22. listopada 2015. Socijalna mobilnost u Hrvatskoj

Pavić, Ž, Vukelić, K. (2009.) Socijalno podrijetlo i obrazovne nejednakosti: istraživanje na primjeru  osječkih studenata i srednjoškolaca. Revija za sociologiju, 40[39](1-2):. 53-70.

Matković, T. (2010.) Obrazovanje roditelja, materijalni status i rano napuštanje školovanja u  Hrvatskoj: trendovi u proteklom desetljeću. Društvena istraživanja, 4-5(108-109):643-667.

Puzić, S., Doolan, K., Dolenec, D. (2006.) Socijalna dimenzija 'Bolonjskog procesa' i (ne)jednakost šansi za visoko obrazovanje: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 44(2-3): 243-260.

29. listopada 2015. Rod i rodna ravnopravnost

Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) (2011.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje 'Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj'.  Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Pikić, Aleksandra; Jugović, Ivana. Nasilje nad lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj.Zagreb : Kontra, 2006

Zrinščak, S., Geiger, M. (2008.) Lica obiteljske pluralizacije - ideali muškosti i ženskosti, podjela rada i obiteljska socijalizacija. U A. Čovo i D. Mihalj (ur.). Muško i žensko stvori ih : žene i muškarci u življenju i službi Božjeg poslanja : zbornik radova Split : Franjevački institut za kulturu mira, Str. 113-134.

5. studenoga 2015. Obitelj: vrijednosti i stvarnost hrvatske obitelji

Nikodem, K., Aračić, P., Džinić, I. (2010.) Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine.  Bogoslovska smotra, 80 (2):623-642

Ercegovac, R. I., Koludrović, M. (2012.) Uloga životnih vrijednosti u objašnjenju stavova prema razvodu braka – međugeneracijska i unutarobiteljska perspektiva. Sociologija i prostor, 50(2): 257-273.

Janković, J., Laklija, M., Berc, G. (2012.) Percepcija sukoba radne i obiteljske uloge u kontekstu nekih obilježja obitelji i posla. Kriminologija i socijalna integracija, 20(1):23-32.

12. studenoga 2015. Jesenski izvanredni rok – nema nastave

16. studenoga 2015. Prvi kolokvij (SEMINARSKA OBAVEZA) – Gundulićeva 10

19. studenoga 2015. Politika

Čular, G. (2003.) Stranačka identifikacija i potpora demokraciji u Hrvatskoj. Politička misao : Croatian political science review. 40 , 4; 3-24.

Galić, B. (2002.) Moć i rod. Revija za sociologiju, vol 33. br. 3-4: 225-238.

Henjak, A. (2005.) Determinante ideološke samoidentifikacije hrvatskih birača na parlamentarnim izborima 2003. godine. Politička misao : Croatian Political Science Review. 42, 1; 85-110.

22. listopada 2015. Vrijednosti i vrijednosne promjene

Bagić, D. (2011.) Politički stavovi maturanata i njihove determinante: odgaja li škola dobre građane?, U: D. Bagić (ur.), Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca.  Zagreb: GONG.

Sekulić, D. (2011.) Vrijednosno-ideološke orijentacije kao predznak i posljedica društvenih promjena. Politička misao, 48(3):35.64.

Puzić, S., Bezinović, P. (2011.) Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti. Revija za sociologiju, 41(2):213-238.

3. prosinca 2015. Mladi u Hrvatskoj

Ilišin, V., Bouillet, D. Gvozdanović, A. Potočnik, D. (2013.) Mladi u vremenu krize : prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima. – Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Friedrich Ebert Stiftung.

Perasović, B. (2002.) Sociologija supkultura i hrvatski kontekst. Društvena istraživanja, 58-59 (2-3): 485-498

Kovacic, M. (2014.) Studenti kao društveni i politički subjekt. // Politicke perspektive.

10. prosinca 2015. Religija – „religiozno“ društvo i „nereligiozna“ stvarnost

Črpić, G., Zrinščak, S. (2010.) Dinamičnost u stabilnosti: Religioznost u Hrvatskoj 1999. I 2008. godine. Društvena istraživanja, 105-106 (1-2): 3-37.

Ančić, B., Puhovski, T. (2011.) Vjera u obrazovanje i obrazovanje u vjeri. Stavovi i iskustva nereligioznih roditelja prema religiji i vjeronauku u javnim školama u Republici Hrvatskoj. Forum za slobodu odgoja: Zagreb.

Marinović Jerolimov, D., Ančić, B., (2014.) Religioznost i stavovi prema seksualnosti i braku odrasle populacije u Hrvatskoj. Društvena istraživanja, 23 (1): 111-132.

17. prosinca 2015. Manjine u Hrvatskoj: prava, mogućnosti, privilegije?

Maslić Seršić, D., Vukelić, A (2012.) Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta. Revija za sociologiju. 42, 1; 31-59.

Šikić-Mićanović, L. Geiger Zeman, M. (2011.)  Rodne asimetrije i beskućništvo u Hrvatskoj. U: I. Radačić, J. Vince Pallua (ur.), Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ured za ravnopravnost spolova.

Mesić, M., Bagić, D. (2012.) Manjinski povratak u Hrvatsku – studija otvorenog procesa. Zagreb: Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

7. siječnja 2016.  Mediji i društvene mreže

Bilić, P. (2012) Hrvatski medijski sustav između refleksivne modernizacije i medijatizacije: societalna i institucionalna analiza, Društvena istraživanja 21(4): 821-842

Antonia Matković, A. i  Landripet, I. (2015): Pronalazak partnera u virtualnom svijetu: motivi i psihosocijalna obilježja korisnika internetskih servisa za upoznavanje u Hrvatskoj, Revija za sociologiju 45(1): 37–67.

Peruško, Z. (2008) Mediji i civilno društvo: paradoks interaktivne publike, u: Peruško, Z. (ur.) Kultura, mediji i civilno društvo, Zagreb: Jesenski i Turk, str. 15-42.

Perišin, T. (2008) Televizijske vijesti: u potrazi za vrijednostima, Medijska istraživanja 14(2): 63-86.

14. siječnja 2016. Gostujuće  predavanje / Dokumentarni film

18. siječnja 2016. Prvi kolokvij (SEMINARSKA OBAVEZA)

21. siječnja 2016. Evaluacija i upis ocjene

 

Popis obavijesti