Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski specijalistički studij

 

Naziv predmeta

 

Europsko privatno pravo

Nositelj predmeta

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Predavači

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Prof. dr. sc. Petar Klarić

Prof. dr. sc. Igor Gliha

 

Status predmeta

 

Predmet smjera - izborni

Broj nastavnih sati

 

36

Broj ECTS bodova

 

6

Okvirni sadržaj predmeta

 1. Izvori i načela europskog privatnog prava
 2. Metode usklađivanja prava država članica Europske unije
 3. Uvod u privatno pravo država članica usklađeno kroz mjere institucija Europske unije
 4. Utjecaj prava Europske unije na privatnopravna uređenja država članica
 5. Obveznopravni aspekti europskog prava
 • Načela europskog ugovornog prava (takozvana Landova načela),
 • Načela međunarodnih trgovačkih ugovora (takozvana UNIDROIT načela),
 • Zajednička pravila europskog privatnog prava (takozvana Pravila Trento grupe),
 • Načela europskog odštetnog prava (takozvana načela Tilburg-Beč grupe).
  1. Ugovorno pravo
 • Zaštita potrošača
  1. Smjernica 85/577/EEZ o zaštiti potrošača u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija,
  2. Smjernica 97/7/EZ o zaštiti potrošača s obzirom na ugovore na daljinu,
  3. Smjernica 2002/65/EEZ o daljinskoj prodaji potrošačkih financijskih usluga
  4. Smjernica 87/102 o približavanju prava država članica u pogledu potrošačkih kredita, izmijenjena i dopunjena Smjernicom 90/88/EEZ i Smjernicom 98/7/EZ,
  5. Smjernica 94/47/EZ o zaštiti stjecatelja u pogledu određenih vidova ugovora koji se odnose na stjecanje prava uporabe nekretnina na temelju timeshare-a,
  6. Smjernica 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima
 • Odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja

• Smjernica 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje potrošačke robe i garancijama

 • Trgovački zastupnici

• Smjernica 86/653/EEZ o samostalnim trgovačkim zastupnicima

 • Zakašnjenje u plaćanju

• Smjernica 2000/35/EZ o sprječavanju zakašnjenja u plaćanju u trgovačkim poslovima

 • Posebni ugovori 

• ugovor o organiziranju turističkog putovanja (Smjernica 90/314/EEZ o turističkim paket-aranžmanima)

 • Ugovornopravni aspekti elektroničke trgovine
  1. Odštetno pravo
 • Smjernica 85/374/EEZ o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod, izmijenjena i dopunjena Smjernicom 1999/34/EZ,
 • odštetnopravni aspekti Smjernice 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini i Smjernice 1999/93/EZ o elektroničkom potpisu.
 1. Autorska i srodna prava te osobna prava
 • Smjernica 91/250/EZ,
 • Smjernica 92/100/EEZ,
 • Smjernica 93/83/EEZ,
 • Smjernica 93/98/EEZ,
 • Smjernica 96/9/EZ,
 • Smjernica 2001/29/EZ,
 • Smjernica 2001/84/EZ.
 1. Stvarnopravni aspekti prava Europske unije
 • Smjernica 93/7/EEZ o vraćanju kulturnih dobara nezakonito iznijetih s područja države članice,
 • Uredba 3911/92 o izvozu kulturnih dobara.
 1. Nasljedno pravo u okviru prava Europske unije
 2. Usklađivanje hrvatskog privatnopravnog uređenja s europskim pravom
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
  1. obveza aktivne harmonizacije
  2. obveza interpretativne harmonizacije
 • Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o elektroničkoj trgovini
 • Zakon o elektroničkom potpisu
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

 

Opća i specifična

znanja i vještine

Pravna znanja, sposobnosti i vještine

 1. Poznavanje pojma europskog privatnog prava i pravnih izvora europskog privatnog prava. Poznavanje drugih izvora relevantnih za mogući razvoj europskog privatnog prava (Landova načela, UNIDROIT načela, Pravila Trento grupe, Načela Tilburg-Beč grupe).
 2. Razumijevanje strukture europskog privatnog prava i razlika prema strukturi privatnog prava u nacionalnim zakonodavstvima.
 3. Poznavanje i razumijevanje pravila ugovornog prava koja čine dio europskog privatnog prava. Poznavanje pravnih izvora europskog ugovornog prava (ugovornopravni aspekti direktiva s područja zaštite potrošača, pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke ispunjenja, pravila o trgovačkim zastupnicima, pravila o zakašnjenju u plaćanju kod trgovačkih ugovora, pravila o ugovoru o organiziranju turističkog putovanja te ugovornopravni aspekti elektroničke trgovine).
 4. Poznavanje i razumijevanje odštetnopravnih sadržaja u pravnim izvorima EU. Poznavanje pravila o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod i pravila o odgovornosti za štetu koju pravni subjekti pretrpe u elektroničkom okruženju.
 5. Poznavanje instituta autorskog i srodnih prava te osobnih prava uređenih sekundarnim pravom EU.
 6. Poznavanje i razumijevanje stvarnopravnih aspekata europskog privatnog prava. Obuhvaćeni su pravni izvori sekundarnog prava EU koji uređuju vraćanje kulturnih dobara nezakonito iznijetih s područja država članica i izvozu kulturnih dobara.
 7. Poznavanje trenutnog stanja nasljednog prava na razini EU.
 8. Razumijevanje prilagodbe hrvatskog privatnog prava europskome u svjetlu procesa pridruživanja EU. Poznavanje pravnih izvora koji uređuju prilagodbu hrvatskog privatnog prava europskome.

 

Analitička i generička znanja, sposobnosti i vještine

 1. Poznavanje terminologije europskog privatnog prava te prava EU koje se odnosi na europskog privatno pravo.
 2. Poznavanje sudske prakse Europskog suda na području europskog privatnog prava i uloge navedene prakse na harmonizaciju privatnog prava država članica EU.
 3. Razumijevanje postupka usklađenosti hrvatskog privatnog prava s europskim privatnim pravom. Razumijevanje praktičnih posljedica neusklađenosti navedenih pravnih sustava.
 4. Stjecanje sposobnosti pravne kvalifikacije činjeničnog stanja i pravne argumentacije.
 5. Stjecanje sposobnosti pretraživanja elektroničkih baza podataka sudske prakse s posebnim naglaskom na EUR-LEX.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Nastava će biti interaktivnog, dijaloškog karaktera s aktivnim sudjelovanjem polaznika.

Ispit – usmeni.

 

Popis literature potrebne za studij i za polaganje ispita

Gavella, N., Alinčić, M., Hrabar, D., Gliha, I., Josipović, T., Korać, A., Baretić, M., Nikšić, S.: Europsko privatno pravo, Zagreb (Pravni fakultet u Zagrebu-Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo), Zagreb, 2002;

Josipović, T: Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice, Narodne novine, 2005.

Lando, O'Beale, H. (ed.): Contract Law, Part I. (Nijhoff), Dordrecht, Boston, London 2000;

 

Pravni izvori

 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, potpisanog u Luxemburgu, 29. listopada 2001. godine (NN MU 14/01)

Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2004. godina (NN 37/04)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01)

Zakon o zaštiti potrošača (NN96/03)

Zakon o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara (NN 69/99)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03)

Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02)

Ugovor o osnivanju Europske zajednice – pročišćeni tekst iz Nice (OJ 2002 C 325)

Smjernica 85/577/EEZ (OJ1985 L 372)

Smjernica 87/102/EEZ (OJ 1987 L 42, 1990 L 61, 1998 L 101)

Smjernica 93/13/EEZ (OJ 1993 L 95)

Smjernica 94/47/EZ (OJ 1994 L 280)

Smjernica 97/7/EZ (OJ 1997 L 144, 2002 L 271)

Smjernica 2002/65/EZ (OJ 2002 L 271)

Smjernica 2000/35/EZ (OJ 2000 L 200)

Smjernica 1999/44/EZ (1999 L 171)

Smjernica 86/653/EEZ (OJ 1986 L 382)

Smjernica 90/314/EEZ (OJ 1990 L 158)

Smjernica 1999/93/EZ (OJ 2000 L 13)

Smjernica 2000/31/EZ (OJ 2000 L 178)

Smjernica 85/374/EEZ (OJ 1985 L 210)

Smjernica 91/250/EZ (OJ 1991 L 122)

Smjernica 92/100/EEZ (OJ 1992 L 346)

Smjernica 93/83/EEZ (OJ 1993 L 248)

Smjernica 93/98/EEZ (OJ 1993 L 290)

Smjernica 96/9/EZ (OJ 1996 L 77)

Smjernica 2001/29/EZ (OJ 2001 L 167)

Smjernica 2001/84/EZ (OJ 2001 L 272)

Smjernica 93/7/EEZ (OJ 1993 L 74)

Uredba 3911/92 (OJ 1992 L 267)

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Bar v. Ch., Drobnig, U.: The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, München, 2004. 

Baretić, M., Dika, M., Jordanić, B., Josipović, T., Marijan, R., Pogarčić,Z.: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Zagreb, 2003;

Baretić, M. (priređivač): Zakon o zaštiti potrošača s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom, Inženjerski biro, 2003.

Benacchio, G.: Diritto Privato della Comunità Europea, Padova, 1998;

Benacchio, G.: Repertorio di diritto comunitario civile e commerciale (legislazione-dottrina-giurisprudenza), Padova, 2001;

Barnard, C., Scott, B.: The Law of the Single European Market, Oxford/Portland, 2002.

Bernard, C.: The Substantive Law of the EU, Oxford, 2004,

Bodiroga-Vukobrat, N., Barić, S.: Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom, Zagreb, 2002;

Broberg,M., Holst Christensen, N.: Free Movement in the European Union, Cases, Commentaries and Questions, Copenhagen, 2004.

Brown, N., Kennedy, T.: The Court of Justice of the European Communities, London, 2000;

Calliess, C., Ruffert, M.: Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft – EUV/EGV, Darmstadt, 2002;

Craig,P., de Búrca, G.: EU Law, Text, Cases, and Materials, Oxford, 2003.;

Cuthbert, M.: European Union Law, London, 2003.

Grabitz, Hilf: Das Recht der Europäischen Union (Grabitz/Kommentar), München, 2005;

von der Groeben, H., Schwarze, J.: Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden, 2003;

Hanlon, J.: European Community Law, London 2003.

Hartkamp, A.S. et al. (ed.): Towards a European Civil Code, (Nijhoff), Dordrecht-Boston-London 2004;

Herdegen, M.: Europsko pravo, Rijeka, 2002;

Horspool, M.: European Union Law, London-Edinburgh-Dublin, 2000;

Hyland, N.: The Free Movement of Workers within the European Union, Dublin, 1999.

Josipović, T.: Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji - prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskome, Zagreb, 2003;

Knet, P.: European Union Law, London 2003.

Lenaerts, K., Nuffel P.: Constitutional Law of the European Union, London, 2005.

Lenz, Borschrdt: EU- und EG – Vertrag Kommentar, Bundesanzeiger Helbing & Lichtenhahn Ueberreuter, 2003;

Love,G., Head, N.: EU Law Legislation 2004/05, London, 2004.

Mayer, H.: Kommentar zu EU- und EG – Vertrag, Wien, 2004;

O’Leary,S.: The Evolving Concept of Community Citizenship, London, 1996.

Oppermann, T.: Europarecht, München, 1999;

Raworth. P.: Introduction to the Legal System of the European Union, New York, 2001;

Reichelt, G.: Europarecht, Einführung und Grundsatzjudikatur, Wien, 2002;

Schwarze, J.: Eu-Kommentar, Baden-Baden, 2000 (Schwarze/Kommentar).

Sideek, M.: European Community Law on the Free Movement of Capital and the EMU, Stockholm, 1999.

Streinz, R.: EUV/EGV, Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, München, 2003.

Thiel, J.M.: Europa 1992: Grundrechtlicer Eigentumschutz im EG-Recht, Juristische Schulung, 1991, 4;

Weyers, H.-L. (Hrsg.): Europäisches Vertragsrecht, Baden-Baden, 1997

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

 

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

 

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.


Obavijesti