja 2006. godine, gdje predaje Engleski za pravnike I-V i Komparativnu pravnu lingvistiku. Od 1990-2006 radila je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Od 1985-1990 bila je voditeljica biblioteke Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1981-1985 radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Autorica je dvije samostalne knjige, suautorica dvije, te urednica  tri knjige. Sudjelovala je na više od četrdeset znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova. Prevela je deset knjiga i velik broj znanstvenih i stručnih radova. Bila je urednica je UNESCO-ove publikacije «Encyclopedia of Life Support Systems» (EOLSS) za područje lingvistike (2006-7). Bila je glavni istraživač na projektu «Hrvatski u dodiru s europskim jezicima» (2002-2006). Od 2002-2005 bila je član koordinacije Tempus projekta «Europski studiji: jezici i kulture u dodiru», Sveučilište u Zadru. Suautorica je programa istoimenog doktorskog studija na kojemu je sudjelovala i kao predavač. Od 2006. bila je glavni istraživač na projektu «Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti». Od 2006-2009. bila je koordinator međunarodnog Tempus projekta «Strani jezici na području prava» (koordinator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grantholder: Sveučilište u Antwerpenu, članovi konzorcija:Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Rijeci i Splitu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Pravosudna akademija), Sveučilište u  Innsbrucku, Londonu (South Bank University), Mannheimu, Parizu (Sorbonne II, Paris Assas) i Institut za forenzičku lingvistiku u Walesu ). Voditeljica je Centra za jezike i pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  osnovanog unutar Tempus projekta s ciljem razvoja i implementacije nastavnih programa stranih jezika za pravnike u okviru cjeloživotnog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na području pravne lingvistike. Jedan je od organizatora međunarodne konferencije „Curriculum, Language and the Law“, Dubrovnik 18-21 Sept. 2008. Organizirala je simpozij "Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism", Bozava (Dugi Otok), 20-21 May 2011. i bila je suorganizatorica  2nd ELA Symposium: Glottogenesis and Conflicts in Europe and Beyond. University of Zadar, 23-25 Sept. 2013.  Kao gostujući predavač boravila je na Sveučilištu u Mannheimu (2002)., gdje je održala kolegij "English in Contact with European Languages". Na Riga Graduate School of Law kao gostujući predavač u okviru Erasmus programa održala je kolegij "Introduction to Linguistics" u rujnu 2013. Na Sveučilištu u Helsinkiu održala je predavanja u okviru kolegija "Introduction to Legal Linguistics" 2016.  Kao vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru držala je kolegij "Lingue a contatto". Koordinatorica je  mreže znanstvenika Eurolinguistics Network South-East (ENSE) koja se bavi pitanjima višejezičnosti u Europi.Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskog društva za anglističke studije,  ELAMA (Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim) i LINEE (Languages in a Network of European Excellence). Područja znanstvenog interesa uključuju višejezičnost, kontaktnu lingvistiku, (povijesnu) sociolingvistiku, pravnu lingvistiku, te jezičnu politiku i planiranje.

 

KNJIGE

1. The English Element in European Languages, vol. 4. An Annotated Bibliography (1958-1995) (1996) /ed. R. Filipović; compiled by R. Filipović, V. Muhvić-Dimanovski, M. Prohaska Kragović, L. Sočanac.- Zagreb : Institute of Linguistics.
2. D. Brozović-Rončević, A. Gluhak, V. Muhvić-Dimanovski, B. Sočanac, L. Sočanac (1996), Rječnik novih riječi : mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima /, Zagreb : Minerva.
3. Sočanac, Lelija (2004), Hrvatsko-talijanski jezični dodiri. S rječnicima talijanizama u standardnom hrvatskom jeziku i u dubrovačkoj dramskoj književnosti  .- Zagreb : Nakladni zavod Globus
4. Sočanac, Lelija (ur.), Dabo-Denegri Ljuba, Dragičević, Dragica, Menac, Antica, Nikolić-Hoyt, Anja, Pugh, Žagar-Szentesi, Orsolya (2005), Hrvatski u dodiru s europskim jezicima: adaptacija posuđenica .- Zagreb : Nakladni zavod Globus.
5. Sočanac, Lelija (ed.), Curriculum, Multilingualism and the Law (2009) .- Zagreb : Nakladni zavod Globus .- (Language and Law)

6. Sočanac, Lelija (2010), Studije o višejezičnosti .- Zagreb: Nakladni zavod Globus.

7. Sočanac, Lelija (ur.) Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti (2013) .- Zagreb: Nakladni zavod Globus.- 371 str. ISBN 978-953-167-269-6

8. Ureland, Sture; Sočanac, Lelija (2017) Glottogenesis and Language Conflicts in Europe

Berlin: Logos Verlag. – (Studies in Eurolinguistics, vol. 10)

Sočanac, L., Matijašević, M., Javornik-Čubrić, M. Husinec, S. Horvatić Bilić, I. English for the Legal Profession. Zagreb: Narodne novine, 2017.

ČLANCI

1. Sočanac, L. (1990), Engleski element u talijanskom jeziku, Filologija 18, str. 49-59.
2. Sočanac, L. (1992/3), Morfološka adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku, Filologija 20-21, str. 413-425.
3. Sočanac, L. (1994), Sekundarna adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku: tvorba riječi, Suvremena lingvistika, 35-36, (1993), str. 171-176.
4. Sočanac, L. (1994), O nekim anglicizmima i pseudoanglicizmima u rječnicima hrvatskog književnog jezika, Filologija 22-23, str. 225-228.
5. Sočanac, L. (1995), Sekundarna adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku na semantičkoj razini, Filologija 24-25, str. 325-330.
6. Sočanac, L. (1996), Primarna adaptacija anglicizama u talijanskome jeziku na semantičkoj razini, Filologija 26, str. 63-72.
7. Sočanac, L. (1996), Fonološka adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku : fonemska redistribucija, Suvremena lingvistika, god. 22, sv. 1-2, br. 41-42, str. 571-583.
8. Sočanac, L. (1996), Odnos Bože Babića prema tuđicama u hrvatskom pomorskom nazivlju, Riječ, god. 2, sv. 1, str. 66-73.
9. Sočanac, L.(1997), Degrees of Morphological Substitution of Anglicisms in Italian, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XLII, p. 357-365.
10. Sočanac, L. (1997), Frazemi u dubrovačkim komedijama krajem 18. stoljeća, Riječ, god. 3, sv. 1, Rijeka, str.107-115.
11. Brozović, D., Sočanac, L. (1998), O nekim pitanjima vezanim uz izradbu rječnika novih riječi, Filologija, 30-31, 1-2, str. 31-34.
12. Filipović, Rudolf, Dabo-Denegri, Ljuba, Dragičević-Dragica, Menac,
Antica, Nikolić-Hoyt, Anja, Sočanac, Lelija, Žagar-Szentesi, Orsolya (1999), Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom, Filologija 33, 1, str. 1-54.
13. Sočanac, L (2000), Adattamento dei prestiti inglesi nell’italiano, L’italiano oltre frontiera, Leuven: Leuven University Press; Firenze : Franco Cesati Editore,  p. 119-128.
14. Menac, Antica, Dabo-Denegri, Ljuba, Dragičević, Dragica, Nikolić-Hoyt,
Anja, Sočanac Lelija, Žagar-Szentesi Orsolya (2000), Ortografska adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskom, Filologija 34, str. 139-174.
15. Sočanac, L. (2000), Deiksis i jezično posuđivanje : romanizmi u
dubrovačkom govoru, Zbornik HDPL Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zagreb; Rijeka, 1999. (2000), str. 703–715.
16. Sočanac, L. (2001), Talijanski elementi u hrvatskom jeziku : kulturno i
intimno posuđivanje, Riječ, god. 7, vol. 1,  str. 77–91.
17. Sočanac, L. (2000), Codeswitching in 18th Century Ragusan Comedies, Documenti letterari del plurilinguismo /Orioles, Vincenzo, ed. Roma : Il Calamo, 2000, 399-411; also published in: Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja / uredila Fedora Ferluga Petronio .- Maribor : Slavistično društvo, 2002 .- (Zora ; 17), 235-259.
18. Sočanac, L. (2002), Multilingualism in 18th century Ragusan Plays,
Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja / ed. Fedora Ferluga Petronio .- Maribor : Slavistično društvo.- (Zora ; 17), p. 235-259.
19. Sočanac, L. (2002), Croatian-Romance Language Contacts in the Eastern
Adriatic : a Historical Background, Studies in Eurolinguistics : Convergence and Divergence in European languages /edited by P. Sture Ureland, vol. 1, Berlin : Logos,  p. 373-386
20. Dabo-Denegri, Ljuba; Dragičević, Dragica; Menac, Antica; Nikolić-Hoyt,
Anja; Pugh, Stefan M.; Sočanac, Lelija; Žagar-Szentesi, Orsolya (2003)
Adaptacija posuđenica iz šest europskih jezika u hrvatskom,  Zbornik Zagrebačke slavističke škole / ur. Botica, Stipe  .- Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola,  str. 343-350.
21. Sočanac, L. (2003), Engleski kao globalni jezik danas.- Riječ: časopis za filologiju. 9, 1; str. 82-88
22. Sočanac, L. (2003), Prebacivanje kodova i modeli jezične produkcije,  Psihologija i kognitivna znanost u Hrvatskoj primijenjenoj lingvistici : zbornik/ Stolac, Diana, Ivanetić, Nada, Pritchard, Boris (ur.) .-Zagreb; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 677-685.
23. Menac, Antica; Dabo-Denegri, Ljuba; Dragičević, Dragica; Nikolić-Hoyt, Anja; Sočanac, Lelija; Žagar-Szentesi,Orsolya (2004), Fonološka adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskom.  Od indoeuropskoga do hrvatskog: zbornik u čast Daliboru Brozoviću.  (u tisku).
24. Sočanac, L; Dabo-Denegri Ljuba; Dragičević, Dragica; Menac, Antica; Nikolić-Hoyt, Anja;  Žagar-Szentesi, Orsolya (2004), Adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskom na semantičkoj razini, Filologija 41, 2003 (2004), str. 119-184.
25. Sočanac, L. (2004), Language Contacts in the Ragusan Republic, Integration of European Language Research: Eurolinguistics North and Eurolinguistics South/ ed.by P. Sture Ureland. - Berlin: Logos, p. 585-604.
26. Sočanac, L.(2004), Talijanizmi u hrvatskome jeziku, Suvremena lingvistika, 2002 (2004), god. 28, sv. 1-2, br. 53-54, str. 127-143.
27. Sočanac, L.(2005), Engleski kao lingua franca u Europi, Jezik u društvenoj interakciji : Zbornik radova sa savjetovanja održanoga 16. i 17. svibnja 2003. u Optaiji/ur. Stolac, Diana; Ivanetić, Nada; Pritchard, Boris .- Zagreb; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 437-445.
28. Sočanac, L. (2005), Hrvatsko-romanski jezični dodiri u povijesti Dubrovnika  .- Riječ, god. 11, sv. 1,  str. 69-79.
29. Sočanac, L. (2005), L'influsso italiano sulla lingua croata, Ambra : percorsi di italianistica, anno VI, n. 6, 194-206.
30. Sočanac, L.; Nikolić-Hoyt, A (2006)., English in Croatia: Past and Present / Englisch in Kroatien in Vergangenheit und Gegenwart, in: Muhr, Rudolf (ed.), Innovation und Kontinuität in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen / Innovation and Continuity in Language and Communication of Different Language Cultures .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006 .- (Ősterreichisches Deutsch Sprache der Gegenwart; Bd. 9)

31. Sočanac, L., The Ragusan Republic and Western Europe: the Sea as the Medium of Language Contact .- Language Contact and Minority Languages on the Littorals of Europe(Ureland, S; Pugh, S. (eds) .- Berlin : Logos Verlag 2007 .- (Studies in Eurolinguistics; 5)

32. Sočanac, L., Jezična politika i purizam u slavenskim zemljama. Riječ, 2008, god. 14, sv. 1, 149-159.

33. Sočanac, L. Hrvatski u dodiru s europskim jezicima. // Prevoditelj. 30 (2008) , 87; 15-19.

34.Sočanac, L.(2009). Utjecaj engleskog jezika na jezicnu politiku i planiranje. U: Granic, Jagoda (ur./ed.). Jezicna politika i jezicna stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb: HDPL, 717-722.
35. Sočanac, L., Anglicizmi u hrvatskom i srpskom jeziku: sličnosti i razlike .- Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen : Lexik – Wortbildung : Phraseologie /Hg. Branko Tošović .- Wien: LIT Verlag, 2009.- (Slawische Sprachkorrelationen; Band 2), 239-253.

36. Sočanac, L., Introduction. U: Curriculum, Multilingualism and the Law/ed. Lelija Sočanac .- Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009 .- (Language and Law), 1-9.

37. Kremer, L; Sočanac, L., Curriculum Development and the Language Needs of Lawyers. U: Curriculum, Multilingualism and the Law/ed. Lelija Sočanac .- Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009 .- (Language and Law), 233-245.

38.Sočanac, L., Linguistic Transference in Croatian Law Articles, in: Legal Discourse across Languages and Cultures. In: Gotti, Maurizio; Williams, Christopher (eds) Legal Discourse across Languages and Cultures .- Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt; New York; Oxford; Wien: Peter Lang: 2010, 109-131.- (Linguistic Insights: Studies in Language and Communication)

39.Sočanac, L., Migration of the Croats to Burgenland, Austria . an ethnolinguistic study. In: From the Russian Rivers to the North Atlantic – Migration, Contact and Linguistic Areas/ ed. Sture Ureland .- Berlin: Logov Verlag, 2010 (Studies in Eurolinguistics; vol. 7), p. 393-413.

40.Sočanac, L., Translation Ambiguities in International Arbitration: Arbitration Agreement between Croatia and Slovenia, Lapland Law Review ISSN 2242-3206, vol 1, no. 1, 2011 (Special issue: Law andLanguage in Partnership and Conflict/ed. Tarja Salmi-Tolonen; Iris Tukainen, Richard Foley), p. 190-205

41.Sočanac, L., Language Policies in Croatia in a Diachronic Perspective,  Jezikoslovlje Special issue: Multilingualism in Europe, 13.2 (2012), 299-325.

39.Sočanac, L. Language contacts on the Adriatic: The Romance element in Croatian dialects. From Contact Linguistics to Eurolinguistics- a Linguistic Odysey Across Europe and Beyond/ ed. Sture Ureland .- Berlin: Logos Verlag, 2013 .- (Studies in Eurolinguistics, vol. 8), p. 139-151. ISBN 978-3-8325-3436-3.

40.Sočanac, L. The Centre for Language and Law: Projects and activities 2006-2011. From Contact Linguistics to Eurolinguistics- a Linguistic Odysey Across Europe and Beyond/ ed. Sture Ureland .- Berlin: Logos Verlag, 2013 .- (Studies in Eurolinguistics, vol. 8), p. 29-37. ISBN 978-3-8325-3436-3.

41.Antica Menac, Ljuba Dabo-Denegri, Dragica Dragičević, Anja Nikolić-Hoyt, Lelija Sočanac, Orsolya Žagar-Szentesi, Transfonemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskome, u: Od indoeuropeistike do kroatistike: Zbornik u čast Daliboru Brozoviću .- Zagreb: HAZU, 2013, 285-338 (A. Menac; L. Sočanac, Uvod, 285-289; L. Sočanac, Adaptacija talijanskih posuđenica, 327-336). ISBN 978-953-154-692-8

42.L. Sočanac, Predgovor, u: Sočanac, L.  (ur.) Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti (2013) .- Zagreb: Nakladni zavod Globus.- str. 1-7. ISBN 978-953-167-269-6.

43.L. Sočanac, Jezična politika u Hrvatskoj u dijakronijskoj perspektivi. Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti (2013) .- Zagreb: Nakladni zavod Globus.-  str. 17-53. ISBN 978-953-167-269-6.

44.L. Sočanac, Jezična raznolikost i učenje jezika: jezična politika Europske unije. u:  Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti (2013) .- Zagreb: Nakladni zavod Globus.-  str. 135-169. ISBN 978-953-167-269-6.

45. Sočanac, L. (2017) Multilingualism, Power and Identity in 19th Century Croatia. In: Ureland, Sture & Sočanac, Lelija (eds.) . Glottogenesis and Language Conflicts in Europe. Berlin: Logos Verlag. – (Studies in Eurolinguistics, vol. 10), 69-91.


IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1. Sočanac, L., The Marriage of Speaking and Hearing : Narrating Voices in Faulkner’s Absalom, Absalom. European Society for the Study of English 4th conference, 5-9 September 1997, Debrecen.
2. Sočanac, L., Adattamento dei prestiti inglesi nell’italiano, V Convegno internazionale “L’italiano oltre frontiera”, Leuven, 22-25 aprile 1998.
5. Sočanac, L., The Italian Element in Croatian: Cultural vs. Core Borrowing, Societas Linguistica Europaea 32nd Annual Meeting, Ljubljana, 8-11. srpnja 1999.
6. Sočanac, L., Multilingualism in 18th Century Ragusan Plays, “Plurilingvizam u Srednjoj Europi u 18. Stoljeću”, Inter-University Center, Dubrovnik, lipanj 2000.
7. Sočanac, L., Prebacivanje kodova i modeli jezične produkcije, XV. savjetovanje HDPL-a, 18–19. svibnja 2001. „Psiholingvistika i kognitivna znanost u Hrvatskoj primijenjenoj lingvistici
8. Sočanac, L., Talijanski element u hrvatskom jeziku : kulturno i intimno posuđivanje; Hrvatski filološki skup 7, Opatija, 25–28. lipnja 2001;
9. Sočanac, L., Croatian-Romance Language Contacts in the Eastern Adriatic : a Historical Background, 3rd International Symposium on Eurolinguistics, Mannheim, 26–29. listopada 2001.
10. Sočanac, L., Engleski kao globalni jezik u suvremenom svijetu, Hrvatski filološki skup 8, Opatija, 24-25. lipnja 2002.
11. Sočanac, L., Language Contacts in the Ragusan Republic, 4th International Symposium on Eurolinguistics : A Typology of Language Contacts around the Baltic and Adriatic Seas, Zadar, 19-22 Sept. 2002.
12. Sočanac, L. (2003) Talijanske posuđenice u hrvatskom jeziku, XIII Međunarodni slavistički kongres (XIII International Congress of Slavicists), Ljubljana 15-21.08.2003
13. Lelija Sočanac, Ljuba Dabo-Denegri, Dragica Dragičević, Antica Menac, Anja Nikolić-Hoyt, Orsolya Žagar-Szentesi (2004), Croatian in Contact with European Languages: Modelling Contact-Induced Change, Sociolinguistics Symposium 15: «Culture, Contact and Change», 1-4 April 2004, Newcastle upon Tyne.
14. L. Sočanac (2004), The Ragusan Republic and Western Europe: Sea as a Medium of Language Contact, Eurolinguistics Conference: «Language Contact and Minority Languages on the Littorals of Western Europe», St. Andrews University, 11-13 June 2004.
15. L. Sočanac (2004), Hrvatsko-romanski jezični dodiri u povijesti Dubrovnika,  9. Hrvatski filološki skup, Opatijia 23-25. lipnja 2004.
16. Sočanac, L. (2004), L’influsso italiano sulla lingua croata, IV Congresso Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana, Szombately (Mađarska), 6-7.10. 2004.
17. Sočanac, L. (2005) Prebacivanje kodova u dubrovačkoj dramskoj književnosti, Zadarski filološki dani, Zadar, 20-21.5.2005.
18. Sočanac, L., Migration of The Croats to Burgenland, Austria – An Ethnolinguistic Study, 6th Eurolinguistic Symposium: Migration of European languages and cultures –from the Russian rivers to the North Atlantic, Uppsala 16-18 September, 2005.
19. Nikolić-Hoyt, A.; Sočanac, L., English in Croatia: Past and Present, "Reproduction and Innovation in Language and Communication in different Language Cultures / Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen“ at the IRICS Conference, Vienna, 9.-11. Dec. 2005.
20. Sočanac, L., Burgenland Croatian in Austria: Language Maintenance or Shift? Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick, Limerick 6-8 July 2006
21. Sočanac, L., Croatian in Contact with European Languages: Semantic Aspects of Close and Distant Borrowing, 7th International Eurolinguistics Symposium, Berlin, Humboldt.Universität, 6-7 October 2006
22. Sočanac, L., Utjecaj engleskog na jezičnu politiku i planiranje, HDPL, 21. međunarodni znanstveni skup ”Jezična politika i jezična stvarnost”, Split 24-26. svibnja 2007.
23. Sočanac, L., Jezična politika i purizam u slavenskim zemljama, 11. Hrvatski filološki skup, Opatija, 22-25. lipnja 2007.
24. Sočanac, L., Jezična politika i planiranje u Europskoj uniji, Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Tuzla, 14.-16. rujna 2007.
25. Sočanac, L., Anglicisms in Croatian and other European languages, Reseau thematique Euralangues, Seminaire international ”Semantique et lexicologie des langues d’Europe: des aspects theoriques aux applications, Universite Charles-de-Gaulle, Lille 3, 22-23 octobre 2007.

26. Sočanac, L., Anglicizmi u hrvatskom i srpskom jeziku, 2. Symposium "Die lexikalischen, phraseologischen und derivativen Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen", Graz 27-29. Marz 2008.
27. Socanac, L., Engleski utjecaj na jezik hrvatskih medija (plenarno izlaganje), 22. Međunarodni skup HDPL-a "Lingvistika javne komunikacije", Osijek 22-24 svibnja 2008.

28. Sočanac, L., Kremer, L., Tempus project "Foreign Languages in the Field of Law". International Conference "Curriculum, Language and the Law", Dubrovnik, 18-22 Sept. 2008.
29. Sočanac, L., „Multilingualism in Croatian legal texts, CERLIS 2009: Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives, Bergamo 18-20 June 2009.

30. Sočanac, L., Studies of Multilingualism in Croatia and Eurolinguistics South-East, 42nd Meeting of Societas Linguistica Europaea, Lisbon 8-12 Sept. 2009.

31. Sočanac, L., Indeterminacy vs. Precision in International Arbitration: The Arbitration Agreement between Croatia and Slovenia, International Conference on Legal Linguistics „Law and Language in International Partnerships and Conflicts“, University of Lapland, Rovaniemi, Finland, March 17-20, 2010.

32. Sočanac, L., The Romance influence on Local Idioms in Croatia, Round Table Inner and Global Eurolinguistics, Language and Society in Present-Day Russia and Other Countries, Moscow 21-26 June 2010.

33. Sočanac, L. Language Contacts in Croatia in a Diachronic Perspective, The International Conference on Multilingual Individuals and Multilingual Societies, 6-8 October 2010, University of Hamburg.

34. Sočanac, L. Linguistic Diversity and Language Learning: Language Policies of the European Union. International Symposium on Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism, Bozava (Dugi Otok), 20-21 May 2011.

 35. Sočanac, L., Language Policies in Croatia in a Diachronic Perspective, Conference on Concepts and Consequences of Multilingualismin Europe 3, Pecz-Osijek 8-11 June 2011 

37. Sočanac, L., Language policy in the domain of education in Croatia and Slavonia during the Austro-Hungarian period. 2nd LINEE Conference “Multilingualism in the Public Sphere”, 4-6 May 2012, Dubrovnik

38. Language and the Law: Curriculum Design for Lawyers. 2nd International Conference "Law, Language and Professional Practice, Sočanac, L., Language and the Law: Curriculum Design for Lawyers. 2nd International Conference “Law, Language and Professional Practice, Faculty of Law, University of Naples 2, 9-12 May 2012.

.

39. Sočanac, L., Official v. Minority Languages in Croatia in a Diachronic Perspective, ELA Symposium „Minority and Lesser Used Languages in Europe and Beyond – Results and Prospects, Heidelberg 22-24 Nov. 2012. 654852

40. Sočanac, L., Lukica I., Multilingualism in Education: EU Objectives and Croatian Reality. International Conference „Language Issues in EU Law in the Light of Croatian Accession, Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence Opatija, 19-20 April 2013. 654871.

41. Sočanac, L., Language and Identity in Multilingual Rijeka: a Historical Perspective. Borders and Identities Conference, 29-30 March 2013. 654872.

42. Sočanac, L., The Romance influence on standard Croatian and Croatian dialects. The 2nd ELA Symposium: Glottogenesis and Conflicts in Europe and Beyond. University of Zadar, 23-25 Sept. 2013. 654881.

43. Sočanac, L.; Hoyt, Alexander, Jezični sukobi u Austro-Ugarskoj Monarhiji: primjer Istre . HDPL XXVIII međunarodni znanstveni skup “Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja”, Zagreb 25.-27. travnja 2014.

44. Sočanac, L., Multilingualism, Power and Identity in 19th century Croatia. 3rd LINEE International Conference “Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time”, Dubrovnik 27-30 April 2014.

45. Sočanac, L. 'Borne Back Ceaselessly Into the Past': Script, Identity, and Minority Rights in Croatia. Budapest, 5th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD) Eotvos Lorand University Budapest 1-3 Sept. 2014.

46. Sočanac, L., Multilingualism, Ideology and Identity in 19th century Croatia. Tracking down id6ologies – workshop on the methodologies of language ideological research, University of Helsinki, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, 27.–28.2.2015

47. Sočanac, L., Matijašević, M. The Centre for Language and Law: Training of legal translators. EULITA International Conference “Professionalization vs. Deprofessionalization: Building Standards for Legal Translators and Interpreters, Jean Monnet Inter . University Centre of Excellence, Opatija, 20-21 March 2015.

48. Sočanac, L. Language policy and language contacts in Austria-Hungary: the case of Croatia, 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE), University of Leiden, 2-5 Sept. 2015.

49. Sočanac, L. Curriculum development in theory and practice: foreign languages in the field of law, I međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke, Visoko učilište Effectus, Zagreb, 19-20. vealjače 2016. (pozvano plenarno izlaganje)

50. Sočanac, L. The language of 19th century Croatian court proceedings in the socio-cultural context of the Habsburg Monarchy, HISON 2016, Historical Sociolinguistics and Socio-Cultural Change, University of Helsinki, 10-11 March 2016.

51. Sočanac, L. Language policies vs. language use in 19th century court proceedings in Croatia, Sociolinguistics Symposium 21, University of Murcia, 15-18 June 2016.

52. Sočanac, L. (2017), Language and Law in Nineteenth-Century Croatia, HISON Conference Examining the Social in Historical Sociolinguistics: Theory and Methods, New York University and Cuny Graduate Center, New York, 6-7 April 2017.

 

 

 

PRIKAZI
1. Sočanac, L. (1997), George Thomas, Linguistic Purism, Filologija 27, str. 223-227.
2. Sočanac, L. (1997), Georgeta Ciobanu, Adaptation of the English Element in Romanian, Timisoara, Editora Mirton, 1997, Filologija 28, str.78-80.
3. Sočanac, L. (1997), Hermann W. Haller, Una lingua perduta e ritrovata : l’italiano degli italo-americani, Firenze, La Nuova italia, 1993, Filologija 29, str. 214-216.
4. Sočanac, L. (1997), Mark Sebba, Contact Languages : Pidgins and Creoles, London, Macmillan, 1997, Filologija 29, str. 217-221.
5. Sočanac, L. (2001), Muljačić, Žarko, Das Dalmatische : Studien zu einer untergegangenen Sprache .- Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag : 2000 .- (Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte ; 10), Radovi Leksikografskog zavoda “M. Krleža”, br. 9, sv. 7, 2001, str. 245-247.
6. Sočanac, L. (2002), Görlach, Manfred (ed.), A Dictionary of European Anglicisms: A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages. Oxford University Press : 2001, Linguist List, 10 lipnja 2002, 2-5.
7. Sočanac, L. (2002), The Fourth International Symposium on Eurolinguistics held in Zadar, Croatia, 19-22 September 2002, in: 2000 : The European Journal, Roma, vol.  III, no. 2, p. 1-2.
8. Sočanac, L. (2003) Gorlach, Manfred, An Annotated Bibliography of European Anglicisms, Oxford : Oxford University Press: 2002,  LinguistList, 5 Sept. 2003.
9. Sočanac, L. (2003), Adams, J.N. Bilingualism and the Latin Language, Cambridge University Press: 2003, 836 p., LinguistList 20.Nov. 2003.
10. Sočanac, L. (2004), Görlach, Manfred, English Words Abroad, John Benjamins Publishing Company: 2003 .- (Terminology and Lexicography Research and Practice 7). LinguistList, 25 Jan 2004.
11. Sočanac, L. (2005), Power Without Domination : Dialogism and the empowering property of communication/ed. Grillo, Eric, John Benjamins Publishing Company (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture), LinguistList.12 Oct. 2005.
12. Sočanac, L. (2006) Analysing Citizenship Talk: Social positioning in political and legal decision-making process /ed. Heiko Hausendorf; Alfons Bora .- : John Benjamins Publishing Company, 2006 .-
(Discourse Approaches to Politics, Society and Culture)
http://linguistlist.org/issues/17/17-861.html

13. Sočanac, Lelija., Međunarodna konferencija "Curriculum, Language and the Law". // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 1; 155-163

14. Sočanac, Lelija., International Conference "Curriculum, Language and the Law" (Dubrovnik 18-21 September 2008). // Eurolinguistics Newsletter. 10 (2009) , 5; 5-8 (prikaz, stručni).

 15. Sočanac, Lelija., Tempus projekt "Strani jezici na području prava". // Odvjetnik. 81 (2008) , 9-10; 23-24

16. Sočanac, L. The language of Daily Life in England (1400-1800)/ed. Nurmi, Arja; Nevala, Minna; Palander-Collin, Minna .- John Bernjamins Publishing Company, 2009.

18. L. Sočanac, Sandra Beatriz Hale, The Discourse of Court Interpreting .- John Benjamins Publishing Company: 2010 .- (Benjamins Translation Library), LinguistList.

19. Sočanac, L., Jacqueline Visconti/a cura di, Lingua e diritto: livelli di analisi.- Milano : Edizioni universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010 .- (Collana di letture).  Zeitschrift fur Europaische Rechtlinguistik (ZERL), 2011

20. L. Sočanac, Culpeper, Jonathan,  Historical Sociopragmatics .- John Benjamins Publishing Company 2011 .- (Benjamins Current Topics, 31) http://linguistlist.org/issues/22/22-2818.html  654884
 

21. Sočanac, L., Rindler Schjerve, Rosita; Vetter, Eva, European Multilingualism: Current Perspectives and Challenges.- Brostol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, 2012. LinguistList S

22. Sočanac L. (2015) Johann Wolfgang Unger, Michal Krzyzanowski, Ruth Wodak (eds. Multilingual Encounters in Europe's Institutional Spaces, Bloomsbury Publishing (formerly The Continuum International Publishing Group): 2014. LinguistList Wed, 06 May 2015 14:23:26

ISSN: 1068 - 4875. 50

23. Sočanac, L. (2015) Braunmüller, Kurt, Höder, Steffen , Kühl, Karoline (eds.)Stability and Divergence in Language Contact: Factors and Mechanisms .- (Studies in Language Variation 16) John Benjamins: 2014, ISBN: 978 90 272 3496 4 LinguistList ISSN: 1068 - 4875. 50

24.Sočanac, L. (2016) Wolf, Michaela, The Habsburg Monarchy's Many-Languaged Soul: Translating and interpreting, 1848-1918, John Benjamins, 2015. (Benjamins Translation Library (BTL) http://linguistlist.org/issues/27/27-1166.html

25.. Sočanac, L. (2016) Dupret, Baudouin, Lynch, Michael & Berard, Tim (eds.) Law at Work; Studies in Legal Ethnomethods, Oxford University Press, 2015 (Oxford Studies in Language and Law) LinguistList
26. Sočanac, L. (2017) Poggi, Francesca; Capone, Alessandro (eds) Pragmatics and Law: Practical and Theoretical Perspectives. Springer. (Perspectives in Pragmatics, Philosophy @ Psychology). LinguistList, http://linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?subid=36298457
 

 

PRIJEVODI  KNJIGA

1. Baričević, M. History of Modern Ceramics in Croatia /transl. L. Sočanac, Zagreb : Školska knjiga,  1986;
2. Mohorovičić, A, Načinović, D.   Istria: Terra Magica /transl. S. Wild-Bićanić; L. Sočanac, Zagreb: Laurana, 1993;
3. Marasović, T; Mohorovičić, A., The Croatian Adriatic /transl. N. Bićanić, L. Sočanac, Zagreb : ITP Marin Držić, 1993;  
4. Gvozdanović-Sekulić, S, Fortified Churches in Croatia/ transl. L. Sočanac, Zagreb : Školska knjiga;
5. Moguš, M., A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard/ transl. L. Sočanac, Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1995;
6. Tomašević, S.; Galazka, G, John Paul II/ transl. L. Sočanac, Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1995;
7. Berend, I.T; Ránki, G., Europska periferija i industrijalizacija : 1780-1914 /prijevod s engleskog L. Sočanac .- Zagreb : Naprijed, 1996 (Povijest & historija);
8. Kačić, M. Croatian and Serbian : Delusions and Distortions/ transl. L.Sočanac, Zagreb : Novi most, 1997;
9. Pavletić, V., The Croatian Language in the Croatian Parliament/ transl. L. Sočanac, Zagreb : Dom i svijet, 1997;
10. Stojan, S., Tales from old Dubrovnik/ transl. S. Wild-Bićanić, L. Sočanac, Dubrovnik : Dubrovačke knjižnice, 2005.

11. 12. Olsson, J., Forenzička lingvistika/prijevod M. Javornik-Čubrić; L. Sočanac; T. Sočanac .- Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Profesionalni interesi i članstva

Pravna lingvistika, (povijesna sociolingvistika),  kritička analiza diskursa, kontaktna lingvistika, jezična politika i planiranje

Eurolinguistic Network South-East (ENSE) (coordinator)

Languages in a Network of European Excellence (LINEE)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Historical Sociolinguistics Network (HiSoN)

 

 

 


Izabrani projekti

  • Hrvatski u dodiru s europskim jezicima (2002-2006) (glavni istraživač)
  •  Tempus projekt: Strani jezici na području prava (2006-2009)
  • Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti (glavni istraživač)


Povijest zaposlenja

Izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac predstojnica je Katedre za strane jezike pravne struke. Na Pravnom fakultetu radi od 1. svibnja 2006. godine, gdje predaje Engleski za pravnike I-V i Komparativnu pravnu lingvistiku. Od 1990-2006 radila je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Od 1985-1990 bila je voditeljica biblioteke Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1981-1985 radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Autorica je dvije samostalne knjige, suautorica dvije, te urednica  tri knjige. Sudjelovala je na više od četrdeset znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova. Prevela je deset knjiga i velik broj znanstvenih i stručnih radova. Bila je urednica je UNESCO-ove publikacije «Encyclopedia of Life Support Systems» (EOLSS) za područje lingvistike (2006-7). Bila je glavni istraživač na projektu «Hrvatski u dodiru s europskim jezicima» (2002-2006). Od 2002-2005 bila je član koordinacije Tempus projekta «Europski studiji: jezici i kulture u dodiru», Sveučilište u Zadru. Suautorica je programa istoimenog doktorskog studija na kojemu je sudjelovala i kao predavač. Od 2006. bila je glavni istraživač na projektu «Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti». Od 2006-2009. bila je koordinator međunarodnog Tempus projekta «Strani jezici na području prava» (koordinator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grantholder: Sveučilište u Antwerpenu, članovi konzorcija:Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Rijeci i Splitu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Pravosudna akademija), Sveučilište u  Innsbrucku, Londonu (South Bank University), Mannheimu, Parizu (Sorbonne II, Paris Assas) i Institut za forenzičku lingvistiku u Walesu ). Voditeljica je Centra za jezike i pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  osnovanog unutar Tempus projekta s ciljem razvoja i implementacije nastavnih programa stranih jezika za pravnike u okviru cjeloživotnog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na području pravne lingvistike. Jedan je od organizatora međunarodne konferencije „Curriculum, Language and the Law“, Dubrovnik 18-21 Sept. 2008. Organizirala je simpozij "Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism", Bozava (Dugi Otok), 20-21 May 2011. i bila je suorganizatorica  2nd ELA Symposium: Glottogenesis and Conflicts in Europe and Beyond. University of Zadar, 23-25 Sept. 2013.  Kao gostujući predavač boravila je na Sveučilištu u Mannheimu (2002)., gdje je održala kolegij "English in Contact with European Languages". Na Riga Graduate School of Law kao gostujući predavač u okviru Erasmus programa održala je kolegij "Introduction to Linguistics" u rujnu 2013. Kao vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru držala je kolegij "Lingue a contatto". Koordinatorica je  mreže znanstvenika Eurolinguistics Network South-East (ENSE) koja se bavi pitanjima višejezičnosti u Europi.Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskog društva za anglističke studije,  ELAMA (Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim) i LINEE (Languages in a Network of European Excellence). Područja znanstvenog interesa uključuju višejezičnost, kontaktnu lingvistiku, (povijesnu) sociolingvistiku, pravnu lingvistiku, te jezičnu politiku i planiranje.