Europska unija u međunarodnom pravu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski specijalistički studij

Naziv predmeta

Europska unija u međunarodnom pravu

Nositelj predmeta

Prof.dr.sc. Davorin Lapaš

Predavači

Prof.dr.sc. Davorin Lapaš

Status predmeta 

Predmet smjera – izborni 

Broj nastavnih sati

12

Broj ECTS bodova

3

Okvirni sadržaj predmeta

Predmet obrađuje međunarodnopravni položaj Europske zajednice i Europske unije u međunarodnom pravu. Podijeljen je u pet cjelina:

 1. Odnos prava  i EU s međunarodnim pravom;
 2. Međunarodnopravni subjektivitet  i pitanje subjektiviteta EU; međuregionalne organizacije u EU (EGTC);
 3. EU i objekti međunarodnog prava (npr. pravo mora: zajedničke ribolovne vode , pitanje ekoloških pojaseva, ribolovnih pojaseva itd.; svemir: Europska svemirska agencija, EUTELSAT itd.; Antarktik: sektori država članica EU navedeni u Ugovoru o EU itd.);
 4. EU u Ujedinjenim narodima
 5. Međunarodnopravni aspekti zajedničke vanjske i sigurnosne politike (uključujući i odnos prema NATO-u, UN-u, tzv. „antiterorističkim koalicijama“, kao i status trajne neutralnosti nekih država članica EU – Austrije i Malte).

Opća i specifična

znanja i vještine

Pravna znanja

 1. Poznavati odnos pravnih sustava  EU prema međunarodnom pravu;
 2. razumjeti problematiku subjektiviteta u međunarodnom pravu, posebice supranacionalnih međunarodnih organizacija, te ih komparirati sa složenim državama s jedne, te klasičnim međunarodnim organizacijama s druge strane;
 3. razumjeti odnos suverenosti država članica i njihova članstva u supranacionalnoj organizaciji;
 4. poznavati problematiku tzv. mješovitih ugovora;
 5. razumjeti nove morske pojaseve koji nisu navedeni u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (ribolovne pojaseve, ekološke pojaseve) koje neke države članice EU proglašavaju, te njihov odnos prema hrvatskom ZERP-u, kao i prema isključivom gospodarskom pojasu;
 6. poznavati strukturu, djelovanje i pravni značaj odluka Ujedinjenih naroda, prvenstveno kroz sudjelovanje u radu UN-a  i EU, tako i njihovih država članica;
 7. poznavati odnos  EU i NATO-a;
 8. razumjeti ulogu EU u sustavu kolektivne sigurnosti UN-a (u smislu glave VII. Povelje UN-a).

Analitička znanja

 1. Poznavati međunarodnopravnu terminologiju;
 2. Imati sposobnost povezivanja znanja prava EU s međunarodnim pravom;
 3. Imati sposobnost vlastitog zaključivanja i argumentiranja nekih „otvorenih“ pitanja (poput npr. međunarodnopravnog subjektiviteta EU između složene države i međunarodne organizacije, međunarodnopravni aspekti promjena koje donosi Lisabonski ugovor u pogledu Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, ali i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike).

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Interaktivni oblik nastave – predavanja i konzultacije.

Usmeni ispit

Popis literature potrebne za studij i za polaganje ispita

-           Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom); str. 1-44, 74-90, 124-132. 

-           Lapaš, D., Odnos međunarodnog i europskog prava – novo lice dualizma?, u: Korać Graovac, A., Majstorović, I.(ur.), Europsko obiteljsko pravo, Zagreb, Narodne novine, 2013.

-           Koskenniemi, M.(ed.), International Law Aspects of the European Union, The Hague, London, Boston, Kluwer, 1998. (poglavlja 1-6, 8-11, 13-16.)

-           Seršić, M., „Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, sv. 55, br. 5, 2005.  

-           Lapaš, D., „'Fragmentacija međunarodnog prava' – degeneracija ili evolucija?“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, sv. 55, br. 2, 2005.

-           Turkalj, K., „Reforma Zajedničke ribarske politike Europske zajednice - s naglaskom na problematiku širenja jurisdikcije na moru“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, sv. 53, br. 3-4, 2003.   

-           Lapaš, D., „Zajednička vanjska i sigurnosna politika Europske unije nakon Lisabona – put k europskom političkom identitetu?“, u: Rodin, S., Ćapeta, T., Goldner Lang, I. (ur.), Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, Zagreb, Narodne novine, 2009. 

-           Lapaš, D., Interregional Organizations (IROs) in Europe: New Subjects of Contemporary International Law? Brazilian Journal of International Law, sv. 12, br. 2, 2014.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 • Lisabonski ugovor Europske unije, Adrias, br. 16, 2009. 
 • Lapaš, D., Pravo međunarodnih organizacija, Zagreb, Narodne novine, 2008. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Ispit se polaže u usmenom obliku. Cilj studija je stjecanje pravničke naobrazbe specijalističkog tipa koja predstavlja osnovicu za  specijalizaciju u praksi te stjecanje posebnih znanja koja polaznike vode u osnove znanstvenog istraživanja i produbljenog proučavanja pojedinih pravnih tema. Stoga se kvaliteta i uspješnost izvedbe predmeta provjerava napredovanjem diplomiranih specijalista: tijekom vježbeničke prakse, pravosudnih ispita, zapošljavanju u pravosudnim tijelima i sl. Istovremeno, priprema nastavnog programa provjerava se usporedbom sa sličnim programima koji se izvode na drugim pravnim fakultetima u zemlji i državama slične pravne tradicije hrvatskoj.