9. 7. 2018. u 13:37

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 4. srpnja 2018.

ad 2.
Prihvaća se izmjena studijskih programa (promjena naziva nastavnih predmeta):

a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij:
- Opća teorija prava i države preimenuje se u Teorija prava
- Pravna informatika preimenuje se u Pravo informacijskih tehnologija

b) Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada:
- Uvod u opću teoriju prava i države preimenuje se u Uvod u teoriju prava

c) Preddiplomski stručni studij javne uprave:
- Uvod u državu i pravo preimenuje se u Uvod u teoriju prava

ad 3.
Donosi se studijski program nastavnih predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2018/2019. i imenuju nositelji predmeta:

a) Teorija prava – vježbe – prof.dr.sc. Ivan Šimonović, doc.dr.sc. Luka Burazin, doc.dr.sc. Mario Krešić, doc.dr.sc. Barbara Preložnjak, doc.dr.sc. Vanja-Ivan Savić

Izborni predmeti pete godine studija:
a) Ljudska prava i sprečavanje masovnih zločina – prof.dr.sc. Ivan Šimonović
b) Smrtna kazna - prof.dr.sc. Ivan Šimonović
c) Introduction to Croatian Criminal Justice System – izv. prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv.prof.dr.sc. Maja Munivrana Vajda
d) Razvoj državljanstva – doc. dr. sc. Ivan Kosnica
e) Kaznenopravni aspekti trgovanja ljudima i nezakonitih migracija – prof. dr. sc. Davor Derenčinović
f) Komparativna kriminologija - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
g) Comparative Criminology - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
h) Viktimologija - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
i) Victimology - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
j) Kriminologija - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
k) Introduction to Financial Law and Financial Science – doc. dr. sc Jasna Bogovac
l) Insurance Law – prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, doc. dr. sc. Mišo Mudrić, doc. dr. sc. Iva Savić
m) Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga – doc. dr. sc. Mišo Mudrić
n) Pravo transportnog osiguranja - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, doc. dr. sc. Mišo Mudrić, doc. dr. sc. Iva Savić
o) Međunarodno zračno pravo - doc. dr. sc. Iva Savić
p) International Air Law - doc. dr. sc. Iva Savić

ad.8.
I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta  7.200,00 kuna
2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente    120,00 kuna
3. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente    100,00 kuna
4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane         7.200,00 kuna

 (Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

II. Naknade u administrativnom postupku

1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)     300,00 kuna
2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog
indeksa                250,00 kuna
3. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa         50,00 kuna
4. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis semestra po proteku propisanog roka        150,00 kuna
5. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju
ili su se ispisali s fakulteta              150,00 kuna
6. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)                    1,00 kuna

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju te stručnom studiju 
- na hrvatskom jeziku (s promocijom)                400,00 kuna
- na latinskom jeziku                  350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju       
- na hrvatskom jeziku        400,00 kuna
- na latinskom jeziku        500,00 kuna
3. ovjera preslike diplome           70,00 kuna

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome        250,00 kuna
2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku     300,00 kuna

 (Potvrda se izdaje bez naknade.)

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu      2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe
 - A4 format          0,50 kuna
 - A3 format          1,00 kuna

 Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2017./2018. godini.

ad.9.
a) Prihvaća se program edukacije „Javna nabava“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

b) Prihvaća se program edukacije „Nomotehnika u upravnom pravu“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

c) Prihvaća se program edukacije „Upravni postupci zaštite okoliša i prirode“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

d) Prihvaća se program edukacije „Pretraživanje pravnih izvora podataka i znanstveno nakladništvo“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

e) Prihvaća se program edukacije „Kaznenopravni aspekti Europske konvencije o ljudskim pravima: recentne presude protiv Republike Hrvatske“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

ad.9/1
Raspisuje se natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravnih znanosti - smjer kaznenopravne znanosti.

ad.10.
Prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.11.
Doc. dr. sc. Ivan Milotić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Ivana Milotića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo,  znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Lozina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

ad.13.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesori u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ines Medić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda ili asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marina Ajduković,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,   prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ad.17.
Raspisuje se natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo), UIP-2017-05-8876, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.18.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, za nastavni predmet Kriminalistika (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihijatriju Vrapče.

ad.19.
Doc. dr. sc. Ivana Dobrotić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ivanu Dobrotić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.20.
Dr. sc. Iva Lopižić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivu Lopižić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Zdenka Babića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur,redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Vanje Branica u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković,   redovita profesorica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina,  izvanredna profesorica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni  fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ad.23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marijane Kletečki Radović u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur,  redoviti profesor znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Dean Ajduković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju psihologija – Filozofski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Tijane Vukojičić Tomić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović,  izvanredni profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marko Babić, docent u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama prof. dr. sc. Vesni Vašiček i doc. dr. sc. Sanji Broz Tominac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Računovodstvo I i II na preddiplomskom stručnom poreznom studiju te Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave u akademskoj 2018/2019. godini.

ad.27.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac za sudjelovanje u održavanju nastave iz nastavnog predmeta “Victimology” na University of Lausanne – School of Criminal Sciences u zimskom semestru akad. god. 2018/2019.

ad.28.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marka Bratkovića s naslovom „Revizija po dopuštenju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marka Bratkovića s naslovom „Revizija po dopuštenju“ u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Aleš Galič.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ane Radina s naslovom „Pravo djeteta na slobodu vjeroispovijedi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ane Radina s naslovom „Pravo djeteta na slobodu vjeroispovijedi“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Orsata Miljenića s naslovom „Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Orsata Miljenića s naslovom „Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. emeritus Mihajlo Dika .

ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mirelle Rodin s naslovom „Nove teorijske postavke prava protiv nepoštenog tržišnog natjecanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Melita Carević, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Sanje Ljubetić s naslovom „Imovinsko pravna problematika (ne)upisa pomorskog dobra u zemljišne knjige“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

ad.30.
a) Sunčani Kusturin polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kvaliteta života mladih nakon iskustva institucijske skrbi“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Elizabeti Najman Hižman polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Strukturalno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovih primarnih obitelji i stručnjaka“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

c) Petri Pocrnić Perica polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Rješavanje sporova u profesionalnom sportu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

d) Mr. sc. Bruni Moslavcu polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Posljedica kod kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Stjepanu Loviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer trgovačko pravo i pravo društava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Poništaj arbitražnog pravorijeka“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

f) Ivanu Malenici polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i poredbenom pravu“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Bosilja Britvić Vetma.

ad.31.
Imenuje se stručno povjerenstvo za promjenu prijave teme doktorske disertacije mr.sc. Jose Vuksana s naslovom „Kaznenopravni aspekti u suzbijanju nezakonitih migracija“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Vladimir Ljubanović

ad.32.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Božac s naslovom „Odgovornost za štetu u okviru službeničkog prava Europske unije“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, doc. dr. sc. Tunjica  Petrašević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Danijela Stankovića s naslovom „Sudska nadležnost na temelju usmjeravanja trgovačke ili profesionalne aktivnosti prema državi potrošačeva prebivališta“ u sastavu:prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Aleš Galič.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tajane Petrović s naslovom „Procjena rizika nefinancijskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutia, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, dr. sc. Predrag Bejaković.
d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Irene Klemenčić s naslovom „Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Predrag Bejaković.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Vlatke Anić s naslovom „Prediktori mentalnog zdravlja i socijalnog funkcioniranja starijih osoba oštećena vida“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Tina Runjić, izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Marko Buljevac, doc. dr. sc. Sonja Alimović.

ad.33.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Slavici Blažeka Kokorić za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Romani Matanovac Vučković za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Olji Družić Ljubotina za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anni-Marii Getoš Kalac za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Silvii Rusac za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

ad.34.
Pisani rad Petre Laban-Sabol s naslovom „Utjecaj terorizma na pravnu, društvenu i ekonomsku sferu: pregled, analiza i posljedice“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Stefana Laban-Sabola s naslovom „Utjecaj terorizma na pravnu, društvenu i ekonomsku sferu: pregled, analiza i posljedice“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana