Seminari

I. SEMINAR

U okviru projekta Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta održan je:

Seminar od 3. do 5. svibnja 2007. u Begovom Razdolju.

Tema seminara bila je: Učinkovitost postojećih organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti pojedinog sveučilišta. 

 

II. SEMINAR

U okviru projekta Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta održan je:

Seminar od 27. do 29. rujna 2007. na Sveučilištu u Dubrovniku.

Teme seminara bila je: Promjene financijsko-računovodstveno informacijskog sustava na sveučilištima i upravljanje ljudskim resursima.

Napomena: Jedan od mjerodavnih pokazatelja u kojoj mjeri su pojedina sveučilišta dosegnula stupanj integracije svakako je model proračunskog financiranja na razini sveučilišta, što pretpostavlja analizu svih akata o financiranju na razini sveučilišta/sastavnica, odnosno analizu različitih modela financijske integracije sveučilišta, te općenitu analizu relevantnih podataka iz navedenog područja. Naravno, kao i općenito s provedbom integracijskih procesa na sveučilištima, s tim je povezan i problem upravljanja ljudskim resursima. Ovaj kratak opis teme našeg drugog seminara predviđen je radnim planom projekta, ali što smatramo važnijim, jedan je od uvida proizašao iz našeg prvog seminara održanog od 3. do 5. svibnja 2007. u Begovom Razdolju.

 

III. SEMINAR

U okviru projekta Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta održat će se:

Seminar od 16.do 17. studenoga 2007. na Sveučilištu u Zagrebu

Tema seminara je: Autonomija sveučilišta i strateško upravljanje.

Napomena: Projektom „Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta“, na kojem sudjeluje rektor Sveučilišta u Zagrebu te nekoliko dekana i predstavnika sastavnica sveučilišta u Hrvatskoj, predviđeno je održavanje međunarodnog seminara temeljem kojeg bi se razmijenila iskustva o prednostima i nedostacima procesa reforme na pojedinim sveučilištima u Europi. Jedno od najvažnijih i načelnih pitanja koje se otvara provedbom integracijskih procesa jest pitanje autonomije sveučilišta i autonomije sastavnica (fakulteta, akademija, odjela, instituta), kao i pitanje strateškog upravljanja. 

 


Programi seminara