S obzirom da je preglednost obavijesti znatno otežana u slučaju izravne vidljivosti cijelog teksta, molimo da za aktualne obavijesti u vezi nastave

kliknite na naslov obavijesti te provjerite aktualnosti glede predavanja, ispita, seminara, vježbi i konzultacija.

U slučaju promjene termina pojedinačnih konzultacija članovi Katedre će staviti zasebnu obavijest izravno na stranici.

 

PREDAVANJA:

PREDAVANJA IZ PREDMETA RIMSKO PRIVATNO PRAVO ĆE SE ODRŽAVATI U LJETNOM SEMESTRU.

 

 1. OPĆE OBAVIJESTI O SEMINARSKOJ NASTAVI I KOLOKVIJIMA NA KATEDRI ZA RIMSKO PRAVO

 1. PREMA IZVEDBENOM PLANU SEMINARSKA NASTAVA ODVIJA SE KROZ 30 SATI, OBZIROM NA OPTEREĆENJE STUDENATA REGULIRANO STUDIJSKIM PROGRAMOM I ECTS BODOVIMA.

 1. KAKO BI MOGLI POLOŽITI SEMINAR STUDENTI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI NA 75 % SEMINARSKE NASTAVE TE POLOŽITI S POZITIVNOM OCJENOM PRVI, OD DVA, KOLOKVIJA.

 1. PREDVIĐENA SU U JEDNOM NASTAVNOM BLOKU DVA KOLOKVIJA NA KOJE MOGU PRISTUPITI I SEMINARISTI I NESEMINARISTI KOJI PRVI PUT UPISUJU PREDMET. 

         TERMINI KOLOKVIJA SU:

                     IV. BLOK – 4. OŽUJKA I 20. OŽUJKA

                      V. BLOK – 15. TRAVNJA I 4. SVIBNJA 

                      VI. BLOK – 26. SVIBNJA I 12. LIPNJA

 1. IZVAN NAVEDENIH TERMINA NEĆE SE ODRŽAVATI POSEBNI DODATNI KOLOKVIJI, NI U PISANOM NITI U USMENOM OBLIKU.

 1. PRVI KOLOKVIJ SADRŽI GRADIVO PRVIH 10 PREDAVANJA (OD POČETKA ZAVRŠNO SA STVARNIM PRAVOM), DOK DRUGI KOLOKVIJ SADRŽi GRADIVO PREOSTALIH 12 PREDAVANJA (OBVEZNO PRAVO, NASLJEDNO PRAVO I GRAĐANSKI POSTUPAK).

 1. SVAKI KOLOKVIJ SADRŽI 7 PITANJA PRI ČEMU SVAKO PITANJE MOŽE BITI MAKSIMALNO OCIJENJENO S 2 BODA (tj.. MOGUĆE JE IMATI 0, 1 ILI 2 BODA PO PITANJU).  PRAG ZA PROLAZAK NA SVAKOM KOLOKVIJU JEST 50 %, TJ. 7 BODOVA OD 14.

 1. ZA OSLOBOĐENJE OD PISANOG DIJELA ISPITA STUDENTI, I SEMINARISTI I NESEMINARISTI, TREBAJU POZITIVNO POLOŽITI OBA KOLOKVIJA, A ZBROJ BODOVA IZ OBA KOLOKVIJA TREBA BITI NAJMANJE 50%, TJ. 14 OD UKUPNO 28 BODOVA.

 1. STUDENTI KOJI NE POLOŽE S POZITIVNOM OCJENOM BILO KOJI OD KOLOKVIJA NE MOGU BITI OSLOBOĐENI PISANOG DIJELA ISPITA TE SE OSLOBOĐENJE NE MOŽE OSTVARITI PUTEM ISPRAVAKA KOLOKVIJA.

 1. OBZIROM NA RASPOLOŽIVO VRIJEME UNUTAR POJEDINOG BLOKA, ORGANIZIRAT ĆE SE - NA RAZINI CIJELE KATEDRE -  SAMO ISPRAVAK PRVOG KOLOKVIJA ZA SEMINARISTE KOJI JE NUŽAN ZA ISPUNJENJE SEMINARSKE OBVEZE. TAKAV ISPRAVAK PRVOG KOLOKVIJA ĆE SE ORGANIZIRATI ISTODOBNO S PISANJEM DRUGOG KOLOKVIJA. 

 1. REZULTATI KOLOKVIJA U PRAVILU SE OBJAVLJUJU U ROKU OD 72 SATA OD ODRŽAVANJA KOLOKVIJA NA STRANICI KATEDRE, ODNOSNO NA PODSTRANICI POJEDINE SEMINARSKE GRUPE U OKVIRU STRANICE KATEDRE. 

ISPITI:

Na ispitnom roku __.__.2019. pisani ispit iz RPP će se održati u _______, __.__.2020. u __.__h u dv. I, TRH14.

Rezultati pisanog dijela ispita i raspored usmenih ispita objavljuju se na stranici predmeta Rimsko privatno pravo. Stranica sa rezultatima pisanog dijela ispita i rasporedom za usmeni dio ispita za studente koji su prošli pisani dio testa postavljena je ispod glavne stranice predmeta te je za uvid u stranicu potrebno logirati se sa AAI identitetom. 

 

SEMINARI:

Seminar se održava u ljetnom semestru, kada i predavanja.

Za seminarsku grupu RPP-A-GR3 u IV. bloku (voditelj doc. dr. sc. Held) otvoren je e-kolegij u Merlinu. Za pristup e-kolegiju, a nakon što budu pridodani u grupu od strane referade, studenti se trebaju koristiti svojim AAI identitetom (korisničko ime i lozinka). Više informacija o AAI identitetu dostupno je na https://www.pravo.unizg.hr/studenti/aai. Korisničko ime i lozinka upisuju se na stranici https://moodle.srce.hr/2019-2020. Informacije o navedenom seminaru mogu se naći i na stranici seminara pod imenom voditelja seminara.

 

VJEŽBE: 

 


KONZULTACIJE:

Kolegama koji uskoro izlaze 8. put na ispit se preporuča da dođu slušati ispite na sljedećem roku.

Popis obavijesti