KATEDRA ZA OBITELJSKO PRAVO:
Katedra za obiteljsko pravo
Dokumenti

Tablica 1. Opis izmjena i dopuna studijskoga programa unutar obvezatne jezgre

Što se mijenja / što se nadopunjuje

Naziv predmeta

Broj bodova po ECTS sustavu prije promjene

Broj bodova po ECTS sustavu poslije promjene

Broj bodova po ECTS sustavu predmeta koji se mijenja (npr. 0, -3, +2, -1…)

Obrazloženje promjene (npr. izbačen predmet, dodan predmet, zamijenjen predmet, novi izborni / obvezni, … ne navoditi unapređenje nastave)

Prije promjene

Poslije promjene

Uvođenje izbornog predmeta

Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje

     

     

     

     

Zbog društvenih poremećaja i ratnih zbivanja sve je veća potreba posebne zaštite izrazito ranjive skupine djece – djece bez pratnje. Cilj je kolegija upoznavanje studenata s pravima djece bez pratnje, s međunarodnim standardima njihove zaštite te domaćim zakonodavstvom.  Studenti će naučiti o ulozi međunarodnih organizacija, primjeni Kovencije o pravima djeteta s osobitim naglaskom na specifičnost i ranjivost te skupine djece, o sustavu obiteljskopravne zaštite djece bez pratnje, o sustavu zaštite u socijalnoj skrbi te o izloženosti djece bez pratnje trgovanju ljudima.

Tijekom kolegija prikazat će se razvoj pravnog okvira zaštite unutar Europske unije te Vijeća Europe,  s osobitim osvrtom na judikaturu Europskog suda za ljudska prava.

Studenti će naučiti o postupcima zaštite prava djece bez pratnje, s naglaskom na upravne postupke, te će im se približiti iskustva i praksa državnih institucija i nevladinih udruga u zaštiti djece bez pratnje, osobito one koja su tražitelji azila, odnosno supsidijarne zaštite.

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

 

 

Tablica 2. A Opis novog predmeta

 

1.  OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE

  1. Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Dubravka Hrabar; prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac; izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović; doc. dr. sc. Ivan Šimović; doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić;

  1. Godina studija

5.

  1. Naziv predmeta

Pravna zaštita djece bez pratnje

  1. Broj bodova po ECTS sustavu

4

  1. Suradnici

izv. prof. dr. sc. Frane Staničić; doc. dr. sc Goranka Lalić Novak

  1. Način izvođenja nastave (broj sati P + V + S + e-učenje)

30 sati predavanja

  1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani, stručni)

Integrirani program

  1. Očekivani broj studenata na predmetu

20 studenata

  1. Status predmeta

Izborni predmet

  1. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja predmeta on line (maksimalno 20%)

     

2. OPIS PREDMETA  

  1. Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija upoznavanje studenata s pravima djece bez pratnje, međunarodnim globalnim i europskim standardima i njihovoj primjeni u hrvatskom zakonodavstvu, s ulogom međunarodnih organizacija, s obiteljskopravnom zaštitom djece, te sa sustavom socijalne skrbi u zaštiti te djece.  

Studenti će steći znanja o zaštiti djece azilanata i tražitelja azila bez pratnje u pravnom okviru Europske unije i Vijeća Europe, te o njihovoj izloženosti opasnosti da postanu žrtve trgovine ljudima.  Studenti će naučiti o zaštiti prava djece u specifičnim upravnim postupcima i upravnim sporovima.

Osobit značaj pridat će se praksi državnih institucija i nevladinih udruga, osobito kad su u pitanju djeca bez pratnje kao tražitelji azila, odnosno supsidijarne zaštite, te će se na taj način studenti senzibilizirali za zaštitu ljudskih prava ove ranjive skupine djece..

  1. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

  Za upis pete godine studija potrebno je tijekom četvrte godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.     

  1. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Uvođenjem novoga kolegija pridonosi se produbljenom stjecanju znanja studenata o pravima posebno ranjive skupine djece, o različitim načinima njihove zaštite i odgovarajućem djelovanja nadležnih tijela. Posebnu važnost ovom kolegiju daje činjenica da se njime pravni položaj djece bez pratnje sagledava iz više različitih aspekata – naročito međunarodnopravnog, obiteljskopravnog te procesnopravnog. Očekuje se da će studenti moći argumentirano promišljati i zaključivati o mjerama kako postupati i štititi dijete bez pratnje s obzirom na to da pravna sredstva koji su dostupna za ostvarenje zaštite potječu iz različitih grana prava, te se u praksi s uspjehom ostvaruju jedino suradnjom različitih nadležnih tijela (npr. policije, centara za socijalnu skrb i domova za odgoj djece i mladeži ili prihvatilišta za tražitelje azila). Učenje ujedno treba završiti i shvaćanjem o potrebi stjecanja posebnih znanja u cilju učinkovite zaštite djece bez pratnje.

  1. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

Uspješnim završetkom kolegija studenti će:

 • dobro upoznati sve elemente obiteljskopravne zaštite djece bez pratnje
 • znati definirati i procijeniti prava djeteta bez pratnje,
 • znati odrediti temeljna načela međunarodnih dokumenata o zaštiti djece koja se odnose na djecu bez pratnje
 • moći pojasniti ulogu sustava socijalne skrbi u zaštiti djece bez pratnje
 • moći opisati i pojasniti pravni položaj, te postupovna prava djece djece bez pratnje u različitim postupcima pred državnim tijelima
 • moći produbljeno razmatrati i objasniti ulogu nadležnih tijela u zaštiti djece bez pratnje
 • moći prosuditi kvalitetu pravne zaštite djece bez pratnje u praksi
 • moći učinkovito primijeniti  sustav zaštite djece bez pratnje.
  1. Sadržaj predmeta

Uvodno predavanje (upoznavanje sa sadržajem predmeta i obvezama studenata); Međunarodni standardi zaštite prava djece bez pratnje (Konvencija o pravima djeteta, Opći komentar br. 6 iz 2005.o djeci bez pratnje i razdvojenoj djeci); Europski pravni okvir obiteljskopravne zaštite djece azilanata i tražitelja azila bez pratnje; Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti djece bez pratnje; Standardi prihvata, zaštite i skrbi za djecu bez pratnje (Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima); Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje.  Zaštita djece bez pratnje u sustavu socijalne skrbi;  Sudjelovanje i status djeteta bez pratnje u upravnim postupcima i upravnim sporovima; Praktična provedba pravne zaštite djece bez pratnje (u postupku azila) – iskustva i problemi iz prakse. Analiza slučaja iz prakse.

  1. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

  1. Komentari:

Terenska nastava će se provoditi ovisno o trenutnim okolnostima.

  1. Obveze studenata

Obveze studenata obuhvaćaju redovito pohađanje nastave, što se evidentira, pripremu za svaku nastavnu jedinicu, pisanje pozitivno ocijenjenoga eseja, te uspješno polaganje usmenoga ispita.

  1. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

DA

 

Projekt

 

NE

Pismeni ispit

 

NE

Eksperimentalni rad

 

NE

Istraživanje

 

NE

Usmeni ispit

DA

 

Esej

DA

 

Referat

 

NE

 (ostalo upisati)

DA

NE

Kolokvij

 

NE

Seminarski rad

 

NE

 (ostalo upisati)

DA

NE

 

DA

NE

Praktični rad

 

NE

 Broj bodova po ECTS sustavu (ukupno)

4

  1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i/ili na drugi način)

Naslov

Dostupnost u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Korać Graovac, A. (ur.), Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

da

     

Kraljević, R,; Marinović, L.; Živković Žigante, B., Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj, UNHCR, svibanj 2011.

     

Tekst je dostupan na stranici: http://www.unhcr.hr/images/stories/pdf/unhcr_djecabezpratnje_hr_webpage.pdf

Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanjima od 18. srpnja 2013.

     

Tekst je dostupan na stranici: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/Arhiva/104.%20-%2017.pdf

Jelavić, M. (ur.), Djeca bez pratnje – djeca stranci odvojena od roditelja, Zbornik priopćenja s Okruglog stola, Pravobranitelj za djecu, Zagreb, 2008.

 

Tekst dostupan na stranici:

http://www.dijete.hr/joomdocs/zbornik_djeca_bez_pratnje.pdf

 

     

 

     

     

     

                         

 

  1. Dopunska literatura (navesti naslov)

 

 

Lalić Novak, G., Azil: pravni i institucionalni aspekti, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2016.

 

Lalić, G., Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila, Hrvatska javna uprava, 2, 2009., br. 3., str. 749-772.

 

Radina, A., Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran ; Oraić, Tin (ur.), Zagreb : Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 235-256.

 

Župarić-Ilijić, D., Mlinarić, D., Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja, Migracijske i etničke teme, 31 (2015), 3, str. 333–363

 

Konvencija o pravima djeteta, SL SFRJ 15/90, NN MU 12/93, 13/98.

 

Opći komentar br. 6. o djeci bez pratnje i razdvojenoj djeci, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf.

 

Povelja o temeljnim pravima EU, 2010/C 83/02

 

Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086

 

Uredba (EU) 604/2013  o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (tzv. Uredba Dublin III) (preinaka), http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8282011e-e08b-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-hr

 

Zakon o strancima NN, 130/11, 74/13

 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 70/15

 

 

Popis obavijesti