Pravo unutarnjeg tržišta EU

Osnovne informacije o predmetu

ECTS: 6

Broj nastavnih sati: 24

 

Predavači:

Prof. Iris Goldner Lang

Doc. Melita Carević

 

Opis predmeta

Osnovni je cilj ovog predmeta stjecanje znanja i razumijevanja o funkcioniranju unutarnjeg tržišta Europske unije i o njegovim učincima za države članice i pojedince. Obradit će se sve četiri temeljne slobode: sloboda kretanja roba, sloboda kretanja radnika, sloboda pružanja usluga - koja ujedno obuhvaća i pravo poslovnog nastana - te sloboda kretanja kapitala. Razgovarati ćemo o ekonomskoj pozadini i o socijalnim aspektima sloboda kretanja. Analizirat ćemo evoluciju pozitivne integracije, tj. harmonizacije nacionalnih mjera, i negativne integracije, tj. postepenog ukidanja barijera slobodama kretanja, te razmatrati ulogu Suda Europske unije i ostalih EU institucija u tom procesu.

Kako su organizirana predavanja?

Predavanja su interaktivna i istovremeno uključuju predavanje nastavnika i diskusiju svih polaznika. Dolazak na predavanja je obvezan i nužan za sjecanje završne ocjene. Od polaznika se očekuje priprema za predavanje na temelju materijala koji će prije predavanja biti dostupni za svaku nastavnu jedinicu na stranici predmeta/poslužitelju Merlin i/il će biti distribuirani polaznicima putem maila. Priprema za predavanja će većim dijelom podrazumijevati čitanje sudske prakse Suda Europske unije, uz povremeno čitanje tekstova objavljenim u znanstvenim publikacijama.

Obvezna literatura

Obvezna literatura bit će dostupna na stranici predmeta/Merlin pretrazivaču.

Dodatna neobvezna literatura
Relevatni dijelovi sljedećih udžbenika mogu poslužiti kao pomoćna literatura za pripremu za ispit ili produbljivanje gradiva za zainteresirane:
- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2015
- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2019
- Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, 2011