U skladu s odredbama Pravilnika o studiju (čl. 14. i čl. 15.) studenti su dužni obaviti praktični dio nastave nakon upisa sadržaja "Praktične vježbe" u skladu s izvedbenim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

Prijava za obavljanje Praktičnih vježbi kao prakse i odabir ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sklopljen sporazum obavlja se putem aplikacije Praktična nastava na mrežnim stranicama Fakulteta (www.pravo.unizg.hr – Studenti – Praktična nastava – Pravni studij).

Upute za rad s aplikacijom studenti mogu preuzeti ovdje.

Popis ustanova, ureda ili društava sa kojima Fakultet ima sporazum može se vidjeti pri odabiru u aplikaciji.

Ako ured u kojem student želi obaviti praksu nije naveden u aplikaciji na popisu ureda upit i prijedlog za evidenciju ureda (s osnovnim podacima o uredu) u aplikaciju može se uputiti u referadu studija na e-mail: praksa@pravo.hr  ( ili danijel.relkovic@pravo.hr)

Sve obavijesti iz aplikacije studentima se upućuju na e-adresu AAI identiteta (npr. ime.prezime@pravo.hr)

 

Za sve upite studenti se mogu obratiti matičnoj studentskoj referadi ili putem e-maila: referada@pravo.hr

Popis obavijesti
Repozitorij