Europsko obiteljsko pravo

NAZIV KOLEGIJA: EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO

 

NOSITELJ KOLEGIJA: Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

 

SURADNICI U NASTAVI: Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Irena Majstorović, doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić, doc. dr. sc. Ivan Šimović

 

STUDIJSKI PROGRAM: Poslijediplomski specijalistički studij europskog prava i Poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti – smjer europsko pravo

 

STATUS KOLEGIJA: Predmet smjera - izborni

 

OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE: Predavanja i konzultacije

 

Cilj je kolegija razumjeti ratio i doseg integrativnih procesa u Europi na pravnoj i društvenoj razini, steći produbljena znanja o rješenjima hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s izabranim poredbenim rješenjima, o standardima zaštite ljudskih prava (koja se odnose na članove obitelji) osobito prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Povelji temeljnih prava Europske unije, kao i vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima.

 

Nakon uspješno položenog predmeta, student će:

 • poznavati bitne dokumente koji se odnose na obiteljsko pravo na razini europskih integracija te njihov utjecaj na harmonizaciju obiteljskog prava
 •  razumjeti doseg odluka europskih sudova
 • razumjeti interpetaciju odredaba Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u području obiteljskog prava
 • razumjeti postupak i načine stvaranja osnova europskog obiteljskog prava u užem smislu (Europska unija) od europskoga obiteljskog prava u širem smislu (Vijeće Europe, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo)
 • poznavati prigovore koji se ističu u procesima integriranja u području obiteljskog prava (kulturni imperijalizam, utopija i sl.) te poznavati prednosti (primjerice, lakše ostvarivanje statusnih prava)
 • prosuditi o prednostima i nedostacima koje hrvatski obiteljskopravni sustav pokazuje u usporedbi s rješenjima usvojenim na razini Europske unije i Vijeća Europe.
   
  Nastava se, ovisno o odluci na razini poslijediplomskog studija, izvodi u obliku predavanja i konzultacija. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, a ispit se sastoji od pisanog dijela (esej i analiza presude Europskog suda za ljudska prava) te usmenog dijela.
   

Repozitorij
Repozitorij je prazan