Kako je organiziran specijalistički studij iz europskog prava

1 . Studij se odvija kroz tri semestra. U prva dva semestra odvija se nastava, dok se u trećem semestru odvija specijalistički seminar i piše završni specijalistički rad.  

2 . U prvom i drugom semestru Studija studenti upisuju minimalno 30 a maksimalno 33 ECTS bodova. Svi predmeti su izborni. Predmeti nose bilo 6 bilo 3 ECTS-a. U predmetima od 6 ECTS bodova nastava iz svakog predmeta održava se u trajanju od 24 nastavna sata. U predmetima od 3 ECTS bodova nastava iz svakog predmeta održava se u trajanju od 12 nastavnih sati. Prilikom upisa studija, studenti vrše prvi izbor predmeta koje žele slušati u prvom i drugom semestru. U predmetima koje izabere manje od 5 studenata neće se izvoditi predavanja već konzultativna nastava. Studentima koji su kao prvi izbor izabrali navedene predmete, ponudit će se lista predmeta u kojima se nastava izvodi kako bi mogli izvršiti svoj drugi izbor. Studenti moraju izričito pristati na konzultativnu nastavu.  

3 . Na Studiju koji počinje akademske godine 2021/22. nastava se održava iz sljedećih predmeta prema ovom nastavnom planu:  

I. Predmeti koji se nude u prvom semestru:  

Predmeti od 6 ECTS bodova:

      1. Europska pravna tradicija  

      2. Institucije i pravni sustav EU

      3. Europsko privatno pravo

      4. Poredbeno ustavno pravo država članica EU

      5. Sudovi EU

      6. Pravo unutarnjeg tržišta EU

      7. Europski sud za ljudska prava  

Predmeti od 3 ECTS boda:

     8. EU u međunarodnom pravu

     9. Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka  

II. Predmeti koji se nude u drugom semestru:  

Predmeti od 6 ECTS bodova:

    1. Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

    2. Zaštita ljudskih prava u Europi - kaznenopravni aspekti 

    3. Europsko pravo tržišnog natjecanja

    4. Radno i socijalno pravo EU

    5. Javnofinancijsko pravo EU  

    6. Metodologija prava Europske unije

 

Predmeti od 3 ECTS boda:

    7. Europsko obiteljsko pravo

    8. Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prava  

 

4. Studenti polažu ispit iz svakog upisanog predmeta. Način provjere znanja određuje voditelj pojedinog predmeta. Provjera znanja može uključivati pripremu i aktivnost tijekom nastave, provjere znanja tijekom nastave, završni pisani ili usmeni ispit. Način provjere znanja mora se priopćiti studentima prije početka nastave na predmetu.  

5. U trećem semestru održava se specijalistički seminar. Seminar se može organizirati zajednički za sve ili grupu studenata. Na njemu studenti javno izlažu svoje istraživanje kolegama i nastavnicima. Specijalistički seminar moderira nastavnik specijalističkog studija. Specijalistički seminar može se organizirati i kao individualno izlaganje istraživanja pred mentorom. 

6 . Najkasnije tijekom trećeg semestra, studenti biraju i izrađuju specijalističku radnju. Specijalistička radnja može, ali ne mora, biti podudarna temi javnog izlaganja u okviru specijalističkog seminara.  

7. Treći semestar nosi maksimalno 36 ECTS bodova. Za provedeno i javno izloženo istraživanje, te aktivno sudjelovanje u specijalističkom seminaru, student stječe 15 ECTS bodova. Za pozitivno ocijenjen i obranjen završni specijalistički rad, student stječe 15 ECTS bodova.  Dodatnih 6 ECTS bodova student može steći izradom dodatnog seminarskog rada u dogovoru s mentorom.  

8. Uvjet za upis u drugi semestar jesu odslušani predmeti iz prethodnog semestra.  

9. Studentu koji prekine studij može se na njegov obrazloženi pisani zahtjev, ako je Studij prekinuo iz opravdanih razloga, odobriti nastavak studija s time da upisuje predmete, pohađa nastavu i polaže ispite po programu koji je na snazi u vrijeme održavanja nastave i polaganja ispita.  

10. Nakon što odsluša predmete prvog semestra, student može podnijeti zahtjev da mu se odobri tema završnog rada. Temu završnog rada mora predložiti najkasnije pri upisu trećeg semestra.  

11. Studij može trajati najviše tri godine računajući od dana početka nastave u prvom semestru Studija koji je student upisao. Na obrazloženi pisani zahtjev studentu se iz opravdanih razloga može odobriti produljenje trajanja Studija.  

12 . Po završetku studija, polaganjem svih upisanih predmeta, ispunjenjem ostalih odabranih obveza te javnom obranom specijalističke radnje, studentu se izdaje diploma sveučilišnog specijalista prava (univ. spec.iur.)  

13 . Studentu koji je apsolvirao na Studiju, ali nije izradio i obranio završni rad, izdaje se na njegov zahtjev potvrda o apsolviranju dijela studijskog programa kao dijela cijelo-životnog obrazovanja. Potvrda se izdaje uz uvjet da je student uredno pohađao najmanje dvije trećine ukupne nastave iz predmeta koje je upisao. U potvrdu se unose podaci o položenim ispitima.