doc. dr. sc. Marko Jurić
doc. dr. sc.
Marko Jurić

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu 2013. godine obranivši doktorsku disertaciju Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga. Od 2007. godine zaposlen kao asistent, od 2013. kao viši asistent, a od 2016. godine kao docent na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta u Zagrebu. Arbitar je u postupcima za rješavanje sporova o nazivima domena unutar .hr nacionalne vršne domene. Radi kao konzultant na projektima Vijeća Europe u području zaštite osobnih podataka i privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za autorsko pravo i predsjednik Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava. Obnaša dužnost prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak.god. 2017./2018. i 2018./2019.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Musa, Anamarija; Vrček, Neven; Jurić, Marko.
Elektronička uprava kao perspektiva razvoja društva i privatnog sektora // Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 525-560.

2. Dragičević, Dražen; Jurić, Marko.
Informacijska revolucija // Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija / Dragičević, Dražen (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2015. Str. 4-46.

3. Dragičević, Dražen; Katulić, Tihomir; Jurić, Marko.
Visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo // Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija / Dragičević, Dražen (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2015. Str. 233-289.

4. Jurić, Marko.
Pravo na poštivanje privatnog života i zaštitu osobnih podataka // Ljudska prava: Uvod u studij / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 61-71.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Jurić, Marko.
Sadržaj i doseg prava iz registriranog žiga u međunarodnom pravu. // Pravo u gospodarstvu. 55 (2016) , 2; 229-256 (pregledni rad, znanstveni).

2. Staničić, Frane; Jurić, Marko.
Pravni okvir za implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 5; 635-663 (članak, znanstveni).

3. Lisičar, Hrvoje; Jurić, Marko.
Analysis of Regulatory Provisions Governing the Protection of Minors in Audiovisual Media Services and Electronic Publications in Croatia. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 2; 277-306 (članak, znanstveni).

4. Jurić, Marko.
Rješavanje sporova o imenima internetskih domena primjenom Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 2-3; 421-472 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Jurić, Marko; Marušić, Branka.
Reproduciranje autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje u svjelu prava Europske unije. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 13/14 (2016) ; 31-56 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Katulić, Tihomir; Jurić, Marko.
Creative Commons License Agreements in Croatian Law // Proceedings of the 25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Tihomir Hunjak, Sandra Lovrenčić , Igor Tomičić (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, 2014. 108-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Musa, Anamarija; Jurić, Marko; Mataija, Mislav.
Transparency and data protection in the context of e-government: two case studies // Information Society and Globalization: Transformation of Politics / Jan A.G.M. van Dijk, Nikolina Jožanc (ur.).
Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2011. 175-207 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Musa, Anamarija; Jurić, Marko; Mataija, Mislav.
Transparency and data protection in the context of e-government: the Croatian case // .
2010. (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Jurić, Marko.
Sukob autorskog prava i srodnih mu prava s pravom na slobodu izražavanja i pravom privatnosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Jurić, Marko.
Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.10. 2013, 363 str. Voditelj: Dragičević, Dražen ; Gliha, Igor.
 
  Druge vrste radova
 

1. Jurić, Marko; Matanovac Furić, Katarina; Katulić, Tihomir.
Remuneration for the use of works: Exclusivity v. other approaches (Croatian report), 2015. (izvješće).

2. Dragičević, Dražen; Jurić, Marko.
Article 15 - Safeguards in the Eastern Partnership region, 2013. (ekspertiza).

3. Jurić, Marko.
Data protection: Redress mechanisms and their use in Croatia (Ad Hoc Information Report), 2012. (izvješće).

4. Matanovac Vučković, Romana; Kunda, Ivana; Kuštrak Managić, Iva; Jurić, Marko; Katulić, Tihomir.
Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment, 2012. (izvješće).