Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski specijalistički studij 

 

Naziv predmeta:

Javnofinancijsko pravo Europske unije

 

Nositelj predmeta

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

 

Predavači

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Prof. dr. sc. Jure Šimović

Doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

 

Status predmeta

 

Predmet smjera – izborni

Broj nastavnih sati

 

12

Broj ECTS bodova

 

3

Okvirni sadržaj predmeta

 1. Povijesni razvoj sustava javnofinancijskog prava EU
 2. Proračun EU
  1. Načela proračuna EU
  2. Osnovne značajke proračuna EU
  3. Prihodi proračuna EU
  4. Rashodi proračuna EU

2.4.1. Rashodi proračuna EU za zajedničku poljoprivrednu politiku

2.4.2.Rashodi proračuna EU za Strukturne operacije – Fondovi EU

 1. Učinci proračuna EU u svrhu ostvarivanja alokacijskih, redistribucijskih i stabilizatorskih ciljeva
 1. Harmonizacija oporezivanja
  1. Razlozi i nužnost harmonizacije oporezivanja u EU
  2. Harmonizacija neizravnih poreza
   1. Opći porez na promet (PDV)
   2. Pojedinačni porezi na promet (trošarine)
  3. Harmonizacija izravnih poreza
   1. Harmonizacija poreza na dobit i štetna porezna konkurencija
   2. Harmonizacija poreza na dohodak pojedinaca
   3. Harmonizacija imovinskih poreza
  4. EU porez
 2. Upravljanje javnim dugom i proračunskim deficitom u EU
  1. Maastrichtiski kriteriji konvergencije
  2. Pakt o stabilnosti i rastu
 3. Temeljna obilježja fiskalnog federalizma EU

 

Opća i specifična

znanja i vještine

Opća znanja i vještine:

 1. Fiskalni federalizam u Europskoj uniji: odnosi fiskalnih nadležnosti,
 2. Fiskalna decentralizacija u Europskoj uniji,
 3. Temeljna obilježja proračuna Europske unije,
 4. Harmonizacija poreznih sustava u Europskoj uniji.

Specifična znanja i vještine:

 1. Fiskalni aspekti pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji,
 2. Prilagodbe hrvatskog poreznog sustava zahtjevima Europske unije i mogući pravci reforme,

     (3) Mogućnosti korištenja sredstava proračuna Europske unije.


Repozitorij
Repozitorij je prazan