dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić, v. pred.
dr. sc.
Marijana Javornik-Čubrić,
v. pred.

Marijana Javornik Čubrić viša je predavačica na Katedri za strane jezike. Diplomirala je engleski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Završila poslijediplomski studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 2006. godine. Doktorirala na Sveučilištu u Zadru 2012. godine.

Od 1997. do 2001. godine radila kao lektorica na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2001. godine zaposlena na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Aktivno se bavi književnim i stručnim prevođenjem i izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

 

 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrane publikacije

 

UDŽBENICI

Javornik Čubrić, Vićan, English for Social Workers, Pravni fakultet, Zagreb, 2000.

Javornik Čubrić, Vićan, English for Social Workers, Drugo dopunjeno izdanje, Pravni fakultet, Zagreb, 2005.

Javornik Čubrić, English for Tax Administration Study, Društveno veleučilište, Zagreb, 2009.

Sočanac, Matijašević, Javornik Čubrić, Husinec, Horvatić Bilić, English for the Legal Profession, Narodne novine, Zagreb, 2017.

Javornik Čubrić. English for Tax Professionals, Narodne novine, Zagreb, 2018.

Sočanac, Javornik Čubrić, English for Public Administration, Narodne novine, Zagreb, 2018.

 

STRUČNI PRIJEVODI

 

KNJIGE:

Elaine Fultz, ur. Mirovinska reforma u srednjoj i istočnoj Europi – Restrukturiranje privatizacijom: Analiza slučajeva Mađarske i Poljske, International Labour Office, 2004.

Elaine Fultz, ur. Mirovinska reforma u srednjoj i istočnoj Europi – Restrukturiranje javnih sustava mirovinskog osiguranja: Analiza slučajeva Republike Češke i Slovenije, International Labour Office, 2004.

J. Roach, Strasti glume: Studije o znanosti glume, Hrvatski centar ITI-UNESCO, Zagreb, 2005. (ur. Lada Čale Feldman)

Josip Baloban, ed. In Search of Identity: A Comparative Study of Values: Croatia and Europe, Golden Marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

John Olsson, Forenzička lingvistika, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2010. (poglavlja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

 

 

ČLANCI:

Pojmovnik – Metapodaci koji se koriste pri rukovanju i uporabi informatičkim resursima (Informatica Museologica, br. 31 (1-2), 2000.)

Jana Bahurinska, Zaštita kulturne baštine u Republici Slovačkoj na temelju kompjutorizirane dokumentacije (Informatica Museologica, br. 31 (1-2), 2000.)

Zsuzsa Ferge, Katalin Tausz, Transformacija i socijalna sigurnost u Mađarskoj, (Revija za socijalnu politiku, br. 2, 2001)

Katarina Müller, Politička ekonomija mirovinske reforme u Latinskoj Americi (RSP, br. 1, 2002.)

Ethan B. Kapstein, Branko Milanovic, Odgovor na globalizaciju: Socijalna politika u tržišnim ekonomijama (RSP, br. 2, 2002.)

Tony Fitzpatrick, Novi prioriteti za socijalnu politiku i kriminologiju: globalizacija, urbanizam i država postsocijalne sigurnosti u nastajanju (RSP, br. 1, 2003)

Joseph E. Stiglitz, Zaposlenost, socijalna pravda i društveno blagostanje (RSP, br. 2, 2003)

Anne Birgitta Yeung, Socijalni kapital u crkvenom volonterstvu (RSP, br. 2, 2005.)

Svetlana Stephenson, Djeca ulice u Moskvi: korištenje i stvaranje socijalnog kapitala (RSP, br. 2, 2006.)

Janos Kornai, Što zemlje koje započinju postsocijalističku transformaciju mogu naučiti iz dosadašnjih iskustava? (u Siniša Zrinščak, ur., Socijalna država u 21. stoljeću – privid ili stvarnost? Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.)

Europska stambena povelja (RSP, br. 3-4, 2007.)

Europske vrijednosti u globaliziranom svijetu. Priopćenje Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću i Vijeću regija (RSP, br. 1, 2008.)

Mišljenje Odbora regija: „Aktivno starenje: inovacija – pamertno zdravlje – bolji život“, Revija za socijalnu politiku (RSP br. 2, 2014.), str. 255-264

 

KNJIŽEVNI PRIJEVODI

 

Edgar Allan Poe, Heureka: Pjesma u prozi (integralni tekst, Europski glasnik br. 4, 1999)

John Williams, Pet pubova, dva bara i noćni klub, Hena Com, 2001

Don DeLillo, Umjetnica tijela, Hena Com, 2002.

William Gibson, Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, Lunapark, 2002.

Amos Oz, Moj Michael, Hena Com, 2003.

Colin Thubron, Prema posljednjem gradu, Hena Com, 2003.

John Williams, Povratak u Cardiff, Fraktura, 2003.

Don DeLillo, Americana, Hena Com, 2004.

John Williams, Princ od Walesa, Fraktura, 2005.

Kate Long, Priručnik za loše majke, Vuković&Runjić, 2008.

John Maddox Roberts, SPQR: Oskvrnuće, Fraktura, 2008.

Gilbert Adair, Čin Rogera Murgatroyda, Fraktura, 2009.

John Maddox Roberts, SPQR V: Saturnalije, Fraktura, 2010.

Scott Turow, Pravne pogreške, Algoritam, 2012.


Profesionalni interesi i članstva

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)

Hrvatsko udruženje profesora engleskog (HUPE)

International Language and Law Association (ILLA)

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU)

Hrvatsko filološko društvo (HFD)

Global Association of English Studies (GAES)


Izabrani projekti

Pravni i jezični aspekti višejezičnosti (2007-), istraživač

Tempus projekt: Strani jezici na području prava (2006-2009)


Povijest zaposlenja

 

Od 1997. do 2001. radila kao lektorica na Filozofskom fakultetu, Odsjek anglistike, gdje je predavala Engleski jezik I i održavala Prijevodne vježbe.

Od 2001. predaje na Pravnom fakultetu.

2001. godine izabrana u zvanje predavača, 2007. u zvanje višeg predavača.