OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 72357
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
dr. sc. Nika Sušac
Ispitni rokovi:
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar Socijalni rad - 7. semestar
4.0 72357
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
dr. sc. Nika Sušac

po dogovoru

Nazorova 51, soba 11a
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M.; Ekološki multidimenzionalni pristup sagledavanju činitelja rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. U: Bašić, J. I Janković, J. (ur.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 47-62
PREPORUČENA: Bilić, V., Buljan Flander, G. i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom; Nakla Slap (2012), str. 265-286
PREPORUČENA: Cvjetko, B. i Singer, M.; Kazneno pravna odgovornost mladeži u praksi i teoriji (odabrana poglavlja); Organizator (2011)
PREPORUČENA: Juul, J.; Razgovori s obitelji: Perspektive i procesi; Alinea (2003)
PREPORUČENA: Koller-Trbović, N.; Poremećaji u ponašanju djece i mladih. U: Bašić, J., Koller-Trbović, N. i Uzelac, S. (ur.) Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja. Pristupi pojmovna određenja; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2004), str. 83-96
PREPORUČENA: Mihić, J. i Bašić, J.; Preventivne strategije - Eksternalizirani poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja djece i mladih; Ljetopis socijalnog rada, 15(3) (2008), str. 445-471
PREPORUČENA: Novak, M. i Bašić, J.; Internalizirani problemi kod djece i adolescenata: Obilježja i mogućnosti prevencije; Ljetopis socijalnog rada, 15(3) (2008), str. 473-498
PREPORUČENA: Šincek, D.; Doprinos teorije prisile razumijevanju delinkventnog ponašanja mladih; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 119-141
PREPORUČENA: Zakon o sudovima za mladež; Narodne Novine, 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19 (2011)
PREPORUČENA: Ajduković, M. i Rajhvajn Bulat, L.; Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca; Revija za socijalnu politiku, 19(3) (2012), str. 233-254
PREPORUČENA: Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A. i Kobaš, V.; Bolje spriječiti, nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
PREPORUČENA: Lacković-Grgin., K.; Samopoimanje mladih; Naklada Slap (1994)
PREPORUČENA: Lacković-Grgin, K.; Stres u djece i adolescenata: Izvori, posljedice i učinci; Naklada Slap (2000), str. 107-241
PREPORUČENA: Rajhvajn Bulat, L. i Ajduković, M.; Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima; Psihologijske teme, 21(1) (2012), str. 167-194
PREPORUČENA: Vulić-Prtorić, A.; Depresivnost u djece i adolescenata; Naklada Slap (2003)
PREPORUČENA: Vulić-Prtorić, A. i Cifrek-Kolarić, M.; Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji; Jastrebarsko: Naklada Slap (2011)
PREPORUČENA: Prekršajni zakon; Narodne Novine, 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 (2007)
PREPORUČENA: Ajduković, M.; Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija. U: Vladović, S. (ur.) Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju (Zbornik priopćenja); Pravobranitelj za djecu (2012), str. 95-109
PREPORUČENA: Dodig, D. i Ricijaš, N.; Obilježja kockanja zagrebačkih adolescenata; Ljetopis socijalnog rada, 18(1) (2011), str. 103-126
PREPORUČENA: Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sušac, N.; The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia: Socio-demographic and family victimisation factors; International journal of social welfare, 27(1) (2018), str. 88-100
PREPORUČENA: Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sušac, N.; Rajhvajn Bulat, L., Sušac, N. i Ajduković, M.; Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 28(2) (2019), str. 271-293
Opis predmeta
Studenti u sklopu seminara odabiru jednu od tema koje se obrađuju u okviru kolegija i na temelju nje osmišljavaju nacrt istraživanja, prikupljaju i obrađuju podatke te ih prezentiraju ostalim studentima.

Okvirne teme (nadopunjene interesima studenata):
- Ekološki model čimbenika rizika i zaštite
- Eksternalizirani problemi u ponašanju i doživljavanju
- Internalizirani problemi u ponašanju i doživljavanju
- Rizična ponašanja mladih
- Obitelj i problemi mladih
- Vršnjaci i problemi mladih
- Škola i problemi mladih
- Zajednica i problemi mladih
- Mediji i problemi mladih
- Savjetovanje s mladima i njihovim roditeljima
- Postupak s mladima pri centrima za socijalnu skrb
Ispitni rokovi
12. 09. 2022.