PETA GODINA:
Integrirani pravni studij
Zimski (deveti) semestar pete godine integriranog pravnog studija

U zimskom semestru pete godine pravnog studija studenti upisuju (A) tri predmeta modula, (B) dva izborna predmeta te (C) praktične vježbe ili pravnu kliniku ili moot court.

Pri prvom upisu bilo kojeg sadržaja devetog semestra student bira jedan od sljedećih modula:

Građanskopravni modul
Kaznenopravni modul
Ustavno-upravni modul
Trgovačkopravni modul
Međunarodnopravni modul
Pravo Europske unije

 

Ljetni (deseti) semestar pete godine pravnog studija

U ljetnom (desetom) semestru pravnog studija studenti upisuju kolegij Napredni seminar i izrada diplomskog rada, koji nosi 30 ECTS bodova.