Za više o materijalima za seminariste doc. Helda kliknite na ovu poruku.

Na ovoj stranici tijekom ljetnog semestra i za vrijeme održavanja seminarske nastave iz Rimskog privatnog prava u repozitoriju na dnu stranice objavljuju se materijali za seminariste doc. Helda, koji mogu biti korisni u pripremanju gradiva za kolokvije i ispit (prezentacije, shematski prikazi, upute, etc.).

 

U ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. materijali relevantni za seminariste objavljivat će se uglavnom putem sustava e-učenja (Merlin). Za korištenje navedenog sustava studenti se trebaju koristiti svojim AAI identitetom (korisničko ime i lozinka). Više informacija o AAI identitetu dostupno je na https://www.pravo.unizg.hr/studenti/aai. Korisničko ime i lozinka upisuju se na stranici https://moodle.srce.hr/2018-2019.

Popis obavijesti
Repozitorij