Natječaj za izbor demonstratora_ica na Katedri za sociologiju  za ak. god. 2019/2020.

 

Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za izbor demonstratora_ica za ak. god. 2019/2020.

 

Kandidati_kinje za demonstratore_ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da su redoviti_e studenti_ce pravnog studija, studija javne uprave ili studija socijalnog rada;

2. da su položili_e ispit iz kolegija Sociologija ili Osnove sociologije ocjenom odličan ili vrlo dobar;

3. da u dosadašnjem dijelu studija imaju prosjek ocjena vrlo dobar;

4. da ih zanima sociološka tematika.

Prednost imaju studenti_ce koji_e su bili_e seminaristi_ce na Sociologiji i položili_e seminar s ocjenom odličan ili vrlo dobar.

Uz prijavu na natječaj kandidati_kinje trebaju dostaviti životopis (u pdf ili Word doc formatu), koji uključuje informacije o ispunjenim minimalnim uvjetima.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2019. u 23:59 sati.

 

Prijave se šalju na e-adresu mateja.cehulic@pravo.hr (u subject line napisati: Prijava na natječaj + prezime).

 

O svim daljnjim informacijama kandidati_kinje će biti obaviješteni mailom.

Popis obavijesti