Izvedbeni plan nastave - peta godina studija

 

 
IX. semestar
Nastavni predmet
sati
ECTS
Predmet modula I
2
4
Predmet modula II
2
4
Predmet modula III
2
4
Izborni predmet I
2
4
Izborni predmet II
2
4
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts
6
10
 
X. semestar
Nastavni predmet
sati
ECTS
Napredni seminar i izrada diplomskog rada
16
30
 
 

Moduli:

Građanskopravni modul
Kaznenopravni modul
Ustavno-upravni modul
Trgovačkopravni modul
Međunarodnopravni modul
Modul: Pravo Europske unije

 

Predmet upisanog modula
Predmet drugih modula
Predmet gostujućeg nastavnika
Izborni predmet s drugog studija:
Kao izborni predmet s drugog studija moguće je upisati ponajprije pravne predmete koji se izvode na  preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te podredno druge nastavne predmete po izboru studenta na tim studijima.

Modul/Predmet                                           
Građanskopravni modul:                                
Gliha, I.; Josipović, T.; Baretić, M.; Nikšić, S. - Građansko pravo – ugovorne obveze
Josipović, T. -  Zemljišnoknjižno pravo
Gliha, I.; Matanovac-Vučković, R. - Autorsko pravo
Uzelac, A.; Maganić, A. - Javnobilježničko pravo
Josipović, T. - Osnove europskog privatnog prava
Josipović, T. - Foundations of European Private Law
Uzelac, A.; Garašić, J.; Maganić, A.; Aras, S. - Izvanparnično i ovršno pravo

Kaznenopravni modul:                                 
Munivrana Vajda, M. - Međunarodno kazneno pravo
Munivrana Vajda, M. - International Criminal Law
Cvitanović, L. - Maloljetničko kazneno pravo
Derenčinović, D.; Getoš Kalac, A.M. - Kriminologija
Đurđević, Z. - Kriminalistika
Ivičević Karas, E. - Penitencijarno pravo
Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E. - Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Đurđević, Z. - Human Rights and Criminal Justice

Ustavno-upravni modul:                               
Čepulo, D. - Prava građana – tradicijske osnove
Koprić, I.  - Lokalna samouprava
Omejec, J. Šikić, M.; Ofak, L.; Staničić, F. - Upravno procesno pravo
Smerdel, B.; Kostadinov, B. - Suvremeni politički sustavi
Smerdel, B. -Contemporary Political Systems
Josipović, T.; Seršić, M. - Pravo okoliša
Podolnjak, R. - Izborno pravo i izborni sustavi

Trgovačkopravni modul:                              
Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.;T epeš, N.- .Bankarsko pravo
Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.; Tepeš, N.; Matanovac Vuković, R.; Rački Marinković, A. - Pravo industrijskog vlasništva
Bravar, A.; Marin, J.;  Radionov, N. - Pravo osiguranja
Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.; Tepeš, N.-  Pravo konkurencije
Garašić, J.; Maganić, A.- Insolvencijsko pravo
Garašić, J. - Insolvency Law
Sikirić, H. - Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem
Sikirić, H. ; Bouček,V.; Babić, D.A. - Settlement of Disputes through Arbitration and Mediation

Međunarodnopravni modul:                         
Lapaš, D. - Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava
Seršić, M.; Šošić, T.M. - Međunarodno pravo mora
Lapaš, D.; Petrak, D.; Held, H.R. - Razvoj međunarodnog prava
Seršić, M.; Lapaš, D.; Šošić, T.M. - Diplomatsko i konzularno pravo
Vedriš, M. - Međunarodni ekonomski odnosi
Lapaš, D. - Pravo međunarodnih organizacija

Modul: Pravo Europske unije                       
Goldner Lang, I.; Perišin. T. - EU Internal Market Law (Jean Monnet module)
Ćapeta, T.; Goldner Lang, I.; Perišin. T. - Jurisdiction and Role of the European Court of Justice
Đurđević, Z. - Kazneno pravo Europske unije

Đurđević, Z. - Criminal Law of the European Union
Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - Europsko međunarodno privatno pravo
Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - European Private International Law
Josipović, T. - Osnove europskog privatnog prava
Ćapeta, T.; Goldner Lang, I.; Perišin. T. ;Vasiljević, S.- Fundamental Rights in the European Union

Izborni predmeti

Potočnjak, Ž.; Grgurev, I. - Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Roksandić Vidlićka,S. - Bioetika i ljudska prava
Bežovan, G. - Civilno društvo
Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu
Pilipović, O.; Rančić, N. - Ekonomska analiza prava
Vedriš, M.; Šimić Banović, R.- Ekonomska uspješnost i institucije
Bravar, A.; Koprić, I.; Petrović, S.; Šikić, M. - Energetsko pravo
Matijašević, M. - Engleski jezik pravne struke
Majstorović, I. - Europsko obiteljsko pravo
Radionov, N.; Marin, J. - Europsko prometno pravo
Burazin, L. - Filozofija prava
Bajakić, I. -Financijska tržišta i regulacija u EU
Horn, J. - Francuski jezik pravne struke
Derenčinović, D. - Gospodarsko kazneno pravo
Karlović, T. - Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Mijatović, N. - Imovinsko porezno pravo
Petrak, M. - Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava
Smerdel, B.; Gardašević, Đ. - Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu
Uzelac, A.; Garašić, J.; Aras, S.- Izvansudsko rješavanje sporova
Omejec, J.; Staničić, F.; Šikić, M.; Held, M.; Ofak, L.;  Turudić, M. - Javna nabava
Arbutina, H.; Cindori, S. - Javno financijsko pravo Europske unije
Koprić, I. - Komparativna javna uprava
Uzelac, A. - Komparativno građansko procesno pravo
Derenčinović. D.; Getoš Kalac, A.M.; - Komparativna kriminologija
Derenčinović. D.; Getoš Kalac, A.M.; Maršavelski, A. - Kriminologija
Šimonović, I. - Ljudska prava i sprečavanje masovnih zločina
Krešić, M.; Preložnjak, B: Ljudska prava u teoriji prava
Roksandić Vidlička, S.  - Medicina i pravo
Arbutina, H. - Međunarodno financijsko pravo
Josipović, I.; Bonačić, M. - Međunarodno kazneno procesno pravo
Šimonović, I. – Međunarodni odnosi i diplomacija
Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I. - Međunarodno radno i socijalno pravo
Savić, I. - Međunarodno zračno pravo
Burazin, L. - Metodologija prava
Vukorepa, I. - Mirovinski sustavi
Horvatić Bilić, I; Husinec, S. - Njemački jezik pravne struke
Hrabar, D.; Korać Graovac, A.; Majstorović, I.; Šimović, I.; Čulo Margaletić, A. - Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Uzelac, A.; Maganić, A.; Aras, S.; Organizacija pravosuđa
Dragičević, D. - Osnove informacijske sigurnosti
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I. - Osnove radnog i socijalnog prava EU
Gliha, I.; Baretić, M.; Nikšić, S. - Osobna prava
Vedriš, M. - Poduzetništvo i menadžment
Rančić, N. - Politička ekonomija – globalna perspektiva
Ravlić, S. - Politička sociologija
Erent Sunko, Z. - Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.)
Krešić, M. - Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje
Mudrić, M. - Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga
Dragičević, D.; Lisičar, H. - Pravo elektroničkih medija
Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.; Tepeš, N. - Pravo konkurencije
Derenčinović,D.; Munivrana Vajda, M. – Pravo kroz film
Bravar, A.; Marin, J.; Radionov, N.; Mudrić, M.; Savić  Pravo transportnog osiguranja  
Derenčinović, D.; Josipović, I.; Bonačić,M.; Dragičević Prtenjaća, M. - Prekršajno pravo
Dragičević, D.; Gumzej, N. - Privatnost i elektroničke komunikacije
Đurđević, Z. - Psihijatrija i pravo
Kosnica, I. - Razvoj državljanstva
Erent Sunko, Z. - Razvoj europskih integracija i institucija
Koprić, I.; Marčetić, G.; Musa, A. - Reforma javne uprave u europskom kontekstu
Petrović, S.; Gliha, I.; Šikić, M.; Turudić, M.- Reguliranje elektroničkih komunikacija
Savić, V.I. - Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike
Zrinščak, S.; Petrak, M.; Staničić, F. - Religija, pravo i društvo
Jaramaz Reskušić, I. - Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt
Šimonović, I. - Smrtna kazna
Pećnik, N.: Socijalna psihologija
Ajduković, M. – Sudska psihologija
Bežovan, G. - Socijalna politika
Zrinščak, S. - Sociologija hrvatskog društva
Kregar, J. - Sociologija prava
Koprić, I. - Sociologija uprave
Gliha, P.; Petrović, S. - Sportsko pravo
Josipović, T, Ernst, H. - Stvarnopravno osiguranje tražbina
Šikić, M.; Grubišić, K.: Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Kubat, M.; Mayer, D.;  Petrovečki, V. - Sudska medicina
Cindori, S. - Sustav sprječavanja pranja novca
Smerdel, B.; Kostadinov, B.; Gardašević, Đ. - Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu
Derenčinović. D.; Getoš Kalac, A.M.; - Viktimologija
Arbutina, H. - Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit
Baretić, M. - Zaštita potrošača
 

 

 

Predmeti koji se predaju na engleskom jeziku 

ELECTIVE COURSES

Roman Private Law - 8 ECTS

Croatian Legal History in the European Context - 8 ECTS

Constitutional Law - 8 ECTS

European Public Law - 8 ECTS

European Public Law – seminar – 4 ECTS

Economic Policy - 8 ECTS

Maritime and Transport Law – 8 ECTS

 

ELECTIVE COURSES

Alternative Dispute Resolution – 4 ECTS
Anti-discrimination Employment Law and Social Security Law – 4 ECTS
Bioethics and Human Rights – 4 ECTS
Byzantine Law – 4 ECTS
Carriage of Goods by Sea – 4 ECTS
Children's Procedural Rights and Civil Justice - 4 ECTS
Comparative Criminal Law - 4 ECTS
Comparative Civil Procedure - 4 ECTS
Comparative Legal Linguistics - 4 ECTS 
Comparative Criminology – 4 ECTS
Consumer Protection - 4 ECTS
Corporate tax avoidance – 4 ECTS
Criminal Law of the European Union – 4 ECTS
Cybersecurity and Cybecrime  – 4 ECTS
Death Penalty – 4 ECTS
Development of European Integration and Institutions – 4 ECTS
Development of International Law – 4 ECTS
Economic Analysis of Law – 4 ECTS
Economic Criminal Law – 4 ECTS
Economy and Institutions of EU – 4 ECTS
Electronic communications regulation – 4 ECTS
Electronic Media Law – 4 ECTS
English for Lawyers V– 4 ECTS
EU and WTO in a Comparative Perspective (Jean Monnet module) – 4 ECTS
EU Internal Market Law (Jean Monnet module) – 4 ECTS
EU Migration Law and Policy – 4 ECTS
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims  – 4 ECTS
European Convention on Human Rights and Administrative Law – 4 ECTS
European and International Cooperation in Criminal Matters - 4 ECTS
European Private International Law– 4 ECTS
European Transport Law – 4 ECTS
Foundations of European Private Law – 4 ECTS
Freedom of Expression Law Clinic – 4 ECTS
Fundamental Rights and Freedoms in Comparative Constitutional Law – 4 ECTS
Fundamental Rights in the European Union – 4 ECTS
German for Lawyers V – 4 ECTS
History of Modern Time Political Theories – 4 ECTS
Human rights and atrocity crimes prevention – 4 ECTS
Human Rights and Criminal Justice – 4 ECTS
Insolvency Law – 4 ECTS
Insurance Law – 4 ECTS
International and EU Energy Law and Energy Security – 4 ECTS
International Criminal Law – 4 ECTS
International Criminal Procedur – 4 ECTS
International Air Law – 4 ECTS
International Law of the Sea – 4 ECTS
Internet Governance and Regulation – 4 ECTS
Introduction to Croatian Criminal Justice System – 4 ECTS
Introduction to Family Law – 4 ECTS
Introduction to Financial Law and Financial Science – 4 ECTS
Introduction to Sociology – 4 ECTS
Introduction to Information Security – 4 ECTS
Ius Commune -Foundations of European Private Legal Systems – 4 ECTS
Legal Philosophy – 4 ECTS
Legal Sociology – 4 ECTS
Methodology of Legal Theory – 4 ECTS
Organisation of the Judiciary – 4 ECTS
Outline of EU Employment and Social Security Law – 4 ECTS
Pension Schemes (ERASMUS) – 4 ECTS
Political Economy – Global Perspective  – 4 ECTS
Privacy and Electronic Communications – 4 ECTS
Private Security Services and Law – 4 ECTS

 

Nastavni predmeti na engleskom jeziku izvode se u semestru u kojem je studijskim programom predviđeno njihovo izvođenje na hrvatskom jeziku. Iznimno, za potrebe programa međunarodne studentske mobilnosti,  nastavne predmete čije opterećenje iznosi 4 ECTS boda moguće je izvoditi za strane studente na engleskom jeziku i u zimskom i u ljetnom semestru.

 

TEČAJEVI NA TEMELJU KOJIH SE MOGU STEĆI ECTS BODOVI


Studenti koji budu pohađali tečajeve koji se ustrojavaju i izvode u Dubrovniku (IUC), Zagrebu i Zadru i to:

Advanced Issues of European Law (Dubrovnik)
Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies (Dubrovnik)
Economy and Democracy (Dubrovnik)
Fordham Law Summer Institute
Human Rights and Globalization (Zadar)
International Commercial Law and Dispute Resolution (Zagreb/Zadar)
International Criminal Law (Dubrovnik) Public and Private Justice (Dubrovnik)
Legal Harmonization with EU Law: The Case of Croatia, Slovenia and Austria
Public and Private Justice – Dispute Resolution in Modern Societies (Dubrovnik)
Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice (Dubrovnik)
Balkan Criminology

te ih s uspjehom završe i dobiju odgovarajući certifikat (potvrdu o sudjelovanju), priznat će se 4 ECTS boda, osim u slučaju tečaja International Commercial Law and Dispute Resolution za koji će se priznati 8 ECTS bodova.