Drugom kolokviju, koji će se održati 23.10.2018. (vrijeme i raspored studenata bit će naknadno objavljen na Merlin-u) mogu pristupiti studenti/ce koji/e su na prvom kolokviju ostvarili/e 13 ili više bodova. Ako i na drugom kolokviju ostvare najmanje 13 bodova mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, na kojem polažu samo gradivo drugog kolokvija (od poglavlja Socijalna stratifikacija do, uključivo, poglavlja Religija i društvo; str. 238 – 514).

 

Studenti/ce koji/e nisu položili/e prvi kolokvij pa nisu imali pravo pristupiti drugom te studenti/ce koji na drugom kolokviju ne ostvare 13 ili više bodova, moraju pristupiti pismenom ispitu 26.10.2018. koji obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija Sociologija.

Popis obavijesti