OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij
Obavijesti
Akronim projekta: D-Care Labs Naslov projekta Developing Labs to Facilitate Home Care Innovation and Entrepreneurship in the Danube Region Program: Interreg Danube Transnational Programme Trajanje: 07/2020 - 12/2022 Zemlje partneri: Njemačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunjska, Bugarska, Austrija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Moldavija D-Care Labs se bavi osnovnim potrebama korisnika skrbi u kući, koje trenutno nisu zadovoljene do strane pružatelja socijalnih usluga.  Naš projekt namjerava planira nasloviti te izazove uspostavljanjem specijaliziranih makro regionalnih inovacijskih struktura D-Care Labova kako bi pružatelji socijalnih usluga, oni koji razvijaju proizvode i novoosnovana poduzeća osmislili i implementirali bolje i inovativne usluge za kućnu njegu i proizvode za starije osobe, osobe s invaliditetom i s djecu s posebnim potrebama.  Glavni cilj   D-Care laboratorija je ojačati primjenu inovativnih socijalnih usluga u domeni  socijalnih usluga u kući. D-Care Labs je sufinaciran iz fondova Europske Uniije (ERDF, IPA, ENI). Za više informacija kontaktirajte hrvatske partnere: doc.dr.sc. Jelena Matančević;  doc.dr.sc. Danijel Baturina; prof.dr.sc. Gojko Bežovan ( jelena.matancevic@pravo.hr ;   danijel.baturina@pravo.hr ; gojko.bezovan@pravo.hr )
Zbog studijskog boravka na Sveučilištu Oxford, konzultacije kod doc. dr. sc. Ivane Dobrotić neće se održavati do listopada 2020. godine.  Kolegij ESP voditi ce doc. dr. sc. Tihomir Ziljak, a seminare Mateja Medlobi. Izborni kolegiji nece se izvoditi.
                               EU FP7 projekt TSI- The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development   Glavni cilj projekta je stvaranje znanja koja će dodatno unaprijedi doprinos trećeg sektora i volontiranja društveno-ekonomskom razvoju Europe.   Ovaj projekt nastoji: 1) Pojasniti koncept trećeg sektora u njegovim europskim manifestacijama; 2) Identificirati glavne konture sektora definirajući njegovu veličinu, strukturu, sastav, izvore podrške, i najnovije trendove; 3) Identificirati utjecaj sektora, njegove doprinose europskom ekonomskom razvoju, inovacijama, dobrobiti građana, civilnom angažmanu, i ljudskom razvoju, te stvoriti mogućnosti za mjerenje tih doprinosa u budućnosti; 4) Identificirati barijere oboje, interne i eksterne, organizacijama u trećem sektoru i predložiti načine kako se ove barijere mogu premostiti,i 5) Stvoriti partnerstvo između znanstvene zajednice i praktičara, tako da razumijevanje trećeg sektora generirano projektom ostane utemeljeno u stvarnosti i uživa potporu među dionicima kako bi se osigurala ukorijenjenost među kreatorima politike i liderima sektora nakon završetka projekta. Projekt utjelovljuje FP7 poslanje "znanosti u društvu" sa poslanjem generiranja znanja za unaprjeđenje kvalitete života. Ovaj projekt će proizvesti učinke na istraživanja trećeg sektora, politike, dionike i europske građane općenito. Više informacija o projektu možete saznati na: http://www.thirdsectorimpact.eu/  Srdačno Vaši, Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina  
OIKONET - A global multidisciplinary...
        Cilj OIKONET-a je stvoriti platformu suradnje za studij suvremenog stanovanja iz multidisciplinarne i globalne perspektive obuhvaćajući višestruke dimenzije koje određuju oblike stanovanja u današnjim društvima: arhitektonske, urbane, ekološke, ekonomske, kulturna i društvena. OIKONET obuhvaća 3 područja aktivnosti: Istraživanja o stambenim studijima kroz multidisciplinarni i globalni pristup Participativne akcije za uključivanje zajednica u definiranje, rješavanje i evaluiranje stambenih problema, i Pedagoške aktivnosti koje okupljanja različite dionike, okruženje za učenje i različite discipline. U ovom trogodišnjem projektu sudjeluju 34 europske i svjetske organizacije,  uključujući sveučilišta, istraživačke organizacije, lokalnu uprave, stručne i organizacije civilnog društva. Projektne su aktivnosti započele u listopadu 2013. godine i trajat će 3 godine. Nadamo se da su ove aktivnosti u Vašem interesu te očekujemo Vaše sudjelovanje u nekima od njih. Katedra za socijalnu politiku hrvatski je partner u ovom projektu. Više o projektu na http://www.oikonet.org/   Gojko Bežovan, prof.dr.sc. gojko.bezovan@pravo.hr
EU FP7 projekt WILCO - Welfare...
      Konferencijom u Bruxellesu 31.01.2014. završio je naš trogodišnji FP7 WILCO projekt.  Welfare innovations at the local level in favour of cohesion.  WILCO FP7 projekt je pokušao istraživanjem socijalnih inovacija, karakteristika njihovog nastanka i održivosti u kontekstu urbanih socijalnih sustava dati zamah njihovom razvoju.   Ciljevi projekta su bili:     a.. identificirati inovativne prakse u europskim gradovima te faktore njihovog pojavljivanja i širenja   b.. analizirati ih u kontekstu sadašnjih socijalnih problema i urbanih politika   c.. sačiniti preporuke za poticanje lokalnih socijalnih inovacija   Inovacije su analizirane u 20 gradova (među njima Zagreb i Varaždin), u područjima: skrbi za djecu, stanovanju i zapošljavanju te skupine: mladi nezaposleni, samohrane majke i migranti.   U okviru projekta napravljeno je:     a.. 60 istraživačkih izvješća o gradovima   b.. 4 komparativna istraživačka izvješća   c.. 3 radna članka   d.. 2 knjige, jedna u tisku, jedna u pripremi   e.. jedna e-knjiga (primjeri 77 inovacija)   f.. 3 video dokumentarna uratka   Zainteresirani mogu vidjeti rezultate ovog projekta na http://www.wilcoproject.eu/   Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina. Katedra za socijalnu politiku  
Mole se studenti da prije nego šalju različita pitanja nastavnicima u vezi predmeta Europska socijalna politika (npr. po kojoj se literaturi polaže ispit) da se o tome informiraju na ovoj mrežnoj stranici pod odgovarajućim izbornikom. Studentima ne možemo pojedinačno odgovarati na njihova pitanja, a u vezi onoga što je jasno napisano i obrazloženo. Ako je, eventualno, riječ o pitanjima na koja odgovori ne postoje, nastavnici će odgovoriti u najprimjerenijem roku.
Ispitna literatura za studente pravnog studija za izborni predmet "Civilno društvo":   Bežovan, G. (2004.) Civilno društvo , Nakladni zavod Globus, Zagreb. (13-96) Bežovan, G., Zrinščak, S., (2007.) Civilno društvo u Hrvatskoj, Zagreb: Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo. Jedno poglavlje po izboru.