OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna psihologija
Socijalna psihologija
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31891
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2022.
  • 14. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna psihologija Socijalni rad - 4. semestar
4.0 31891
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

Nazorova 51, soba 2
Literatura
OBVEZNA: Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M.; Socijalna psihologija. Poglavlja 1-13.; Zagreb: MATE (2005), str. 2-503
OBVEZNA: Pennington, D. C.; Osnove socijalne psihologije. Poglavlje:Socijalizacija.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (1997), str. 34-56, 58-66
OBVEZNA: Pećnik, N.; Prilog odbacivanju tjelesnog kažnjavanja djece.; Dijete i društvo, 10 (1/2) (2008), str. 99-117
PREPORUČENA: Hewstone, M., Stroebe, W.; Socijalna psihologija: europske perspektive.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2003)
PREPORUČENA: Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M.; Socijalna psihologija.; Zagreb: MATE (2005), str. 504-589
PREPORUČENA: Pennington, D. C.; Osnove socijalne psihologije. Poglavlje:Socijalizacija.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (1997)
PREPORUČENA: Pećnik, N.; Suvremeni pogledi na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju.; Dijete i društvo, 10 (1/2) (2008), str. 99-117
PREPORUČENA: Pećnik, N., Tokić, A.; Roditelji i djeca na pragu adolescencije: Pogled iz tri kuta, izazovi i podrška; Zagreb: Ministarstvo obitelji, brnitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011)
Opis predmeta
Studenti će usvojiti relevantna znanja iz područja socijalnog utjecaja, međuljudskih odnosa, psihologije malih grupa i međugrupnih procesa koja doprinose teorijskoj utemeljenosti stručnih procjena, intervencija i evaluacije u socijalnom radu. Uz to, povećat će osjetljivost za složene socijalne utjecaje na doživljavanje i ponašanje socijalnih radnika prilikom donošenja stručnih procjena i odluka te provođenja intervencija s pojedincima i grupama.

Sadržaj predmeta
- Socijalizacijski procesi. Primjene teorije privrženosti u socijalnom radu. Roditeljstvo.
- Socijalna percepcija i kognicija: Spoznaja socijalne okoline. Percepcija i procjenjivanje drugih (stvaranje impresija, atribucijski modeli, pristranosti u atribuiranju , implicitne teorije ličnosti). Izvori pogrešaka u opažanju i procjenjivanju osoba - primjeri iz prakse socijalnog rada.
- Stavovi (struktura i funkcije, odrednice stavova, teorije konzistencije, odnos stavova i ponašanja, persuazija). Utjecaj stavova socijalnih radnika na stručno djelovanje.
- Međuljudski odnosi: Agresivno ponašanje (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; načini smanjenja). Prosocijalno ponašanje i altruizam (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; promicanje). Socijalna podrška. Interpersonalna privlačnost i ljubav.
- Unutargrupni procesi: Formiranje i struktura grupe. Grupna kohezija i norme. Članstvo u grupi i socijalni identitet. Socijalna kategorizacija. Grupna dinamika i uloge. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalni pritisak i konformizam. Popuštanje i pokoravanje autoritetu. Difuzija odgovornosti. Vodstvo i moć. Donošenje odluka u grupi.
- Međugrupni procesi: Stereotipi, predrasude i diskriminacija. Uzroci stereotipa i predrasuda i načini njihovog prevladavanja. Korisnici socijalne skrbi kao objekti društvenih predrasuda.
Sukobi među grupama u zajednici i njihovo prevladavanje.
Ispitni rokovi
31. 08. 2022.
14. 09. 2022.