RASPORED NASTAVE U DRUGOM SEMESTRU:
Raspored nastave u drugom semestru

U drugom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u tri turnusa (A, B, C). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima, jedan za drugim. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Nastava iz stranog jezika pravne struke ne odvija se u blokovima nego kontinuirano kroz čitav semestar. Studenti mogu polagati strani jezik nakon odslušanih predavanja i nakon toga još jednom u općem ispitnom roku. 

Nastava iz seminara

Svaki student na početku godine upisuje i seminar iz jednog od obveznih predmeta. Seminar se pohađa i polaže u onom bloku u kojem se pohađaju i predavanja iz istog predmeta. 

Nastava iz stranih jezika pravne struke

Nastava iz predmeta Engleski jezik pravne struke II i Njemački jezik pravne struke II održava se sukladno rasporedu objavljenom na https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni?@=7yai#news_75241