OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno postupovno pravo (vježbe)
Upravno postupovno pravo - vježbe
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 111412
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Upravno postupovno pravo - vježbe Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
4.0 111412
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Zakon o općem upravnom postupku; , str
PREPORUČENA: Zakon o upravnim sporovima; , str
Opis predmeta
Vježbe iz upravnog postupovnog prava predstavljaju oblik nastave na kojem studenti sastavljaju podneske, izrađuju rješenja i zaključke, pišu žalbe i prigovore, te općenito akte koje donose javnopravna tijela u upravnom postupku, te podneske kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima (prijave, molbe, žalbe, tužbe, i slično).
Upravni postupak provode javnopravna tijela u koja ulaze državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koje obavljaju javnu službu. U upravnim postupcima odlučuje se o pravima, obvezama i pravnim interesima stranaka. Upravni postupak pokreće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke. Upravni postupak završava donošenjem upravnog akta (rješenja) kojim je odlučeno o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke. Zaključci se donose o postupovnim pitanjima. Na rješenje stranka može izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu koje će o žalbi odlučiti rješenjem koje će donijeti u zakonom propisanom roku. Protiv drugostupanskog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor tužbom koji se vodi pred upravnim sudovima. U Republici Hrvatskoj postoje četiri prvostupanjska upravna suda, Upravni sud u Zagrebu, Upravni sud u Rijeci,Upravni sud u Osijeku i Upravni sud u Splitu. Drugostupanjski sud je Visoki upravni sud u Zagrebu. Visoki upravni sud u Zagrebu ocjenjuje i zakonitost općih akata.

Prijedlog nastave:
sastavljanje podnesaka; (4h)
izgled rješenja; (4h)
pokretanje postupka; (3h)
provođenje neposrednog rješavanja; (3h)
provođenje ispitnog postupka; (4h)
rješavanje upravne stvari; (6h)
redovni pravni lijekovi; (6h)
izvanredni pravni lijekovi; (6h)
tužba u upravnom sporu; (6h)
odgovor na tužbu.(3h)
Ispitni rokovi