Institucije i pravni sustav EU

Osnovne informacije o predmetu

 

ECTS: 6

Broj nastavnih sati: 24

 

Predavači:

Prof. Tamara Ćapeta

Prof. Iris Goldner Lang

Prof. Snježana Vasiljević

Doc. Melita Carević

 

 

Opis predmeta

Ovaj je predmet nadogradnja na osnovni predmet europsko javno pravo, koji studenti slušaju na drugoj godini studija prava. Cilj mu je na kritičkoj razini obraditi pojedine teme ustavno-pravnog uređenja EU. 

U okviru predmeta obrađuju se institucije EU te ustavnopravna načela poput dodjeljenih ovlasti i supsidijarnosti, izravnog učinka, nadređenosti, interpretativnog učinka ili načela djelotvorne sudske zaštite kroz prizmu najnovije sudske prakse i suvremenih problema koji se u vezi s tim načelima javljaju, kako na EU tako i na razini nacionalnih ustavnih poredaka. 

Predmet se svakako preporuča svim polaznicima specijalističkog studija koji nisu slušali europsko pravo tijekom svog ranijeg pravnog obrazovanja. No, predmet nije ponavljanje gradiva s druge godine studija prava, već nadogradnja na tamo stečena znanja te mu je glavni cilj razviti vještinu kritičkog razmišljanja o ustavnopravnim pitanjima europskog pravnog poretka. 

 

Kako su organizirana predavanja?

Svaki se sat sastoji djelomično od predavanja, a djelomično od diskusije. Od polaznika se očekuje priprema za svaki sat i aktivno sudjelovanje. Sudjelovanje na satu sastavni je dio konačne ocjene. Za svaku nastavnu jedinicu potrebno se unaprijed pripremiti. Materijali koje je potrebno pročitati kao pripremu za sat obajvljivat će se na web stranici predmeta i na poslužitelju Merlin kojem će imati pristup samo polaznici predmeta. Priprema za sat zahtijevat će čitanje uglavnom sudske prakse, ili, pak članaka objavljenih u znanstvenim publikacijama. 

 

Literatura

Kao pripremu za nastavu i ponavljanje naučenog na dodiplomskom studiju, polaznici trebaju pročitati:

Ćapeta/Rodin, Osnove prava EU, treće izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2018.

Ostala literatura za pripremu pojedinih nastavnih jedinica bit će postavljena na poslužitelju Merlin.