1. OPĆE OBAVIJESTI O SEMINARSKOJ NASTAVI I KOLOKVIJIMA NA KATEDRI ZA RIMSKO PRAVO

  1. PREMA IZVEDBENOM PLANU SEMINARSKA NASTAVA ODVIJA SE KROZ 30 SATI, OBZIROM NA OPTEREĆENJE STUDENATA REGULIRANO STUDIJSKIM PROGRAMOM I ECTS BODOVIMA.

  1. KAKO BI MOGLI POLOŽITI SEMINAR STUDENTI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI NA 75 % SEMINARSKE NASTAVE TE POLOŽITI S POZITIVNOM OCJENOM PRVI, OD DVA, KOLOKVIJA.

  1. PREDVIĐENA SU U JEDNOM NASTAVNOM BLOKU DVA KOLOKVIJA NA KOJE MOGU PRISTUPITI I SEMINARISTI I NESEMINARISTI KOJI PRVI PUT UPISUJU PREDMET. 

         

         TERMINI KOLOKVIJA SU:

                     IV. BLOK – 4. OŽUJKA I 20. OŽUJKA

                     V. BLOK – 15. TRAVNJA I 4. SVIBNJA

                      VI. BLOK – 26. SVIBNJA I 12. LIPNJA

 

  1. IZVAN NAVEDENIH TERMINA NEĆE SE ODRŽAVATI POSEBNI DODATNI KOLOKVIJI, NI U PISANOM NITI U USMENOM OBLIKU.

  1. PRVI KOLOKVIJ SADRŽI GRADIVO PRVIH 10 PREDAVANJA (OD POČETKA ZAVRŠNO SA STVARNIM PRAVOM), DOK DRUGI KOLOKVIJ SADRŽi GRADIVO PREOSTALIH 12 PREDAVANJA (OBVEZNO PRAVO, NASLJEDNO PRAVO I GRAĐANSKI POSTUPAK).

  1. SVAKI KOLOKVIJ SADRŽI 7 PITANJA PRI ČEMU SVAKO PITANJE MOŽE BITI MAKSIMALNO OCIJENJENO S 2 BODA (tj.. MOGUĆE JE IMATI 0, 1 ILI 2 BODA PO PITANJU).  PRAG ZA PROLAZAK NA SVAKOM KOLOKVIJU JEST 50 %, TJ. 7 BODOVA OD 14.

  1. ZA OSLOBOĐENJE OD PISANOG DIJELA ISPITA STUDENTI, I SEMINARISTI I NESEMINARISTI, TREBAJU POZITIVNO POLOŽITI OBA KOLOKVIJA, A ZBROJ BODOVA IZ OBA KOLOKVIJA TREBA BITI NAJMANJE 50%, TJ. 14 OD UKUPNO 28 BODOVA.

  1. STUDENTI KOJI NE POLOŽE S POZITIVNOM OCJENOM BILO KOJI OD KOLOKVIJA NE MOGU BITI OSLOBOĐENI PISANOG DIJELA ISPITA TE SE OSLOBOĐENJE NE MOŽE OSTVARITI PUTEM ISPRAVAKA KOLOKVIJA.

  1. OBZIROM NA RASPOLOŽIVO VRIJEME UNUTAR POJEDINOG BLOKA, ORGANIZIRAT ĆE SE - NA RAZINI CIJELE KATEDRE -  SAMO ISPRAVAK PRVOG KOLOKVIJA ZA SEMINARISTE KOJI JE NUŽAN ZA ISPUNJENJE SEMINARSKE OBVEZE. TAKAV ISPRAVAK PRVOG KOLOKVIJA ĆE SE ORGANIZIRATI ISTODOBNO S PISANJEM DRUGOG KOLOKVIJA. 

  1. REZULTATI KOLOKVIJA U PRAVILU SE OBJAVLJUJU U ROKU OD 72 SATA OD ODRŽAVANJA KOLOKVIJA NA STRANICI KATEDRE, ODNOSNO NA PODSTRANICI POJEDINE SEMINARSKE GRUPE U OKVIRU STRANICE KATEDRE. 

 

B. OBAVIJESTI O SEMINARSKOM RADU

SEMINARSKI RAD SE MOŽE PISATI IZ SEMINARA U PRVOM SEMESTRU ILI IZ SEMINARA U DRUGOM SEMESTRU (RIMSKO PRIVATNO PRAVO ZA ONE KOJI SU UPISALI SEMINAR IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA).

STUDENTI SAMI BIRAJU U KOJEM ĆE SEMESTRU, TJ. NA KOJEM SEMINARU, PISATI SEMINARSKI RAD PRI ČEMU RAD MORA ZADOVOLJAVATI KRITERIJ KVALITETE DA BI BIO PRIZNAT KAO TAKAV TE DA BI BIO UPISAN U INDEKS GLEDE ISPUNJENJA OBVEZE PREDAJE JEDNOG SEMINARSKOG RADA U AKADEMSKOJ GODINI. GLEDE ISTOGA ĆE VODITELJ SEMINARA DATI DETALJNIJE UPUTE O TEMAMA I PROPOZICIJAMA SEMINARSKOG RADA, DOK SE POSEBNE UPUTE O TEHNIČKOM UREĐENJU RADA NALAZE U REPOZITORIJU.  

OPĆE TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE RADA: FONT 12 pt (TIMES NEW ROMAN), FUSNOTE 10 pt (ISTI FONT), PRORED 1,5.

NAPOMENA PRIJE SLANJA SEMINARSKIH RADOVA - RADOVE TREBA TEMELJITO PREGLEDATI RADI ISPRAVKA PRAVOPISNIH GREŠAKA TE TREBA KONZULTIRATI UPUTE ZA CITIRANJE JER ĆE RADOVI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE BITI VRAĆENI, ODNOSNO ODBIJENI AKO NE BUDU ISPRAVLJENI U ROKU ZA PREDAJU.   

Seminarske teme:*

1. Izvori rimskog prava
2. Corpus iuris civilis i recepcija rimskog prava
3. Posjed (pojam, vrste, zaštita, pravni učinci)
4. Vlasništvo (pojam, vrste, tužbe)
5. Načini stjecanja vlasništva
6. Stvarna prava na tuđoj stvari
7. Pravni poslovi
8. Naknada štete
9. Realni i inominatni kontrakti
10. Konsenzualni kontrakti

 

* NASLOVI SU ORIJENTACIJSKE PRIRODE, A VODITELJI SEMINARA ĆE PRECIZNIJE ODREDITI I PODIJELITI ZAINTERESIRANIM SEMINARISTIMA TEME RADOVA. UPUTE ZA IZRADU SEM. RADA SE NALAZE U REPOZITORIJU NA OVOJ STRANICI.

Popis obavijesti